Search result for

หลวม

(38 entries)
(0.0527 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลวม-, *หลวม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลวม    [V] be negligent, See also: be careless, Syn. หละหลวม, เลินเล่อ, สะเพร่า, ปล่อยปละละเลย, Ant. รอบคอบ, ระมัดระวัง, รัดกุม, กวดขัน, Example: เมื่อกลไกการรักษาความปลอดภัยของตึกหลวมเสียแล้ว ก็ง่ายที่จะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สิน, Thai definition: ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, ไม่รัดกุม
หลวม    [ADJ] loose, See also: too large, Ant. คับ, พอดี, แน่น, Example: เจ้าหล่อนมีรูปทรงอวบอัด แม้จะพรางกายอยู่ในเสื้อผ้ารูปทรงหลวม, Thai definition: ไม่แน่น, ไม่สนิท, ไม่พอดี
หลวมตัว    [V] be deeply involved, See also: get involved, get mixed up (in something), go too far, Syn. ถลำเข้าไป, Example: ผมหลวมตัวเป็นหนี้สินไปแล้วไม่มีทางปฏิเสธความรับผิดชอบที่ตามมา
หลวมโพรก    [V] be loose, See also: be large, became loose, Syn. หลวม, หย่อน, Ant. แน่น, ตึง, Example: เสื้อตัวที่เขาใส่มันหลวมโพรกจนเขาดูตัวเล็กไปถนัดตา
หลวมโพรก    [ADJ] loose, See also: slack, roomy, Syn. หลวม, หย่อน, Ant. แน่น, ตึง, คับ, Example: วันหยุดเขาจะใส่เสื้อตัวหลวมโพรกอยู่กับบ้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลวมว. ไม่แน่น, ไม่สนิท, เช่น นอตตัวนี้หลวม
หลวมใหญ่เกินพอดี, ยังมีที่ว่างเหลืออยู่, เช่น จัดของใส่กระเป๋าหมดแล้ว กระเป๋ายังหลวมอยู่
หลวมโดยปริยายหมายความว่า ไม่กระชับ, ไม่รัดกุม, เช่น สำนวนหลวมไป เหตุผลยังหลวมอยู่, ไม่รอบคอบ เช่น สัญญาฉบับนี้ทำไว้หลวมเกินไป.
หลวมตัวก. เผลอไผลหรือถลำตัวเข้าไปโดยเข้าใจผิดหรือเพราะเท่าไม่ถึงการณ์เป็นต้น เช่น เขาหลวมตัวเล่นการพนันจนหมดตัว.
ศลัถหลวม, ไม่แน่น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลวม[v.] (lūam) EN: be loose ; have too much play   FR: flotter ; prendre du jeu ; avoir du jeu
หลวม[adj.] (lūam) EN: roomy ; wide ; too large ; lax ; loose   FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broad    [ADJ] กว้างๆ, See also: หลวมๆ, ทั่วๆ ไป, ไม่จำกัด, Syn. general, Ant. narrow
floppy    [ADJ] ที่ห้อย, See also: หลวม, ที่หย่อน, Syn. droopy, loose, Ant. tight
lax    [ADJ] หลวม, See also: หย่อน, ไม่ตึง, ไม่แน่นหนา, Syn. loose
loose    [ADJ] หลวม, See also: ไม่คับ, ไม่แน่น, ไม่กระชับ
loose    [VI] หลวม, See also: คลาย, Syn. loosen
loosely    [ADV] หลวม, See also: ไม่แน่น, ไม่คับ
loosen    [VI] คลาย, See also: หลวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baggy(แบก'กี) adj. คล้ายถุง,แขวนอยู่อย่างหลวม ๆ, See also: bagginess n. ดูbaggy, Syn. ill-fitting
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
gabardeen(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
garbadine(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
kimono(คิโม'โน) n. เสื้อกิโมโนของญี่ปุ่น,เสื้อคลุมหลวมของผู้หญิง., See also: kimonoed adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
laxity(n) ความหย่อน,ความหละหลวม,ความเหลวไหล
loose(adj) หลวม,อิสระ,ไม่แน่น,หย่อน,ว่าง
loosen(vt) ทำให้หลวม,คลาย,ทำให้หย่อน,แก้,เปลื้อง,ถอด
slacks(n) กางเกงทรงหลวม
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
緩い[ゆるい, yurui] (adj) หลวม, หย่อน, ไม่เข้มงวด, ช้า
緩み[ゆるみ, yurumi] หลวม ไม่แน่น คลายออก นิ่มยวบ แย้มรุ่น รุนแรงหรือเข้มงวดน้อยลง

German-Thai: Longdo Dictionary
weit(adj) หลวม บาน (เสื้อผ้า)

Are you satisfied with the result?

Go to Top