ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discontinuance

D IH2 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discontinuance-, *discontinuance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontinuance(n) การหยุด, See also: การหยุดชะงัก, ความต่อเนื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน, ความไม่สม่ำเสมอ, ความหยุดชะงัก, การเลิกล้ม, Syn. termination

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสะดุด(n) suspension, See also: discontinuance, Syn. การชะงัก, การหยุด, การติดขัด, Example: การที่พนักงานไม่สามารถรวมพลังและสามัคคีได้อย่างกลมเกลียวทำให้งานเกิดการสะดุด ไม่สามารถบรรลุเป้าได้ดีตามที่ต้องการ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCONTINUANCE D IH2 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontinuance (n) dˌɪskəntˈɪnjuəʳns (d i2 s k @ n t i1 n y u@ n s)
discontinuances (n) dˌɪskəntˈɪnjuəʳnsɪz (d i2 s k @ n t i1 n y u@ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち切り[うちきり, uchikiri] (n) end; close; finish; discontinuance; (P) [Add to Longdo]
中止[ちゅうし, chuushi] (n, vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P) [Add to Longdo]
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order [Add to Longdo]
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n, adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P) [Add to Longdo]
廃刊[はいかん, haikan] (n, vs) ceasing to publish; discontinuance of publication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontinuance \Dis`con*tin"u*ance\, n.
   1. The act of discontinuing, or the state of being
    discontinued; want of continued connection or continuity;
    breaking off; cessation; interruption; as, a
    discontinuance of conversation or intercourse;
    discontinuance of a highway or of travel.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) A breaking off or interruption of an estate, which
      happened when an alienation was made by a tenant in
      tail, or other tenant, seized in right of another, of
      a larger estate than the tenant was entitled to,
      whereby the party ousted or injured was driven to his
      real action, and could not enter. This effect of such
      alienation is now obviated by statute in both England
      and the United States.
    (b) The termination of an action in practice by the
      voluntary act of the plaintiff; an entry on the record
      that the plaintiff discontinues his action.
    (c) That technical interruption of the proceedings in
      pleading in an action, which follows where a defendant
      does not answer the whole of the plaintiff's
      declaration, and the plaintiff omits to take judgment
      for the part unanswered. --Wharton's Law Dict.
      Burrill.
 
   Syn: Cessation; intermission; discontinuation; separation;
     disunion; disjunction; disruption; break.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontinuance
   n 1: the act of discontinuing or breaking off; an interruption
      (temporary or permanent) [syn: {discontinuance},
      {discontinuation}] [ant: {continuance}, {continuation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top