ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfasten

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfasten-, *unfasten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfasten[VT] ปลด, See also: คลายออก, ปลด, ถอด, แกะ, Syn. untie, undo, Ant. fasten, tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfasten(อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก,ปล่อย,ถอด, Syn. release,undo

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfastening them required a certain skill.ปลดมันนี่ต้องความชำนาญจริงๆนะ Scratches (2009)
I'm sure you've unfastened hundreds, nice act.คุณนะถอดมันมามากกว่า ร้อยครั้งแล้ว อย่าทำเป็นแกล้งไม่รู้หน่อยเลย Episode #1.6 (2010)
It's so easy to unfasten so why's it so hard to put on?มันง่ายที่จะถอดออก แต่ทำไมมันยากที่จะใสหมัน Episode #1.6 (2010)
- You don't, uh, fancy just unfastening the button on your blouse there a bit, do ya?- คุณไม่อยาก... ปลดกระดุมเสื้อสักหน่อยรึ The Grand Seduction (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfastenShe didn't notice one of her buttons unfastened.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind   FR: défaire ; détacher

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfasten    (v) ˈʌnfˈaːsn (uh1 n f aa1 s n)
unfastens    (v) ˈʌnfˈaːsnz (uh1 n f aa1 s n z)
unfastened    (v) ˈʌnfˈaːsnd (uh1 n f aa1 s n d)
unfastening    (v) ˈʌnfˈaːsnɪŋ (uh1 n f aa1 s n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解く[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) [Add to Longdo]
解ごす[ほごす, hogosu] (v5s) to unfasten [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfasten \Un*fas"ten\, v. t. [1st pref. un- + fasten.]
   To loose; to unfix; to unbind; to untie.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfasten
   v 1: cause to become undone; "unfasten your belt" [ant:
      {fasten}, {fix}, {secure}]
   2: become undone or untied; "The shoelaces unfastened" [ant:
     {fasten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top