ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

europe

Y UH1 R AH0 P   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -europe-, *europe*
Possible hiragana form: えうろぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Europe[N] ทวีปยุโรป
Europe[N] ยุโรป
European[ADJ] เกี่ยวกับยุโรป, See also: เกี่ยวกับประชาชน, ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป
European[N] เกี่ยวกัสหภาพยุโรป
European Community[N] ประชาคมยุโรป
European Economic Community[N] ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
europe(ยัว'โรพ) n. ทวีปยุโรป
european(ยัวระเพียน') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ยุโรป,ชาวยุโรป

English-Thai: Nontri Dictionary
European(adj) เกี่ยวกับยุโรป,ทั่วทวีปยุโรป,ในทวีปยุโรป
European(n) ชนชาวยุโรป,ผู้มีเชื้อสายยุโรป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
European Communities (European Court), Court of Justice of theศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Community (E.C.)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Court (Court of Justice of the European Communities)ศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Economic Community (E.E.C.)ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป, ตลาดร่วมยุโรป [ดู Common Market] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Strategic Program for Research and Development in Information Technology (ESPRIT)แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอสปรี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Union (E.U.)สหภาพยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Europeยุโรป [TU Subject Heading]
Europe, Easternยุโรปตะวันออก [TU Subject Heading]
European Central Bankธนาคารกลางยุโรป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงเฟิร์ต ประกอบด้วยผู้ว่าธนาคารกลางของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป มีหน้าที่ดูแลนโยบายการเงินและการนำเงินสกุลยูโรมาใช้ในระบบยูโร (EURO System) [การทูต]
European communitiesประชาคมยุโรป [TU Subject Heading]
European currency unitหน่วยเงินตรายุโรป [เศรษฐศาสตร์]
European currency unitหน่วยเงินตรายุโรป [TU Subject Heading]
European Currency Unit (ECU) หน่วยเงินตราของยุโรป
เงินตราที่เกิดจากเงินตราสกุลต่างๆ ในประชาคมยุโรป สภายุโรปได้สร้างหน่วยเงินตราของยุโรปขึ้นพร้อม กับการก่อตั้งระบบเงินตราของยุโรป (ดู European Monetary System) เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยใช้เป็นหน่วยวัดค่าทางบัญชีในกิจกรรมต่างๆ ของประชาคมยุโรป เช่น นโยบายเกษตรกรรมร่วม (ดู Common Agricultural Policy) กองทุนเพื่อการพัฒนายุโรป การทำงบประมาณ เป็นต้น ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตรา สกุลต่างๆ ของประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ ปัจจุบันเวินตราของยุโรปได้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองระหว่างประเทศ ของประเทศยุโรป รวมทั้งองค์การเอกชนขนาดใหญ่ก็ได้ใช้เงินตราของยุโรปในการกู้ยืมในตลาดการ เงินด้วย หน่วยเงินตรายุโรป หรือ ECU มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา [สิ่งแวดล้อม]
European Economic Areaเขตเศรษฐกิจยุโรป [TU Subject Heading]
European Economic Areaเขตเศรษฐกิจยุโรป
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (ดู EEC)ที่รวมตัวกับกลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรป (ดู EFTA) ในรูปของตลาดร่วม โดยที่กลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรป อยู่ใกล้ชิดโดยสภาพภูมิศาสตร์และได้รับอิทธิพลทางเศรษฐกิจ จากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมาก การรวมตัวเป็นตลาดเดียวของสมาคมเศรษฐกิจยุโรปซึ่งส่งผลต่อการค้าของกลุ่ม สมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรปมาก กลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรีจึงได้เจรจาและลงนามกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ในความตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยรวมตัวในรูปของตลาดร่วม ไม่มีความผูกพันทางการเมืองหรือสถาบันสาระสำคัญของความตกลง คือ 1) ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ ทุกชนิด ยกเว้นสินค้าเกษตรกรรมให้เป็นไปโดยเสรีปราศจากอุปสรรคทางการค้า 2) ให้มีการขายาความร่วมมือในด้านงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 3) ให้มีการปรับปรุงระบบกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการนำมาบังคับใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถดำเนินการตามความตกลงได้ภายใน พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
European Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
european commission (n ) คณะกรรมาธิการยุโรป
See also: S. EC,
European Council (org ) คณะกรรมการยุโรป
European Council (name ) ที่ประชุมยุโรป เป็นการประชุมของผู้นำในสหภาพยุโรป
European Court of Justice (name ) ศาลยุติธรรมยุโรป
European Economic Area (n ) เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why not a blond Europe, Asia, America?ไม่เถียง ยุโรป เอเชีย อเมริกา ผมไม่บอร์นไม่ใช่หรอ The Great Dictator (1940)
Deportation spreads all over Europe.การอพยพพวกยิว แพร่ไปทั้งยุโรป Night and Fog (1956)
I imagine the finest watchmakers in the world come from Europe.ฉันคิด Watchmakers ที่ดีที่สุดในโลกมาจากยุโรป 12 Angry Men (1957)
In the most famous school of dance in Europe.ที่โรงเรียนสอนเต้นรำที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรป Suspiria (1977)
The Markos woman had been expelled from several European countries.หญิงที่ชื่อ มากอส ได้ถูกขับไล่ ออกจากหลายประเทศแถบยุโรป. Suspiria (1977)
Here they are, back after their exclusive three-year tour... of Europe, Scandinavia and the subcontinent.ที่นี่พวกเขากลับมาภายหลังจากที่พวกเขาเดินทางไป3ปี ใน ยุโรป ซแคดินแอเวียและทวีปย่อย The Blues Brothers (1980)
Yesterday, our European sections intercepted a German communiqué that was sent from Cairo to Berlin.บ่ายเมื่อวาน, คนของเราจากภาคพื้นยุโรป สกัด คอมมิวนิตเยอรมัน คนหนึ่ง... ? ้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Most Europeans don't want them doing anything else.คนยุโรป ไม่ต้องการให้พวกเขาทำอย่างอื่น Gandhi (1982)
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
Mr. Gandhi, have you refused to wear European clothes?คุณคานธี คุณปฏิเสธ การใส่เสื้อแบบยุโรปหรือ Gandhi (1982)
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Miss Porter, this is one of the largest single collections... of hummingbirds in Europe.นางสาวพอร์เตอร์นี้เป็นหนึ่ง ในคอลเลกชันเดียวที่ใหญ่ที่สุด ... ของฮัมมิ่งเบิร์ในยุโรป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
europeA cold wave attacked Europe.
europeAfrica is exporting beef to Europe.
europeAll educated Americans, first or last, go to Europe.
europeAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
europeAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
europeAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
europeAnd they knew something which the Europeans did not.
europeAre there many people Europe who believe in ghosts even now?
europeAsia is roughly four times the size of Europe.
europeBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
europeBy the way, have you ever been to Europe?
europeCoffee was introduced into Europe from Arabia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุโรป[N] Europe, Syn. ทวีปยุโรป, Example: นักลงทุนจากยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ทวีปยุโรป[N] Europe, Example: ภาษาละตินเป็นต้นตระกูลของภาษาต่างๆ ในทวีปยุโรป
ประชาคมยุโรป[N] European Community, See also: EC, Example: ในช่วง 2 ปีแรกนี้สินค้าสิ่งทอได้ทะลักเข้าประชาคมยุโรปอย่างมาก
ชาวยุโรป[N] European, Syn. ชาวตะวันตก, Example: ในแต่ละปี มีชาวยุโรปเข้ามาเมืองไทยเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน
อียู[N] EU, See also: European Union, Syn. สหภาพยุโรป, Thai definition: การรวมยุโรป มีประเทศสมาชิกรวม 15 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน ไอร์แลนด์ กรีซ โปรตุเกส สเปน เดนมาร์ก อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม ออสเตรีย สวีเดน ฟินแลนด์ ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
อีหรอบ[X] (Īrop) EN: Europe   FR: Europe
กลุ่มประเทศยุโรป[n. exp.] (klum prathēt Yurōp) FR: Union européenne [f] ; Communauté européenne [f]
นกคัคคูพันธุ์ยุโรป[n. exp.] (nok khakkhū phan Yurōp) EN: Eurasian Cuckoo ; Common Cuckoo   FR: Coucou gris [m] ; Coucou d’Europe [m] ; Coucou commun cendré [m] ; Coucou chanteur [m]
นกกระเต็นน้อยธรรมดา = นกกะเต็นน้อยธรรมดา[n. exp.] (nok kraten nøi thammadā = nok katen nøi thammadā) EN: Common Kingfisher   FR: Martin-pêcheur d'Europe [m]
นกนางนวลขอบปีกขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan khøp pīk khāo) EN: Black-headed Gull ; Common Black-headed Gull   FR: Mouette rieuse [f] ; Mouette rieuse d’Europe [f] ; Goéland rieur [m]
นกปากช้อนหน้าขาว[n. exp.] (nok pāk chøn nā khāo) EN: Eurasian Spoonbill ; White Spoonbill   FR: Spatule blanche [f] ; Spatule d'Europe [f] ; Bec en cuillère [m] ; Palette [f]
นกปากซ่อมดง[n. exp.] (nok pāk sǿm dong) EN: Eurasian Woodcock   FR: Bécasse des bois [f] ; Bécasse d’Europe [f] ; Nordette [f] ; Bécasse ordinaire [f]
นกสาลิกาปากดำ[n. exp.] (nok sālikā pāk dam) EN: Black-billed Magpie   FR: Pie bavarde [f] ; Pie commune [f] ; Pie d'Europe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPE    Y UH1 R AH0 P
EUROPE'S    Y UH1 R AH0 P S
EUROPEAN    Y UH2 R AH0 P IY1 AH0 N
EUROPEANS    Y UH2 R AH0 P IY1 AH0 N Z
EUROPEANS'    Y UH2 R AH0 P IY1 AH0 N Z
EUROPEENNE    Y UW1 R OW0 P IY2 N
EUROPEWIDE    Y UH1 R AH0 P W AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Europe    (n) jˈuəʳrəp (y u@1 r @ p)
European    (n) jˌuəʳrəpˈɪəʳn (y u@2 r @ p i@1 n)
Europeans    (n) jˌuəʳrəpˈɪəʳnz (y u@2 r @ p i@1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧洲[Ōu zhōu, ㄡ ㄓㄡ, / ] Europe; European, #1,283 [Add to Longdo]
欧盟[Ōu méng, ㄡ ㄇㄥˊ, / ] European Union; EU, #2,745 [Add to Longdo]
[ōu, , / ] Europe, #3,503 [Add to Longdo]
欧美[Ōu Měi, ㄡ ㄇㄟˇ, / ] Europe and America; the West, #4,455 [Add to Longdo]
欧洲人[Ōu zhōu rén, ㄡ ㄓㄡ ㄖㄣˊ, / ] European (person), #20,589 [Add to Longdo]
欧洲议会[Ōu zhōu Yì huì, ㄡ ㄓㄡ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] European Parliament, #42,145 [Add to Longdo]
欧洲共同体[Ōu zhōu Gòng tóng tǐ, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] European Community (old term for the EU, European Union), #70,354 [Add to Longdo]
欧洲法院[Ōu zhōu Fǎ yuàn, ㄡ ㄓㄡ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, / ] European Court of Justice, #94,514 [Add to Longdo]
欧洲中央银行[Ōu zhōu Zhōng yāng Yín háng, ㄡ ㄓㄡ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] European Central Bank [Add to Longdo]
欧洲共同市场[Ōu zhōu gòng tóng shì chǎng, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] European common market (old term for EU, European Union) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union [Add to Longdo]
アシュケナジム[, ashukenajimu] (n) (See セファルディム) Ashkenazim (Jews of Central European descent) [Add to Longdo]
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived) [Add to Longdo]
インドヨーロッパ語族[インドヨーロッパごぞく, indoyo-roppa gozoku] (n) (See 印欧語族・いんおうごぞく) Indo-European languages [Add to Longdo]
エキュー[, ekyu-] (n) (See 欧州通貨単位) European Currency Unit; ECU [Add to Longdo]
ギリシャ陸亀;希臘陸亀[ギリシャりくがめ;ギリシャリクガメ, girisha rikugame ; girisharikugame] (n) (uk) European tortoise; Greek tortoise (Testudo graeca) [Add to Longdo]
シベリアヤツメ[, shiberiayatsume] (n) Siberian brook lamprey (Lethenteron kessleri, species found in Eastern Europe and Siberia) [Add to Longdo]
ビルベリー[, biruberi-] (n) bilberry; European blueberry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
汎欧州[はんおうしゅう, han'oushuu] pan-European [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Europe
   n 1: the 2nd smallest continent (actually a vast peninsula of
      Eurasia); the British use `Europe' to refer to all of the
      continent except the British Isles
   2: an international organization of European countries formed
     after World War II to reduce trade barriers and increase
     cooperation among its members; "he tried to take Britain into
     the Europen Union" [syn: {European Union}, {EU}, {European
     Community}, {EC}, {European Economic Community}, {EEC},
     {Common Market}, {Europe}]
   3: the nations of the European continent collectively; "the
     Marshall Plan helped Europe recover from World War II"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Europe /øʀɔp/ 
  Europe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top