ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unroll

AH2 N R OW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unroll-, *unroll*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unroll(vt) คลี่ออก, Syn. unfold, Ant. roll
unroll(vi) คลี่ออก, Syn. unfold, Ant. roll

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unroll(อันโรล') vt., vi. ม้วนออก, คลี่ออก, กางออก, เปิดออก, ปูออก, นำแสดง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, you ought, stupid girl. Unroll the Oraculum.ใช่ เธอควรจะรู้ เด็กโง่ คลี่ปฏิทินออก Alice in Wonderland (2010)
Unroll the carpet.ม้วนพรมออก Sacrifice (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรย(v) unroll, See also: open, extend, Syn. คลี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
เหยียด[yīet] (v) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink  FR: étendre ; déployer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNROLL AH2 N R OW1 L
UNROLLS AH2 N R OW1 L Z
UNROLLED AH2 N R OW1 L D
UNROLLING AH2 N R OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unroll (v) ˈʌnrˈoul (uh1 n r ou1 l)
unrolls (v) ˈʌnrˈoulz (uh1 n r ou1 l z)
unrolled (v) ˈʌnrˈould (uh1 n r ou1 l d)
unrolling (v) ˈʌnrˈoulɪŋ (uh1 n r ou1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰り広げる;繰広げる;繰り拡げる;繰拡げる[くりひろげる, kurihirogeru] (v1, vt) to unfold; to unroll; to open #15,990 [Add to Longdo]
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1, vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P) #16,136 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unroll \Un*roll"\, v. t. [1st pref. un- + roll.] [Written also
   {unrol}.]
   [1913 Webster]
   1. To open, as what is rolled or convolved; as, to unroll
    cloth; to unroll a banner.
    [1913 Webster]
 
   2. To display; to reveal. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from a roll or register, as a name.
    [1913 Webster]
 
       If I make not this cheat bring out another . . . let
       me be unrolled and my name put in the book of
       virtue!                --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unroll
   v 1: reverse the winding or twisting of; "unwind a ball of yarn"
      [syn: {unwind}, {wind off}, {unroll}] [ant: {roll},
      {twine}, {wind}, {wrap}]
   2: unroll, unfold, or spread out or be unrolled, unfolded, or
     spread out from a furled state; "unfurl a banner" [syn:
     {unfurl}, {unroll}] [ant: {roll up}, {wrap up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top