Search result for

หลวม

(50 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลวม-, *หลวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลวม[V] be negligent, See also: be careless, Syn. หละหลวม, เลินเล่อ, สะเพร่า, ปล่อยปละละเลย, Ant. รอบคอบ, ระมัดระวัง, รัดกุม, กวดขัน, Example: เมื่อกลไกการรักษาความปลอดภัยของตึกหลวมเสียแล้ว ก็ง่ายที่จะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สิน, Thai definition: ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, ไม่รัดกุม
หลวม[ADJ] loose, See also: too large, Ant. คับ, พอดี, แน่น, Example: เจ้าหล่อนมีรูปทรงอวบอัด แม้จะพรางกายอยู่ในเสื้อผ้ารูปทรงหลวม, Thai definition: ไม่แน่น, ไม่สนิท, ไม่พอดี
หลวมตัว[V] be deeply involved, See also: get involved, get mixed up (in something), go too far, Syn. ถลำเข้าไป, Example: ผมหลวมตัวเป็นหนี้สินไปแล้วไม่มีทางปฏิเสธความรับผิดชอบที่ตามมา
หลวมโพรก[V] be loose, See also: be large, became loose, Syn. หลวม, หย่อน, Ant. แน่น, ตึง, Example: เสื้อตัวที่เขาใส่มันหลวมโพรกจนเขาดูตัวเล็กไปถนัดตา
หลวมโพรก[ADJ] loose, See also: slack, roomy, Syn. หลวม, หย่อน, Ant. แน่น, ตึง, คับ, Example: วันหยุดเขาจะใส่เสื้อตัวหลวมโพรกอยู่กับบ้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลวมว. ไม่แน่น, ไม่สนิท, เช่น นอตตัวนี้หลวม
หลวมใหญ่เกินพอดี, ยังมีที่ว่างเหลืออยู่, เช่น จัดของใส่กระเป๋าหมดแล้ว กระเป๋ายังหลวมอยู่
หลวมโดยปริยายหมายความว่า ไม่กระชับ, ไม่รัดกุม, เช่น สำนวนหลวมไป เหตุผลยังหลวมอยู่, ไม่รอบคอบ เช่น สัญญาฉบับนี้ทำไว้หลวมเกินไป.
หลวมตัวก. เผลอไผลหรือถลำตัวเข้าไปโดยเข้าใจผิดหรือเพราะเท่าไม่ถึงการณ์เป็นต้น เช่น เขาหลวมตัวเล่นการพนันจนหมดตัว.
ศลัถหลวม, ไม่แน่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Screw-Ups are more palatableล้มเหลวมีรสชาติมากกว่า Adverse Events (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
We pour all the liquid into one goblet and then we can be sure it is poisoned.เราเอาของเหลวมาเทผสมกัน จากนั้นเราก็แน่ใจว่ามันมีพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
Your circuits are loose. No one's crazy enough to do that.วงจรเจ้าหลวมแน่ ใครจะบ้าทำแบบนั้น Destroy Malevolence (2008)
These boys are sloppy.เด็กพวกนี้มันหละหลวมกันจริง Rookies (2008)
I probably loosened it up for you though.สงสัยตะกี้ทำให้มันหลวม Kung Fu Panda (2008)
No! Stay with us.ไม่ใช่ หลวม Wanted (2008)
Got to be a loose brake pad spring.น่าจะเป็นเสียงสปริงผ้าเบรคหลวม The Echo (2008)
You know, they loosened up, it was a moderate quake and now they shake more than the trembler itself.แผ่นดินไหวทำให้น็อตท่อมันหลวม ตอนนี้มันเลยมีเสียงแบบนั้น Greatness Achieved (2008)
Pienaar's team played without discipline without strategy and without courage.ทีมของพินน่าร์วันนี้.. เล่นได้หละหลวม.. ไม่มียุทธศาสตร์.. Invictus (2009)
They headhunted me because of my ass-kicking performance stats, and they brought me in to reconfigure your branch because, quite frankly, it had gotten a little slack under the old guard.พวกเขาต้องการตัวผม เนื่องจากสถิติผลงานที่สุดยอด และให้ผมมาเพื่อปรับปรุงที่นี่ เพราะ มันก็แปลกอยู่ ที่นี่มีการดูแลที่หละหลวม Dead Like Me: Life After Death (2009)
You know my track record. I've already struck out once.เธอเห็นผลงานของชั้นแล้วนี่ ชั้นล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่ง Up in the Air (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลวม[v.] (lūam) EN: be loose ; have too much play   FR: flotter ; prendre du jeu ; avoir du jeu
หลวม[adj.] (lūam) EN: roomy ; wide ; too large ; lax ; loose   FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broad[ADJ] กว้างๆ, See also: หลวมๆ, ทั่วๆ ไป, ไม่จำกัด, Syn. general, Ant. narrow
floppy[ADJ] ที่ห้อย, See also: หลวม, ที่หย่อน, Syn. droopy, loose, Ant. tight
lax[ADJ] หลวม, See also: หย่อน, ไม่ตึง, ไม่แน่นหนา, Syn. loose
loose[ADJ] หลวม, See also: ไม่คับ, ไม่แน่น, ไม่กระชับ
loose[VI] หลวม, See also: คลาย, Syn. loosen
loosely[ADV] หลวม, See also: ไม่แน่น, ไม่คับ
loosen[VI] คลาย, See also: หลวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baggy(แบก'กี) adj. คล้ายถุง,แขวนอยู่อย่างหลวม ๆ, See also: bagginess n. ดูbaggy, Syn. ill-fitting
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
gabardeen(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
garbadine(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
kimono(คิโม'โน) n. เสื้อกิโมโนของญี่ปุ่น,เสื้อคลุมหลวมของผู้หญิง., See also: kimonoed adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
laxity(n) ความหย่อน,ความหละหลวม,ความเหลวไหล
loose(adj) หลวม,อิสระ,ไม่แน่น,หย่อน,ว่าง
loosen(vt) ทำให้หลวม,คลาย,ทำให้หย่อน,แก้,เปลื้อง,ถอด
slacks(n) กางเกงทรงหลวม
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
緩い[ゆるい, yurui] (adj) หลวม, หย่อน, ไม่เข้มงวด, ช้า
緩み[ゆるみ, yurumi] หลวม ไม่แน่น คลายออก นิ่มยวบ แย้มรุ่น รุนแรงหรือเข้มงวดน้อยลง

German-Thai: Longdo Dictionary
weit(adj) หลวม บาน (เสื้อผ้า)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top