Search result for

european union

(20 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -european union-, *european union*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
European Union (E.U.)สหภาพยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
European Unionสหภาพยุโรป
ประเทศสมาิชิกสหภาพยุโรปได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก เอสโทเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวิเนีย สเปน สวีเดน และ สหราชอาณาจักร [ธุรกิจ]
European Unionสหภาพยุโรป [TU Subject Heading]
European Unionสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปได้มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ นับแต่การก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้า (European Coal and Steal Community) ในปี พ.ศ. 2494 ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการจัดทำสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome) ได้มีการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community : EEC) และประชาคมพลังงานปรมาณู (Euratom) ในช่วงเวลานั้นจึงเรียกชื่อกันว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ต่อมาได้มีการรวม 3 ประชาคมเข้าด้วยกันและได้มีกฎหมายยุโรปตลาดเดียว (Single European Act) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2530 เพื่อให้ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเข้าสู่ขั้นตอนการเป็นตลาดร่วมและตลาดเดียวที่ สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2535 ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงเปลี่ยนมาเรียกชื่อเป็นประชาคมยุโรป (European Communities : EC) ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ต่อมาเมื่อสนธิสัญญามาสทริชท์ (Maastricht Treaty) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายและขั้นตอนให้ประชาคมยุโรปพัฒนาไปสู่การเป็นสหภาพยุโรป จึงได้เปลี่ยนมาเรียกชื่อในทางปฏิบัติว่า สหภาพยุโรป (European Union : EU) ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก สวีเดน ไอร์แลนด์ กรีซ ฟินแลนด์ ออสเตรีย [การทูต]
European Union (EU) สหภาพยุโรป
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเดิม (ดู EEC)ที่ได้ตกลงกันตามสนธิสัญญามาสทริสต์ (ดู Maastricht Treaty) ที่จะรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ระบบการเงินและการเมืองเดียวกัน และได้ตกลงที่จะใช้คำว่า สหภาพยุโรปซึ่งเป็นเป้าหมายของสนธิสัญญามาสทริสต์ ในการเรียกชื่อกลุ่มของตนแทนคำว่า ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป นับตั้งแต่ประเทศสมาชิกได้ลงนามรับรองสนธิสัญญาดังกล่าว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา สมาชิกของสหภาพยุโรป นอกจากจะมีสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเดิม 12 ประเทศแล้ว ยังรวมถึงประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และออสเตรีย ซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
European Union countriesกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป [TU Subject Heading]
European Union, Treaty of, 1992สนธิสัญญาแมสทิชต์, ค.ศ. 1992 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Señor Presidente, fellow members of the European Union, our friends from Africa,ท่านประธานาธิบดี เพื่อนๆ สมาชิกสหภาพยุโรป มิตรประเทศอัฟริกา Vantage Point (2008)
Señor Presidente, fellow members of the European Union,ท่านประธานอาวุโส,เหล่าสมาชิก ของสหภาพยุโรป Vantage Point (2008)
MAN: European Union cannot bail out Greece.สหภาพยุโรปไม่อาจช่วยกรีชได้ Red Dawn (2012)
The Treaty of Rome. The European Union.สนธิสัญญาแห่งโรม การรวมกันของยุโรป The Omen (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อียู[N] EU, See also: European Union, Syn. สหภาพยุโรป, Thai definition: การรวมยุโรป มีประเทศสมาชิกรวม 15 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน ไอร์แลนด์ กรีซ โปรตุเกส สเปน เดนมาร์ก อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม ออสเตรีย สวีเดน ฟินแลนด์ ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สหภาพยุโรป[n. prop.] (Saphaphāp Yurōp) EN: European Union (EU)   FR: Union européenne (UE) [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union [Add to Longdo]
ヨーロッパ連合[ヨーロッパれんごう, yo-roppa rengou] (n) European Union; EU [Add to Longdo]
欧州連合[おうしゅうれんごう, oushuurengou] (n) European Union; EU [Add to Longdo]
欧州連合条約[おうしゅうれんごうじょうやく, oushuurengoujouyaku] (n) (See マーストリヒト条約) Treaty on European Union (1993) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧洲联盟[Ōu zhōu lián méng, ㄡ ㄓㄡ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] European Union; EU [Add to Longdo]
欧盟[Ōu méng, ㄡ ㄇㄥˊ, / ] European Union; EU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 European Union
   n 1: an international organization of European countries formed
      after World War II to reduce trade barriers and increase
      cooperation among its members; "he tried to take Britain
      into the Europen Union" [syn: {European Union}, {EU},
      {European Community}, {EC}, {European Economic Community},
      {EEC}, {Common Market}, {Europe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top