Search result for

สหภาพยุโรป

(13 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สหภาพยุโรป-, *สหภาพยุโรป*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
European Union (E.U.)สหภาพยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
E.U. (European Union)สหภาพยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
European Unionสหภาพยุโรป
ประเทศสมาิชิกสหภาพยุโรปได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก เอสโทเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวิเนีย สเปน สวีเดน และ สหราชอาณาจักร [ธุรกิจ]
European Unionสหภาพยุโรป [TU Subject Heading]
European Union (EU) สหภาพยุโรป
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเดิม (ดู EEC)ที่ได้ตกลงกันตามสนธิสัญญามาสทริสต์ (ดู Maastricht Treaty) ที่จะรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ระบบการเงินและการเมืองเดียวกัน และได้ตกลงที่จะใช้คำว่า สหภาพยุโรปซึ่งเป็นเป้าหมายของสนธิสัญญามาสทริสต์ ในการเรียกชื่อกลุ่มของตนแทนคำว่า ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป นับตั้งแต่ประเทศสมาชิกได้ลงนามรับรองสนธิสัญญาดังกล่าว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา สมาชิกของสหภาพยุโรป นอกจากจะมีสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเดิม 12 ประเทศแล้ว ยังรวมถึงประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และออสเตรีย ซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
European Unionสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปได้มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ นับแต่การก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้า (European Coal and Steal Community) ในปี พ.ศ. 2494 ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการจัดทำสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome) ได้มีการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community : EEC) และประชาคมพลังงานปรมาณู (Euratom) ในช่วงเวลานั้นจึงเรียกชื่อกันว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ต่อมาได้มีการรวม 3 ประชาคมเข้าด้วยกันและได้มีกฎหมายยุโรปตลาดเดียว (Single European Act) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2530 เพื่อให้ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเข้าสู่ขั้นตอนการเป็นตลาดร่วมและตลาดเดียวที่ สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2535 ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงเปลี่ยนมาเรียกชื่อเป็นประชาคมยุโรป (European Communities : EC) ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ต่อมาเมื่อสนธิสัญญามาสทริชท์ (Maastricht Treaty) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายและขั้นตอนให้ประชาคมยุโรปพัฒนาไปสู่การเป็นสหภาพยุโรป จึงได้เปลี่ยนมาเรียกชื่อในทางปฏิบัติว่า สหภาพยุโรป (European Union : EU) ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก สวีเดน ไอร์แลนด์ กรีซ ฟินแลนด์ ออสเตรีย [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Señor Presidente, fellow members of the European Union, our friends from Africa,ท่านประธานาธิบดี เพื่อนๆ สมาชิกสหภาพยุโรป มิตรประเทศอัฟริกา Vantage Point (2008)
Señor Presidente, fellow members of the European Union,ท่านประธานอาวุโส,เหล่าสมาชิก ของสหภาพยุโรป Vantage Point (2008)
MAN: European Union cannot bail out Greece.สหภาพยุโรปไม่อาจช่วยกรีชได้ Red Dawn (2012)
And by now be a respected member of the international community in our role as an EU nation.และตอนนี้ คงได้เป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ของประชาคมระหว่างประเทศ \ เพื่อแสดงบทบาทการเป็นผู้นำสหภาพยุโรป Resident Evil: Damnation (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สหภาพยุโรป[n. prop.] (Saphaphāp Yurōp) EN: European Union (EU)   FR: Union européenne (UE) [f]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
欧州連合[おうしゅうえんごう, oushuuengou] (n) สหภาพยุโรป (EU)

German-Thai: Longdo Dictionary
EU(n) |die| คำย่อของ Europäische Union สหภาพยุโรป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top