ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unwrap

AH0 N R AE1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwrap-, *unwrap*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwrap(vi) แก้ห่อออก, See also: เปิดออก, คลี่ห่อออก, Syn. untie, unpack, unroll, disclose
unwrap(vt) แก้ห่อออก, See also: เปิดออก, คลี่ห่อออก, Syn. untie, unpack, unroll, disclose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unwrap(อันแรพ') vi. คลี่ออก, แก้ออก, แก้ห่อ, เปิดออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone's happy until they unwrap that pretty present and find they got a wall clock in the shape of Africa.มันยังไม่จบ ทุกคนมีความสุขจนกระทั่งพบว่า ตัวเองอยู่กับปัจจุบัน และพบว่ามีนาฬิการูปแอฟริกา แขวนอยู่บนผนัง Joy (2008)
While I unwrap the you bought me on the drag over.ขณะที่ฉันแกะของขวัญซึ่งคือถุงเท้าที่เธอแวะซื้อข้างทาง Connect! Connect! (2009)
And I'm gonna feel real crappy when you unwrap your lavender bath beads.แล้วฉันก็จะรู้สึกแย่มากๆ ตอนที่เธอแต่งดอกลาเวนเดอร์ที่เธอบูชา Mama Spent Money When She Had None (2009)
- I'll just have to unwrap you. - Heh, heh.งั้นฉันก็ต้องแกะห่อตัวคุณน่ะสิ 17 Again (2009)
You can unwrap it tonight when the kids are asleep.ไว้คืนนี้ค่อยแกะ ตอนเด็กๆหลับหมดแล้ว Lovely (2010)
Oh. I'll be careful when I unwrap him.ฉันจะระวัง จะโอบอุ้มเขาอย่างดีเลยล่ะ Truly Content (2010)
I usually just unwrap food.ปกติฉันจะแค่เทมันใส่จาน The Dinner Party (2011)
So he says. No way of knowing until we unwrap it.เขาบอกว่างั้น แต่เราไม่รู้หรอก จนกว่าจะงัดมันออกมาได้ On the Fence (2011)
Okay, I'm warning you... do not unwrap the wang.โอเค ขอเตือนนะ อย่าถอดให้เห็นไส้กรอก Fae-de to Black (2013)
Now should we unwrap the package?ทีนี้เราแกะกล่องนี้กันได้รึยัง Lacey (2013)
When a woman comes to you in black lingerie, you unwrap her.เมื่อผู้หญิงมาหาคุณ ด้วยชุดชั้นในสีดำ Fuck the Pain Away (2013)
Unwrap me, then.ลอกคราบดูได้ xXx: Return of Xander Cage (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ(v) unwrap, See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten, Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก, Ant. ปิด, ห่อ, Example: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ, Thai Definition: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
เปิด[poēt] (v) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack  FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNWRAP AH0 N R AE1 P
UNWRAPPED AH0 N R AE1 P T
UNWRAPPING AH0 N R AE1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwrap (v) ˈʌnrˈæp (uh1 n r a1 p)
unwraps (v) ˈʌnrˈæps (uh1 n r a1 p s)
unwrapped (v) ˈʌnrˈæpt (uh1 n r a1 p t)
unwrapping (v) ˈʌnrˈæpɪŋ (uh1 n r a1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てん, ten] (adv, adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain) #6,497 [Add to Longdo]
解く[ほどく, hodoku] (v5k, vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) #13,352 [Add to Longdo]
開ける(P);空ける(P);明ける(P)[あける, akeru] (v1, vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1, vi) (4) (esp. 明ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. 明ける) to end; (P) #17,341 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unwrap \Un*wrap"\, v. t. [1st pref. un- + wrap.]
   To open or undo, as what is wrapped or folded. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwrap
   v 1: remove the outer cover or wrapping of; "Let's unwrap the
      gifts!"; "undo the parcel" [syn: {unwrap}, {undo}] [ant:
      {wrap}, {wrap up}]
   2: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top