ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

europium

Y UH0 R OW1 P IY0 AH0 M   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -europium-, *europium*
Possible hiragana form: えうろぴうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
europium[N] ธาตุโลหะสีเงินขาวหายาก ใช้ในเครื่องยิงแสงเลเซอร์ มีสัญลักษณ์คือ Eu

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Europiumยูโรเปียม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยูโรเพียม[n.] (yūrōphīem) EN: europium   FR: europium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPIUM    Y UH0 R OW1 P IY0 AH0 M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, / ] europium Eu63, lanthanoid element, #96,424 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europium {n} [chem.]europium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユウロピウム;ユーロピウム[, yuuropiumu ; yu-ropiumu] (n) europium (Eu) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Europium \Eu*ro"pi*um\, n. [NL.; Europe + -ium, as in
   aluminium.] (Chem.)
   A metallic element of the rare-earth group (Lanthanide
   series), discovered spectroscopically by Demarcay in 1896.
   Symbol, Eu; atomic number 63; at. wt., 151.965 (C=12.011);
   valence = +2 or +3.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 europium
   n 1: a bivalent and trivalent metallic element of the rare earth
      group [syn: {europium}, {Eu}, {atomic number 63}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 europium /øropijɵm/
  europium

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top