ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unloosen

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unloosen-, *unloosen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unloosen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unloosen*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unloosen[VT] คลายออก, See also: ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, แก้ออก, Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, untie, unlock, unleash, Ant. fasten, bind, lock, chain, hitch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก,ปล่อยออก,ผ่อนคลาย, Syn. unloose,loosen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
losmachen | losmachendto unloose | unloosening [Add to Longdo]
macht losunloosens [Add to Longdo]
machte losunloosened [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unloosen \Un*loos"en\, v. t. [1st pref. un- (intensive) +
   loosen.]
   To loosen; to unloose.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unloosen
   v 1: grant freedom to; free from confinement [syn: {free},
      {liberate}, {release}, {unloose}, {unloosen}, {loose}]
      [ant: {confine}, {detain}]
   2: loosen the ties of; "unloose your sneakers" [syn: {unloose},
     {unloosen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top