ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

欧州

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欧州-, *欧州*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
欧州[おうしゅう, oushuu] (n) ยุโรป, See also: ヨーロッパ
欧州連合[おうしゅうえんごう, oushuuengou] (n) สหภาพยุโรป (EU)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (org) คณะกรรมมาธิการยุโรป (EC)

Japanese-English: EDICT Dictionary
欧州(P);欧洲[おうしゅう, oushuu] (n) Europe; (P) [Add to Longdo]
欧州委員会[おうしゅういいんかい, oushuuiinkai] (n) European Commission (executive of the EU) [Add to Longdo]
欧州宇宙機関[おうしゅううちゅうきかん, oushuuuchuukikan] (n) European Space Agency [Add to Longdo]
欧州議会[おうしゅうぎかい, oushuugikai] (n) European Parliament [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (n) European Community; EC [Add to Longdo]
欧州経済共同体[おうしゅうけいざいきょうどうたい, oushuukeizaikyoudoutai] (n) European Economic Community; EEC [Add to Longdo]
欧州憲法[おうしゅうけんぽう, oushuukenpou] (n) European Constitution [Add to Longdo]
欧州原子力共同体[おうしゅうげんしりょくきょうどうたい, oushuugenshiryokukyoudoutai] (n) European Atomic Community; Euratom [Add to Longdo]
欧州諸国[おうしゅうしょこく, oushuushokoku] (n) European countries [Add to Longdo]
欧州政治協力[おうしゅうせいじきょうりょく, oushuuseijikyouryoku] (n) European Political Co-operation; EPC [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Britain is separated from the Continent by the Channel.英国はイギリス海峡によって欧州大陸と隔てられている。
Learning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.欧州を参考にしつつ、超高齢化社会への政策対応、「経済大国」から「生活大国」への転換を21世紀に向けて日本はしていかねばならない。
The EC's Twelve are working out a compromise on farm-price.欧州共同体の12ヶ国は農産物価格についての妥協案を作成しています。
European currencies weakened against the dollar.欧州通貨はドルに対して弱くなった。
Among the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.批判する者の中には、欧州中央銀行に課せられた目標が不適切であると考える者がいます。
With that as a start many European poems and much literature came to be introduced.それを皮切りとして欧州の詩や文学を多数紹介するようになりました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kittridge assumes I'm the mole, employed by an arms dealer, Max, for the last two years, to get him our NOC list.[CN] 凯奇已经认定 我就是那个他们要查的叛徒 而且我就是被那个 叫麦克斯的军火商雇佣的人 在这两年为他偷取我们的 欧州特工 名单 Mission: Impossible (1996)
I'm convinced it was hidden here, in Europe.[JA] 私はそれがここ欧州に 隠されていると確信します The Mummy (2017)
Luz Long, reigning European champion.[JA] ルッツ・ロング 欧州チャンピオンです Race (2016)
I could have taken european folklore To cover my sociology requirement, but no.[JA] 欧州民間伝承学の代わり 社会学をとったけどダメ... Fastest Man Alive (2014)
He got in a position to buy our NOC list.[CN] 由一个被称作麦克斯的捷克人发出的 他就是要购买 欧州特工 名单的人 Mission: Impossible (1996)
I'm NOC. Was... Now disavowed.[CN] 我是 欧州特工, 曾经是, 现在被逐出来了 Mission: Impossible (1996)
I can't find him, but if he knows I have the NOC list, he'll find me.[CN] 我虽然找不到他 但是如果他知道我有 欧州特工 名单 Mission: Impossible (1996)
Long's first jump.[JA] 欧州チャンピオン Race (2016)
Your list is worthless, and it's probably equipped with a homing device.[CN] 因为我能拿出一份真正的 欧州特工 名单 你拿到的那个不但一文不值 而且肯定还装上了跟踪装置, 用来定位你们的精确位置 Mission: Impossible (1996)
For security reasons, the NOC list is divided in two.[CN] 出于安全原因, 欧州特工 名单是分成两份的 Mission: Impossible (1996)
I've been reading European journals.[JA] 欧州の論文を読んだ Fountain of Youth (2014)
We photograph Golitsyn stealing the NOC list, follow him to his buyer, apprehend both of them.[CN] 拍下格里森偷取 欧州特工 名单的过程 然后跟踪他到交易地点 Mission: Impossible (1996)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
欧州[おうしゅう, oushuu] Europa [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top