ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfasten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfasten-, *unfasten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfasten(vt) ปลด, See also: คลายออก, ปลด, ถอด, แกะ, Syn. untie, undo, Ant. fasten, tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfasten(อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก, ปล่อย, ถอด, Syn. release, undo

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's so easy to unfasten so why's it so hard to put on?มันง่ายที่จะถอดออก แต่ทำไมมันยากที่จะใสหมัน Episode #1.6 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfastenShe didn't notice one of her buttons unfastened.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfasten (v) ˈʌnfˈaːsn (uh1 n f aa1 s n)
unfastens (v) ˈʌnfˈaːsnz (uh1 n f aa1 s n z)
unfastened (v) ˈʌnfˈaːsnd (uh1 n f aa1 s n d)
unfastening (v) ˈʌnfˈaːsnɪŋ (uh1 n f aa1 s n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]
解く[ほどく, hodoku] (v5k, vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) #13,352 [Add to Longdo]
解ごす[ほごす, hogosu] (v5s) to unfasten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfasten \Un*fas"ten\, v. t. [1st pref. un- + fasten.]
   To loose; to unfix; to unbind; to untie.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfasten
   v 1: cause to become undone; "unfasten your belt" [ant:
      {fasten}, {fix}, {secure}]
   2: become undone or untied; "The shoelaces unfastened" [ant:
     {fasten}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top