Search result for

-euro-

(50 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: euro, *euro*
Possible hiragana form: -えうろ-
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Euro (uniq ) ยูโร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When we were going to europe.ตอนที่เราไปยุโรปด้วยกันหนะ Chuck in Real Life (2008)
When he made us go to euro disney. Oh!ตอนที่เค้าพาเราไป ดิสนี่ย์ที่ ยูโรป หนะ / โอ้... Chuck in Real Life (2008)
Oh, wow. you--you went to--you went to camp in europe together.ว้าวว เธอทั้งสองคนไปแคมป์ที่ยุโรปด้วยกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Eastern Europe, Asia, Third-world countries.ยุโรปตะวันออก เอเชีย ประเทศโลกที่สาม Dying Changes Everything (2008)
We did 20, 30 missions together in Europe and the Pacific.พวกเราผ่าน20, 30ภารกิจมาด้วยกัน ในยุโรป และ แปซิฟิก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Señor Presidente, fellow members of the European Union, our friends from Africa,ท่านประธานาธิบดี เพื่อนๆ สมาชิกสหภาพยุโรป มิตรประเทศอัฟริกา Vantage Point (2008)
-In Europe?-ที่ยุโรปเนี่ย? Vantage Point (2008)
Señor Presidente, fellow members of the European Union,ท่านประธานอาวุโส,เหล่าสมาชิก ของสหภาพยุโรป Vantage Point (2008)
It's gonna be exactly like Euro Tr/p, only it's not gonna suck.นี่มันเหมือนหนังยูโรทริปเลย เพียงแต่เราไม่ต้องเจอเรื่องแย่ ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Yeah, well at least Vanessa's not in Amsterdam... getting plowed by a bunch of European dudes.ใช่ แต่อย่างน้อย วาเนสซ่าก็ไม่อยู่อัมสเตอร์ดัม... ให้พวกหนุ่มยุโรปคอยรุมตอมอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We will strike at random, across Europe, then America, continually.เราจะโจมตีโดยไม่ระบุล่วงหน้า ทั้งยุโรป อเมริกาอย่างต่อเนื่อง Body of Lies (2008)
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
euroIn the 1600s, tea was introduced into Europe from India.
euroI'm going to Europe by way of Anchorage next week.
euroYou've never been to Europe, have you.
euroAfrica is exporting beef to Europe.
euroHe conducted a tour through Europe.
euroMany European people are aware of environmental problems.
euroHe has visited Europe several times.
euroBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
euroHow often have you been to Europe?
euroWinter comes earlier in North Europe.
euroEurope is now reported to be entirely free of new cases of this disease.
euroThis battle left Napoleon master of Europe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยเงินตรายุโรป[N] Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Example: ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตราต่างประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ, Thai definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
หน่วยเงินตรายุโรป[N] Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Thai definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป

CMU English Pronouncing Dictionary
EURO    Y UW1 R OW0
EURO    Y UH1 R OW0
EURO    Y UH1 R AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Euro {m} | Einführung {f} des Euro | Übergang {m} zum Euro | Umstellung {f} auf den Euroeuro | introduction of the euro | transition to the euro | changeover to the euro [Add to Longdo]
Eurocent {m}eurocent [Add to Longdo]
Eurozone {f}euro zone [Add to Longdo]
Europakarte {f}euroboard [Add to Longdo]
Europarat {m}Council of Europe [Add to Longdo]
Europäische Bank für Wiederaufbau und EntwicklungEuropean Bank for Reconstruction and Development (EBRD) [Add to Longdo]
Europäische Investitionsbank {f}European Investment Bank (EIB) [Add to Longdo]
Europäische Kommission {f}European Commission [Add to Longdo]
Europäischer BinnenmarktEuropean Single Market (ESM) [Add to Longdo]
Europäischer BörsenverbandFederation of European Stock Exchanges [Add to Longdo]
Europäischer GerichtshofEuropean Court of Justice [Add to Longdo]
Europäischer RatEuropean Council [Add to Longdo]
Europäischer RechnungshofEuropean Court of Auditors [Add to Longdo]
Europäisches Gemeinschaftsrecht {n}European Community Law [Add to Longdo]
Europäisches ParlamentEuropean Parliament [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧元[ōu yuán, ㄡ ㄩㄢˊ, / ] Euro [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 euro
   n 1: the basic monetary unit of most members of the European
      Union (introduced in 1999); in 2002 twelve European nations
      (Germany, France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands,
      Italy, Spain, Portugal, Ireland, Greece, Austria, Finland)
      adopted the euro as their basic unit of money and abandoned
      their traditional currencies

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 euro
   euro
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 euro [øro]
   euro
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top