ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*suspension*

S AH0 S P EH1 N SH AH0 N   
221 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: suspension, -suspension-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspension[N] การหยุดชั่วคราว, See also: การระงับชั่วคราว, การยกเลิกชั่วคราว, Syn. interruption, abeyance, break
suspension[N] การเลื่อนคำตัดสิน, See also: การเลื่อนการพิจารณาคดี, Syn. postponement, deferment
suspension[N] การให้พักงาน, See also: การพักตำแหน่ง
suspension[N] ระบบกันสะเทือนของรถ
suspension[N] การหยุดชำระหนี้, See also: การงดชำระหนี้
suspension[N] การลอยตัวของอนุภาคในของเหลว, Syn. dispersion of particles
suspension bridge[N] สะพานแขวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
suspension(n) ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ,การลอยตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pneumatic suspensionระบบรองรับแบบใช้ลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear suspensionระบบรองรับล้อหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rule, suspension ofการงดใช้ข้อบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shock absorber; suspension damperตัวหน่วงการสั่นสะเทือน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short-arm long-arm suspensionระบบรองรับแบบปีกนกสั้น-ยาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspensionการให้พักงาน, การสั่งพักราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspension๑. การรอไว้, การทุเลาการบังคับ๒. การให้พักงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspension; suspension systemระบบรองรับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspension arm; control arm; wishbone; wishbone armปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspension damper; shock absorberตัวหน่วงการสั่นสะเทือน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suspension of ruleการงดใช้ข้อบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspension system; suspensionระบบรองรับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-dive suspension geometryระบบกันหน้ารถทิ่ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-squat suspension geometryระบบกันท้ายรถต่ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ball-joint suspensionระบบรองรับแบบลูกหมาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
MacPherson strut; MacPherson suspensionระบบรองรับแบบแม็กเฟอร์สัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
control arm; suspension arm; wishbone; wishbone armปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
full coil suspensionระบบรองรับแบบสปริงขด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front suspensionระบบรองรับล้อหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
IFS (independent front suspension)ไอเอฟเอส (ระบบรองรับล้อหน้าแบบอิสระ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
independent suspensionระบบรองรับแบบอิสระ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
IRS (independent rear suspension)ไออาร์เอส (ระบบรองรับล้อหลังแบบอิสระ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
independent front suspension (IFS)ระบบรองรับล้อหน้าแบบอิสระ (ไอเอฟเอส) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
independent rear suspension (IRS)ระบบรองรับล้อหลังแบบอิสระ (ไออาร์เอส) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventrosuspension; ventrofixationการตรึง (อวัยวะ) กับผนังหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventrofixation; ventrosuspensionการตรึง (อวัยวะ) กับผนังหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hydrolastic suspensionระบบรองรับไฮโดรลาสติก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wishbone; control arm; suspension arm; wishbone armปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wishbone arm; control arm; suspension arm; wishboneปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temporary Suspensionการปิดหลุมชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]
Temporary Suspensionการปิดหลุมชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว
ย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Suspensionการให้พักงาน [TU Subject Heading]
Suspension bridgesสะพานแขวน [TU Subject Heading]
suspensionการระงับการใช้บังคับของสนธิสัญญา [การทูต]
Air Suspensionวิธีแอร์ซัสเพนชัน [การแพทย์]
Alumina Suspensionsยาน้ำอาลูมินา-แม็กนีเซีย [การแพทย์]
Barium Suspensionsแบเรียมแขวนตะกอน [การแพทย์]
Beef RBC Suspensionเม็ดเลือดแดงของวัว [การแพทย์]
Cuff Suspensionเข็มขัดสำหรับดึงขาเทียม [การแพทย์]
suspensionสารแขวนลอย, สารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ของของแข็งซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า  10-4  เซนติเมตร กระจายอยู่ในของเหลวหรือแก๊ซ สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการกรองหรือทำให้ตกตะกอน  เช่น น้ำโคลน น้ำแป้ง เป็นต้น (ดู colloid ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mammoplasty, Suspensionการผ่าตัดแก้ไขเต้านมที่หย่อนยาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's got cop tyres, cop suspension, cop shocks.ยางรถ สปริง โช้คอั้บ สำหรับตำรวจ The Blues Brothers (1980)
Elwood, we show your license currently under suspension.เอลวุด พวกเราเห็นใบขับขี่ของคุณ ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว The Blues Brothers (1980)
suspension? censure? departmental prosecution?เลิกจ้าง พักงาน หนังสือเตือน ทัณฑ์บน? Spies Like Us (1985)
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป Junior (1994)
She canceled his suspension?เธอยกเลิกการไล่ออกไหม? GTO (1999)
Asano's mother will go to the school and contest the suspension decisionคุณแม่ของอาซาโนะจะไปที่โรงเรียน และตัดสินใจระงับเรื่องนั้น GTO (1999)
I'm sure the Headmaster will cancel that suspensionฉันมั่นใจว่าอาจารย์ใหญ่จะต้องยกเลิกการไล่ออก GTO (1999)
This is an order of suspension.นี่เป็นคำสั่งพักงานของคุณ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I suspension of the Next week to study theNext week to study the Sex Is Zero (2002)
- We're on suspension.- พวกเราอยู่ในระหว่างพักการเรียนน่ะ Love So Divine (2004)
- It's your suspension.- ระบบกันสะเทือนของรถของคุณพัง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
You... you just fixed my suspension three months ago.คุณเพิ่งจะซ่อมระบบกันสะเทือนของรถของฉัน เมื่อ 3 เดือนที่แล้วนี้เองนะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Suspension alone took him a month.แค่ปรับแต่งระบบกันสะเทือนอย่างเดียว ก็ล่อเข้าไปเป็นเดือนแล้ว Initial D (2005)
Did you really spend a month on the suspension?พ่อใช้เวลาตั้งเดือน เพื่อปรับแต่งระบบกันสะเทือนเจ้านี่จริงๆเหรอครับ Initial D (2005)
Not only suspension.ไม่ใช่แค่ระบบกันสะเทือนอย่างเดียว Initial D (2005)
No, no, no. That was just a temporary suspension.ไม่ๆๆ นั่นเป็นเพียงการระงับชั่วคราว Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I got one month's suspension. No pay.ฉันถูกพักงาน 1 เดือน โดยไม่ได้เงินเดือน Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
being on suspension does not exclude you from this.ถูกพักงานไม่ทำให้เธอถูกตัดออก จากผู้ต้องสงสัยหรอกนะ Morning Comes (2007)
Well, you've got three days of suspension to think about it.งั้นเธอก็จะได้พักสามวัน เอาไปคิดถึงเรื่องนี้ Charlie Bartlett (2007)
Officer Parkman, we're enforcing a six-month suspension.And as far as Lindermann is concerned? Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Have you lifted Soushi's suspension?คุณยกเลิกการพักงานของโซชิเหรอครับ Absolute Boyfriend (2008)
He said he went there and asked them himself. Acting on his own accord while on suspension.เขาบอกว่าเขาไปถามงานที่นั่นด้วยตัวเอง ทำงานเองทุกอย่างตอนที่โดนพักงานน่ะ Absolute Boyfriend (2008)
That spoiled brat. Can't behave while on suspension.เจ้าเด็กเลวนั่นน่ะ ทำตัวดีๆตอนโดนพักงานไม่ได้เลย Absolute Boyfriend (2008)
Two weeks suspension,and she hasn't even bothered to say one mean thing.โดนทัณฑ์บน 2 อาทิตย์ แถมเธอยังไม่พูดอะไรอีก All by Myself (2008)
It's a suspension!โดนพักการเรียนเลยนะ! My Sassy Girl (2008)
One game suspension, Roanoke!ห้ามลงเล่น 1 เกม โรอาโน้ค! The Love Guru (2008)
- Now, it's a two-game suspension.- โดนห้ามลงเล่น 2 เกมแล้วครับ The Love Guru (2008)
Wasting no time after his suspension, he is back!ไม่มีรีรอแล้วครับ หลังจากถูกสั่งพัก เขากลับมาแล้ว! The Love Guru (2008)
No lawyers, no trials, no questions, no suspensions, no investigations;ไม่มีทนายความ ไม่มีการตั้งคำถาม ไม่มีผู้ต้องสงสัย ไม่มีการสืบคดี Changeling (2008)
This committee has now heard all of the testimony, and, in light of the facts presented, we recommend that the suspension of Captain Jones be made permanent;คณะกรรมการชุดนี้ได้รับฟัง การสืบพยาน และพิจารณา พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ขอตัดสินให้พักงานผู้กองโจนส์ Changeling (2008)
Sign here, verifying you understand the terms of your suspension, and again here...เซ็นต์ตรงนี้ เพื่อยืนยันว่าคุณรับทราบ เรื่องที่คุณถูกพักงาน และก็ที่นี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
It's covered. I burnt the suspension letter. Mimi still thinks I'm at school.ไม่มีใครรู้หรอก ผมเผาจดหมายไปแล้ว ป้านึกว่าผมไปเรียน Nowhere Boy (2009)
So, what kind of suspension are we looking at?พักการเรียนแบบไหนที่เราจะคุยกันนะ In the Realm of the Basses (2009)
THEY'RE WILLING TO TURN YOUR EXPULSION INTO A SUSPENSION.พวกเขายอมเปลี่ยนจากการไล่ออก มาเป็นการพักการเรียนชั่วคราว อะไรนะคะ? Valley Girls (2009)
You're on suspension.นายโดนคาดโทษอยู่นะ Timebomb (2009)
Suspension!พักงานชั่วคราว! Orutorosu no inu (2009)
But it's useless dead, because when you remove brain tissue from a living body, you can keep it alive for a short time in a nutrient suspension.แต่มันจะไร้ประโยชน์ ถ้าตายไป เพราะว่าตอนที่คุณผ่าย้าย เนื้อเยื่อสมองออกไป จากร่างที่ยังมีีชีวิตอยู่ คุณเก็บรักษามันไว้ให้มีชีวิตอยู่ได้ แค่เพียงระยะเวลาสั้นๆ Grey Matters (2009)
Test the suspension?ไปทดสอบระบบสั่นสะเทือน? X-Men Origins: Wolverine (2009)
Kirk, you're on academic suspension, that means you're grounded until the academy board rules.เคิร์ก คุณถูกพักการเรียนอยู่ ต้องถูกกักบริเวณ จนกว่าคณะกรรมการจะตัดสิน Star Trek (2009)
But if it were to fall out of suspension, and come into contact with matter, say with the bottom of the canister, then, the two opposing forces would annihilate one another violently.หากมันจะมาหาจากระงับ และเข้ามาติดต่อกับเรื่อง, เพื่อพูดผอกด้านล่าง, แล้วทั้งสองที่ขัดขวางไพร่พลจะทำลาย ความรุนแรงกัน. Angels & Demons (2009)
What might cause it to fall out of suspension?และสิ่งที่ได้ การออกจากการถูกระงับการ? Angels & Demons (2009)
If I pull the power with less than five minutes... the residual charge won't hold suspension.ฉันอิตาลีพลเมือง. ของฉัน ไม่หยุดเนื่องจากฉันผ่านการชายแดน. Angels & Demons (2009)
It's the first combination of a suspension bridge ever attempted.นี่เป็นสะพานแรกที่สร้างแบบ สะพานยกผสมกับแบบแขวน Sherlock Holmes (2009)
So you're aren't here to beg me to lift your suspension?งั้นแปลว่าคุณก็ไม่ได้มาอ้อนวอน ขอให้ผมพักงานนี้ The Tourist (2010)
Agent Ward, your suspension's liftedผมอยากให้คุณรู้ว่า คำสั่งพักงานคุณถูกยกเลิกแล้ว The Tourist (2010)
I took care of your suspension. I brought it in on the flatbed.[เริ่มปลุกแจซอกก่อน] Our Family Wedding (2010)
Yes, and the point of suspension is reinstatement.ใช่ และการพักงานก็เป็นโมฆะ Hell-O (2010)
The suspension was lifted, right?เป็นการขอหยุดพักงานชั่วคราวใช่ไหม Oiled (2010)
You've already come close to one suspension for assaulting him.คุณเกือบจะถูกปลดจากตำแหน่งชั่วคราว ข้อหาทำร้ายร่างกายเขาแล้วนะ Episode #1.3 (2010)
See how high that suspension's riding?คิดว่ารถคันนี้ จะขับด้วยความเร็วสูงเท่าไหร่ Green Light (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspensionThere is a suspension bridge ahead of us.
suspensionThe suspension bridge is miles above.
suspensionTraffic was also disrupted including the suspension of the Akita, Tohoku bullet train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟ้มแขวน[N] suspension file, Thai definition: แฟ้มแบบแขวน
แหนบ[N] leaf spring, See also: car's suspension, coil, spring, Count unit: อัน, Thai definition: แผ่นเหล็กขนาดยาวต่างๆ กันซ้อนกัน หรือชิ้นเหล็กที่ขดเวียนเป็นวง สำหรับรับความสะเทือนหรือบังคับความเร็วเป็นต้น
การสะดุด[N] suspension, See also: discontinuance, Syn. การชะงัก, การหยุด, การติดขัด, Example: การที่พนักงานไม่สามารถรวมพลังและสามัคคีได้อย่างกลมเกลียวทำให้งานเกิดการสะดุด ไม่สามารถบรรลุเป้าได้ดีตามที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟ้มแขวน[n. exp.] (faēm khwaēn) EN: suspension file   
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai plā) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line   FR: points de suspension [mpl]
การรอลงอาญา[n.] (kān rø long-ātyā = kān rø long-ātchayā) EN: suspension of a sentence   FR: suspension de la peine [f]
การสั่งพักงาน[n. exp.] (kān sang phak ngān) EN: suspension   
การสั่งระงับการจ่ายเงิน[n. exp.] (kān sang ra-ngap kān jāi ngoen) EN: suspension of payments   
ไข่ปลา[n.] (khai plā) EN: line of dots ; suspension points ; ellipsis   
เครื่องหมายเส้นไข่ปลา[n. exp.] (khreūangmāi sen khaiplā) EN: « ... »   FR: « ... » ; points de suspension [mpl]
เครื่องหมายเส้นปรุ [n. exp.] (khreūangmāi sen pru) EN: « ... »; dashed line   FR: « ... » ; points de suspension [mpl]
แหนบ[n.] (naēp) EN: leaf spring ; car's suspension ; coil ; spring   
สารแขวนลอย[n. exp.] (sān khwaēnløi) FR: matière en suspension [f]
สะพานแขวน[n. exp.] (saphān khwaēn) EN: rope bridge ; suspension bridge   
ตะเกียงห้อย[n. exp.] (takīeng høi) FR: lustre [m] ; suspension [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPENSION    S AH0 S P EH1 N SH AH0 N
SUSPENSIONS    S AH0 S P EH1 N SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspension    (n) sˈəspˈɛnʃən (s @1 s p e1 n sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悬挂[xuán guà, ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄚˋ, / ] to suspend; to hang; suspension (cable car), #9,165 [Add to Longdo]
悬浮[xuán fú, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ, / ] suspend; to float suspended; suspension, #19,972 [Add to Longdo]
吊桥[diào qiáo, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] drawbridge; suspension bridge, #44,110 [Add to Longdo]
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution), #65,817 [Add to Longdo]
悬索桥[xuán suǒ qiáo, ㄒㄩㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄑㄧㄠˊ, / ] suspension bridge, #69,777 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhängung {f} (Bau)suspension [Add to Longdo]
Amtsenthebungsverfahren {n}procedure for divestiture; suspension proceedings [Add to Longdo]
Aufhängung {f}; Aufhängen | Aufhängungen {pl} | federnde Aufhängung | starre Aufhängung | schwimmend gelagerte Aufhängungsuspension | suspensions | spring suspension | rigid suspension | floating supported suspension [Add to Longdo]
Aufhängenase {f}suspension lug [Add to Longdo]
Aufhängeblech {n}suspension plate [Add to Longdo]
Aufhängehaken {m}suspension hook [Add to Longdo]
Aufhängekonsole {f}suspension bracket [Add to Longdo]
Aufhängeöse {f}suspension eye [Add to Longdo]
Aufhängetraverse {f} (am Zug)suspension cross bar [Add to Longdo]
Aufhängewinkelsuspension bracket [Add to Longdo]
vorübergehende Aufhebung {f}; Hemmung {f}suspension [Add to Longdo]
Auslegerkonsole {f}suspension bracket [Add to Longdo]
zeitweiliger Ausschlusssuspension [Add to Longdo]
Aussetzung {f}; Aufschub {m}; Verschiebung {f} | Aussetzung des Verfahrenssuspension | suspension of the proceedings [Add to Longdo]
Beurlaubung {f}; Suspendierung {f} | zeitweise Beurlaubung {f}suspension | administrative suspension [Add to Longdo]
Deckenhalter {m}(roof) suspension bracket [Add to Longdo]
einstweilige Einstellung {f}suspension [Add to Longdo]
zeitweilige Entziehung {f}suspension [Add to Longdo]
Federung {f} | progressive Federungsuspension | rising-rate suspension [Add to Longdo]
Festpunktaufhängung {f}fixed suspension [Add to Longdo]
Gleitaufhängung {f} (für Schleifleitung) [techn.]sliding suspension bracket [Add to Longdo]
Hängekran {m}suspension crane [Add to Longdo]
Hängebrücke {f} | Hängebrücken {pl}suspension bridge | suspension bridges [Add to Longdo]
Hängemappe {f}suspension file [Add to Longdo]
Hängepratze {f}suspension claw [Add to Longdo]
Kettenaufhängebolzen {m} [techn.]chain suspension bolt [Add to Longdo]
Kettenaufhängung {f} | seitliche Kettenaufhängungchain suspension | off-centre chain suspension [Add to Longdo]
Kranträgeraufhängung {f}crane beam suspension [Add to Longdo]
Lastaufnahmemittel {n}load suspension device; load attachment device [Add to Longdo]
Ösenaufhängung {f}eye suspension [Add to Longdo]
Radaufhängung {f} | Radaufhängungen {pl}wheel suspension | wheel suspensions [Add to Longdo]
Schwebebahn {f}suspension (cable) railway [Add to Longdo]
Schwebstoff {m} | Schwebstoffe {pl}suspended matter; matter in suspension; suspended sediment | suspended sediments [Add to Longdo]
Startverbot {n}; Sperre {f} [sport] | Startverbote {pl}; Sperren {pl}suspension | suspensions [Add to Longdo]
Suspension {f}; Aufschwemmung {f}suspension [Add to Longdo]
Suspendierung {f} (von)suspension (from) [Add to Longdo]
Vollfederung {f}full suspension [Add to Longdo]
Vollstreckungseinstellung {f}suspension of a judgment [Add to Longdo]
Zahlungseinstellung {f} | Zahlungseinstellungen {pl}suspension of payment | suspensions of payment [Add to Longdo]
gut federnto have good suspension [Add to Longdo]
vollgefedert {adj} | vollgefedertes Radfull-suspension | full-suspension bike [Add to Longdo]
Federkonstante {f}spring rate; suspension rate [Add to Longdo]
Radfederung {f}wheel suspension [Add to Longdo]
Luftfederung {f}air cushioning; air suspension [Add to Longdo]
Radaufhängungswanken {n}suspension roll [Add to Longdo]
Wanksteifigkeit {f}suspension roll; suspension roll stiffness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアサス[, easasu] (n) (abbr) air suspension [Add to Longdo]
エアサスペンション[, easasupenshon] (n) air suspension [Add to Longdo]
サスペンション[, sasupenshon] (n) suspension; (P) [Add to Longdo]
安定液[あんていえき, anteieki] (n) slurry; clay suspension [Add to Longdo]
一時停止[いちじていし, ichijiteishi] (n,vs) suspension; pause [Add to Longdo]
運転停止[うんてんていし, untenteishi] (n,vs) suspension of operations [Add to Longdo]
営業停止[えいぎょうていし, eigyouteishi] (n) suspension of business [Add to Longdo]
援助凍結[えんじょとうけつ, enjotouketsu] (n) suspension of aid [Add to Longdo]
掛留[けいりゅう, keiryuu] (n) music suspension [Add to Longdo]
起訴猶予[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P) [Add to Longdo]
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
休学[きゅうがく, kyuugaku] (n,vs) temporary absence from school; suspension; (P) [Add to Longdo]
休刊[きゅうかん, kyuukan] (n,vs) suspension of publication; (P) [Add to Longdo]
休漁[きゅうりょう, kyuuryou] (n,vs) suspension of fishing [Add to Longdo]
休航[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) suspension of sailings [Add to Longdo]
休職[きゅうしょく, kyuushoku] (n,vs) temporary retirement; suspension from office; (P) [Add to Longdo]
休猟[きゅうりょう, kyuuryou] (n,vs) suspension of hunting [Add to Longdo]
欠配[けっぱい, keppai] (n,vs) suspension of rations or payments [Add to Longdo]
懸け橋;掛け橋;かけ橋;架け橋;懸橋;掛橋;梯;桟[かけはし, kakehashi] (n) (1) suspension bridge; viaduct; temporary bridge; (2) mediation; go-between [Add to Longdo]
懸架[けんか;けんが, kenka ; kenga] (n) suspension (of an automobile) [Add to Longdo]
懸濁;懸獨(iK)[けんだく, kendaku] (n) {chem} suspension [Add to Longdo]
懸吊[けんちょう, kenchou] (n) suspension [Add to Longdo]
見合わせ;見合せ[みあわせ, miawase] (n) (1) (See 見合わせる・1) looking at each other; (2) (See 見合わせる・2) postponement; suspension; interruption [Add to Longdo]
差し止め[さしとめ, sashitome] (n) prohibition; ban; suspension; (P) [Add to Longdo]
取り止め;取りやめ;取止め[とりやめ, toriyame] (n) cancellation; suspension [Add to Longdo]
省略符号[しょうりゃくふごう, shouryakufugou] (n) ellipsis points (e.g. ....); suspension points; apostrophe [Add to Longdo]
川止め[かわどめ, kawadome] (n,vs) suspension of ferry service [Add to Longdo]
中止[ちゅうし, chuushi] (n,vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P) [Add to Longdo]
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order [Add to Longdo]
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P) [Add to Longdo]
中断(P);仲断[ちゅうだん, chuudan] (n,vs) interruption; suspension; break; (P) [Add to Longdo]
吊り橋;吊橋;釣り橋[つりばし, tsuribashi] (n) suspension bridge [Add to Longdo]
停会[ていかい, teikai] (n) adjournment; suspension of a meeting; recess of legislature [Add to Longdo]
停学[ていがく, teigaku] (n) suspension from school; (P) [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) [Add to Longdo]
停職[ていしょく, teishoku] (n) suspension from office [Add to Longdo]
杜絶;途絶[とぜつ, tozetsu] (n,vs) stoppage; interruption; cessation; suspension [Add to Longdo]
途絶え;跡絶え[とだえ, todae] (n) pause; intermission; break; interruption; suspension [Add to Longdo]
入れ掛け;入掛[いれかけ, irekake] (n) suspension (of performance, match, etc.) [Add to Longdo]
判断中止[はんだんちゅうし, handanchuushi] (n) suspension of judgement (judgment) [Add to Longdo]
不通[ふつう, futsuu] (n) suspension; interruption; stoppage; tie-up; cessation; (P) [Add to Longdo]
浮遊(P);浮游[ふゆう, fuyuu] (n,vs) floating; wandering; suspension; (P) [Add to Longdo]
免許停止[めんきょていし, menkyoteishi] (n) driving license suspension [Add to Longdo]
免停[めんてい, mentei] (n) (col) (abbr) (See 免許停止) driving license suspension [Add to Longdo]
予防的停職[よぼうてきていしょく, yoboutekiteishoku] (n) preventive suspension [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspension \Sus*pen"sion\, n. [Cf. F. suspension, L. suspensio
   arched work, imperfect pronunciation. See {Suspend}.]
   1. The act of suspending, or the state of being suspended;
    pendency; as, suspension from a hook.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, temporary delay, interruption, or cessation;
    as:
    (a) Of labor, study, pain, etc.
    (b) Of decision, determination, judgment, etc.; as, to ask
      a suspension of judgment or opinion in view of
      evidence to be produced.
    (c) Of the payment of what is due; as, the suspension of a
      mercantile firm or of a bank.
    (d) Of punishment, or sentence of punishment.
    (e) Of a person in respect of the exercise of his office,
      powers, prerogative, etc.; as, the suspension of a
      student or of a clergyman.
    (f) Of the action or execution of law, etc.; as, the
      suspension of the habeas corpus act.
      [1913 Webster]
 
   3. A conditional withholding, interruption, or delay; as, the
    suspension of a payment on the performance of a condition.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of a solid when its particles are mixed with,
    but undissolved in, a fluid, and are capable of separation
    by straining; also, any substance in this state.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) A keeping of the hearer in doubt and in attentive
    expectation of what is to follow, or of what is to be the
    inference or conclusion from the arguments or observations
    employed.
    [1913 Webster]
 
   6. (Scots Law) A stay or postponement of execution of a
    sentence condemnatory by means of letters of suspension
    granted on application to the lord ordinary.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) The prolongation of one or more tones of a chord
    into the chord which follows, thus producing a momentary
    discord, suspending the concord which the ear expects. Cf.
    {Retardation}.
    [1913 Webster]
 
   {Pleas in suspension} (Law), pleas which temporarily abate or
    suspend a suit.
 
   {Points of suspension} (Mech.), the points, as in the axis or
    beam of a balance, at which the weights act, or from which
    they are suspended.
 
   {Suspension bridge}, a bridge supported by chains, ropes, or
    wires, which usually pass over high piers or columns at
    each end, and are secured in the ground beyond.
 
   {Suspension of arms} (Mil.), a short truce or cessation of
    operations agreed on by the commanders of contending
    armies, as for burying the dead, making proposal for
    surrender or for peace, etc.
 
   {Suspension scale}, a scale in which the platform hangs
    suspended from the weighing apparatus instead of resting
    upon it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Delay; interruption; intermission; stop.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top