ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neurosis

N UH0 R OW1 S AH0 S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neurosis-, *neurosis*, neurosi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neurosis[N] โรคประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neurosis(นิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางอารมณ์ pl. neuroses
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
psychoneurosis(ไซโคนิวโร'ซิส) n. โรคประสาท., See also: psychoneurotic adj. n., Syn. neurosis

English-Thai: Nontri Dictionary
neurosis(n) โรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neurosis; disorder, neuroticโรคประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does this guy have neurosis?คนนี้เป็นโรคประสาทหรอ? Paris ei yeonin (2004)
I love it, but where's the Chuck relationship neurosis?แต่ไหนหล่ะความสัมพันธ์ที่บ้าบิ่นของชัค? Chuck Versus the Cubic Z (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neurosisAs a result, he was diagnosed with insomnia and anxiety neurosis near the end of May.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคประสาท[N] neurosis, Example: เขากลัวแม่ของเขาจะเป็นโรคประสาท เพราะคิดมากเรื่องพ่อ, Thai definition: โรคที่มีความผิดปกติของจิตใจ โดยที่ไม่พบมีความผิดปกติของเนื้อสมองหรือเส้นประสาท คนไข้อาจมีอาการแสดงออกเป็นความกังวล เช่น กลุ้มใจ หงุดหงิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคจิต[n.] (rōk jit) EN: mental disorder ; neurosis   FR: névrose [f] ; maladie mentale [f]
โรคประสาท[n.] (rōk prasāt) EN: neurosis   FR: névrose [f] ; maladie mentale [f] ; maladie nerveuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUROSIS    N UH0 R OW1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neurosis    (n) njˈuəʴrˈousɪs (n y u@1 r ou1 s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焦虑症[jiāo lǜ zhèng, ㄐㄧㄠ ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] neurosis; anxiety [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neurose {f} [med.] | Neurosen {pl}neurosis | neuroses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノイローゼ[, noiro-ze] (n) neurosis (ger [Add to Longdo]
胃腸神経症[いちょうしんけいしょう, ichoushinkeishou] (n) gastrointestinal neurosis [Add to Longdo]
育児ノイローゼ[いくじノイローゼ, ikuji noiro-ze] (n) maternity nerves; maternity neurosis [Add to Longdo]
外傷神経症[がいしょうしんけいしょう, gaishoushinkeishou] (n) neurosis brought about by external trauma; traumatic neurosis; accident neurosis [Add to Longdo]
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety [Add to Longdo]
強迫神経症[きょうはくしんけいしょう, kyouhakushinkeishou] (n) obsessional neurosis [Add to Longdo]
健康ノイローゼ[けんこうノイローゼ, kenkou noiro-ze] (n) health neurosis; health obsession [Add to Longdo]
健康病[けんこうびょう, kenkoubyou] (n) (See 健康ノイローゼ・けんこうノイローゼ) health neurosis; health obsession [Add to Longdo]
心臓神経症[しんぞうしんけいしょう, shinzoushinkeishou] (n) cardiac neurosis [Add to Longdo]
神経症[しんけいしょう, shinkeishou] (n) nervous disorder; neurosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neurosis \Neu*ro"sis\, n.; pl. Neuroses. [NL., fr. Gr. ney^ron
   nerve.]
   1. (Med.) A functional nervous affection or disease, that is,
    a disease of the nerves without any appreciable change of
    nerve structure.
    [1913 Webster]
 
   2. (Psychiatry) a mental or emotional disorder that affects
    only part of the personality, and involves less distorted
    perceptions of reality than a {psychosis}. As used in
    medicine, anxiety is a prominent characteristic, and the
    condition may be accompanied by psychosomatic symptoms.
    Phobias and compulsive behavior are common varieties.
    --[MW10]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neurosis
   n 1: a mental or personality disturbance not attributable to any
      known neurological or organic dysfunction [syn: {neurosis},
      {neuroticism}, {psychoneurosis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top