ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euro

Y UW1 R OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euro-, *euro*
Possible hiragana form: えうろ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Europe(n) ทวีปยุโรป
Europe(n) ยุโรป
Eurobond(n) พันธบัตรในสกุลเงินต่างๆ ที่นำออกขายให้กับนักลงทุนในประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้สกุลเงินที่ระบุไว้ในพันธบัตร
European(adj) เกี่ยวกับยุโรป, See also: เกี่ยวกับประชาชน, ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป
European(n) เกี่ยวกัสหภาพยุโรป
europium(n) ธาตุโลหะสีเงินขาวหายาก ใช้ในเครื่องยิงแสงเลเซอร์ มีสัญลักษณ์คือ Eu
Eurodollar(n) เงินดอลล่าร์สของสหรัฐอเมริกาที่ฝากไว้ที่ธนาคารนอกประเทศ โดยเฉพาะธนาคารในยุโรป
European Community(n) ประชาคมยุโรป
European Economic Community(n) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
europe(ยัว'โรพ) n. ทวีปยุโรป
european(ยัวระเพียน') adj., n. (เกี่ยวกับ) ยุโรป, ชาวยุโรป
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
neuro-Pref. 'ประสาท', 'เส้นประสาท ', 'เส้นเอ็น'
neurologist(นิวรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
neurology(นิวรอล'โลจี) n. ประสาทวิทยา, See also: neurological adj.
neuron(e) (นิว'รอน, นิวโรน) n. เซลล์ประสาท, See also: neuronic adj.
neuropath(นิว'ไรพาธ) n. คนที่เป็นโรคประสาท
neuropathology(นิวโรพะธอล'โลจี) n. จุลกายวิภาควิทยาที่เกี่ยวกับประสาท., See also: neuropathologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
European(adj) เกี่ยวกับยุโรป, ทั่วทวีปยุโรป, ในทวีปยุโรป
European(n) ชนชาวยุโรป, ผู้มีเชื้อสายยุโรป
neurology(n) ประสาทวิทยา
neurosis(n) โรคประสาท
neurotic(adj) เป็นโรคประสาท, เกี่ยวกับเส้นประสาท
neurotic(n) ยาระงับประสาท, คนที่เป็นโรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
European Communities (European Court), Court of Justice of theศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Community (E.C.)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Court (Court of Justice of the European Communities)ศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Economic Community (E.E.C.)ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป, ตลาดร่วมยุโรป [ ดู Common Market ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Strategic Program for Research and Development in Information Technology (ESPRIT)แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอสปรี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Union (E.U.)สหภาพยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euro Canadian dollarsเงินดอลลาร์แคนาดานอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Euro Canadian dollarsเงินดอลล่าร์แคนาดาในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Euro-dollar marketตลาดเงินสกุลยูโร [TU Subject Heading]
Eurobondพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurobondพันธบัตรยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurobondพันธบัตรยูโร, Example: พันธบัตรต่างประเทศที่ได้รับการค้ำประกัน โดยกลุ่มสถาบันผู้ให้กู้ยืมระหว่างประเทศ และนำออกขายในประเทศต่างๆ นอกจากประเทศที่เป็นเจ้าของ เงินตราสกุลที่ปรากฏในพันธบัตรนั้น พันธบัตรยูโรถือเป็น การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศในระยะปานกลางถึงระยะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurocurrencyเงินตราสกุลยูโร, Example: เงินตราต่างประเทศที่อยู่ในประเทศแถบยุโรป ที่มิใช่เงินสกุลที่ออกโดยประเทศแถบยุโรปนั้น เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ฝากอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เรียกว่า ยูโรดอลลาร์ (ดู Eurodollar) เงินเยนที่อยู่ในประเทศเยอรมนี เรียกว่า ยูโรเยน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Eurocurrency creditสินเชื่อเงินตรานอกประเทศ, สินเชื่อเงินตรานอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Euro(uniq) ยูโร
european commission(n) คณะกรรมาธิการยุโรป, Syn. EC
European Council(org) คณะกรรมการยุโรป
European Council(name) ที่ประชุมยุโรป เป็นการประชุมของผู้นำในสหภาพยุโรป
European Court of Justice(name) ศาลยุติธรรมยุโรป
European Economic Area(n) เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fifty euros for all your stuff.ขอซื้อของคุณทั้งหมด 50 ยูโร The Da Vinci Code (2006)
Yes, 20 million euro in untraceable bearer bonds.พันธบัตรสั่งจ่ายผู้ถือมูลค่า 20 ล้าน ยูโร The Da Vinci Code (2006)
Forty euros in Barbès.40 ยูโรซื้อที่ บาเบ๊ะ The Da Vinci Code (2006)
The other guy was a spooky euro dude.สวมแว่นตากรอบเขาสัตว์ ส่วนอีกคนหนึ่ง Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
It also includes 200 Euro spending moneyแถมเงินสดติดตัวอีก 200 ยูโร Mr. Bean's Holiday (2007)
There are two accountants taking out 7 million euros from a bank I know.มีนักบัญชีสองคนจะถอนเงินเจ็ดล้านออกจากแบงค์ที่ฉันรู้จัก RocknRolla (2008)
And to cut a long story short I need another 7 million euros lost in the books.พูดให้สั้นๆก็คือ... ผมต้องการเงินอีกเจ็ดล้านยูโร เงินที่ตรวจสอบไม่ได้ RocknRolla (2008)
When he made us go to euro disney. Oh!ตอนที่เค้าพาเราไป ดิสนี่ย์ที่ ยูโรป หนะ / โอ้... Chuck in Real Life (2008)
It's gonna be exactly like Euro Tr/p, only it's not gonna suck.นี่มันเหมือนหนังยูโรทริปเลย เพียงแต่เราไม่ต้องเจอเรื่องแย่ ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And about the same in euros and dollars. Excuse me, excuse me madam.เช่นเดียวกับเงินยูโรและดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)
I brought in Euros as was requested.ผมเตรียมเงินยูโรมาแล้ว ตามที่คุณขอมา Quantum of Solace (2008)
Another 2, 000 Euro and we're even.คนอื่นเราให้แค่ 2, 000 ยูโร Gomorrah (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
euroA cold wave attacked Europe.
euroAfrica is exporting beef to Europe.
euroAll educated Americans, first or last, go to Europe.
euroAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
euroAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
euroAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
euroAnd they knew something which the Europeans did not.
euroAre there many people Europe who believe in ghosts even now?
euroAsia is roughly four times the size of Europe.
euroBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
euroBy the way, have you ever been to Europe?
euroCoffee was introduced into Europe from Arabia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยเงินตรายุโรป(n) Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Example: ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตราต่างประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ, Thai Definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
หน่วยเงินตรายุโรป(n) Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Thai Definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
ยุโรป(n) Europe, Syn. ทวีปยุโรป, Example: นักลงทุนจากยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ทวีปยุโรป(n) Europe, Example: ภาษาละตินเป็นต้นตระกูลของภาษาต่างๆ ในทวีปยุโรป
ประชาคมยุโรป(n) European Community, See also: EC, Example: ในช่วง 2 ปีแรกนี้สินค้าสิ่งทอได้ทะลักเข้าประชาคมยุโรปอย่างมาก
ชาวยุโรป(n) European, Syn. ชาวตะวันตก, Example: ในแต่ละปี มีชาวยุโรปเข้ามาเมืองไทยเป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน
อียู(n) EU, See also: European Union, Syn. สหภาพยุโรป, Thai Definition: การรวมยุโรป มีประเทศสมาชิกรวม 15 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน ไอร์แลนด์ กรีซ โปรตุเกส สเปน เดนมาร์ก อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม ออสเตรีย สวีเดน ฟินแลนด์ ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [ f ] ; nourriture occidentale [ f ] ; cuisine européenne [ f ]
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[attrā laēkplīen ngoen yūrō] (n, exp) FR: taux de change de l'euro [ m ] ; niveau de change de l'euro [ m ]
ฝรั่ง[Farang = Fárang] (n) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner  FR: Occidental [ m ] ; étranger [ m ] ; Blanc [ m ]
อีหรอบ[Īrop] (x) EN: Europe  FR: Europe
ค่าเงินยูโร[khā ngoen yūrō] (n, exp) EN: cours du dollar [ m ]  FR: cours de l'euro [ m ]
กลุ่มประเทศยุโรป[klum prathēt Yurōp] (n, exp) FR: Union européenne [ f ] ; Communauté européenne [ f ]
นักประสาทวิทยา[nak prasātwitthayā] (n) EN: neuroscientist  FR: neurologue [ m ]
เงินยูโร[ngoen yūrō] (n) EN: euro ; € (symb.)  FR: euro [ m ] ; € (symb.)
นกคัคคูพันธุ์ยุโรป[nok khakkhū phan Yurōp] (n, exp) EN: Eurasian Cuckoo ; Common Cuckoo  FR: Coucou gris [ m ] ; Coucou d’Europe [ m ] ; Coucou commun cendré [ m ] ; Coucou chanteur [ m ]
นกกระเต็นน้อยธรรมดา = นกกะเต็นน้อยธรรมดา[nok kraten nøi thammadā = nok katen nøi thammadā] (n, exp) EN: Common Kingfisher  FR: Martin-pêcheur d'Europe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EURO Y UW1 R OW0
EURO Y UH1 R OW0
EUROS Y UW1 R OW2 Z
EUROPA Y UH0 R OW1 P AH0
EUROPE Y UH1 R AH0 P
EUROYEN Y UW1 R OW0 Y EH2 N
EUROSID Y UW1 R AH0 S IH0 D
EUROCOM Y UW1 R AH0 K AH0 M
EUROCOM Y UW1 R OW0 K AA0 M
EURO(2) Y UH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Europe (n) jˈuəʳrəp (y u@1 r @ p)
Eurocom (n) jˈuːrəkɒm (y uu1 r @ k o m)
European (n) jˌuəʳrəpˈɪəʳn (y u@2 r @ p i@1 n)
Europeans (n) jˌuəʳrəpˈɪəʳnz (y u@2 r @ p i@1 n z)
Eurodollar (n) jˈuəʳroudɒlər (y u@1 r ou d o l @ r)
Eurovision (n) jˈuəʳrəvɪʒn (y u@1 r @ v i zh n)
Eurodollars (n) jˈuəʳroudɒləz (y u@1 r ou d o l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧洲[Ōu zhōu, ㄡ ㄓㄡ, / ] Europe; European, #1,283 [Add to Longdo]
欧元[ōu yuán, ㄡ ㄩㄢˊ, / ] Euro, #2,634 [Add to Longdo]
欧盟[Ōu méng, ㄡ ㄇㄥˊ, / ] European Union; EU, #2,745 [Add to Longdo]
[ōu, ㄡ, / ] Europe, #3,503 [Add to Longdo]
欧美[Ōu Měi, ㄡ ㄇㄟˇ, / ] Europe and America; the West, #4,455 [Add to Longdo]
欧洲人[Ōu zhōu rén, ㄡ ㄓㄡ ㄖㄣˊ, / ] European (person), #20,589 [Add to Longdo]
欧洲议会[Ōu zhōu Yì huì, ㄡ ㄓㄡ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] European Parliament, #42,145 [Add to Longdo]
欧洲货币[Ōu zhōu huò bì, ㄡ ㄓㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] Euro; European currency, #46,480 [Add to Longdo]
欧洲共同体[Ōu zhōu Gòng tóng tǐ, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] European Community (old term for the EU, European Union), #70,354 [Add to Longdo]
欧洲法院[Ōu zhōu Fǎ yuàn, ㄡ ㄓㄡ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, / ] European Court of Justice, #94,514 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
europäisch(adj, adv) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Euro { m } | Einführung { f } des Euro | Übergang { m } zum Euro | Umstellung { f } auf den Euroeuro | introduction of the euro | transition to the euro | changeover to the euro [Add to Longdo]
Eurocent { m }eurocent [Add to Longdo]
Eurozone { f }euro zone [Add to Longdo]
Europakarte { f }euroboard [Add to Longdo]
Europarat { m }Council of Europe [Add to Longdo]
Europäische Bank für Wiederaufbau und EntwicklungEuropean Bank for Reconstruction and Development (EBRD) [Add to Longdo]
Europäische Investitionsbank { f }European Investment Bank (EIB) [Add to Longdo]
Europäische Kommission { f }European Commission [Add to Longdo]
Europäischer BinnenmarktEuropean Single Market (ESM) [Add to Longdo]
Europäischer BörsenverbandFederation of European Stock Exchanges [Add to Longdo]
Europäischer GerichtshofEuropean Court of Justice [Add to Longdo]
Europäischer RatEuropean Council [Add to Longdo]
Europäischer RechnungshofEuropean Court of Auditors [Add to Longdo]
Europäisches Gemeinschaftsrecht { n }European Community Law [Add to Longdo]
Europäisches ParlamentEuropean Parliament [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union [Add to Longdo]
ひら茸;平茸[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) [Add to Longdo]
ほっけ;ホッケ[hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
アークティックフラウンダー[a-kuteikkufuraunda-] (n) Arctic flounder (Liopsetta glacialis, was Pleuronectes glacialis) [Add to Longdo]
アシュケナジム[ashukenajimu] (n) (See セファルディム) Ashkenazim (Jews of Central European descent) [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アミロイドニューロパシー[amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
インディアンバナーフィッシュ[indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニューロコンピュータ[にゅーろこんぴゅーた, nyu-rokonpyu-ta] neuro-computer [Add to Longdo]
ニューロコンピューティング[にゅーろこんぴゅーていんぐ, nyu-rokonpyu-teingu] neuro-computing [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
汎欧州[はんおうしゅう, han'oushuu] pan-European [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] EUROPA [Add to Longdo]
欧州[おうしゅう, oushuu] Europa [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]
欧米[おうべい, oubei] Europa_und_Amerika-USA [Add to Longdo]
洋食[ようしょく, youshoku] europaeische_Kueche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 euro
   n 1: the basic monetary unit of most members of the European
      Union (introduced in 1999); in 2002 twelve European nations
      (Germany, France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands,
      Italy, Spain, Portugal, Ireland, Greece, Austria, Finland)
      adopted the euro as their basic unit of money and abandoned
      their traditional currencies

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 euro
  euro

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 euro /øro/
  euro

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top