Search result for

dangling

(26 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dangling-, *dangling*, dangl
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right now, she's probably got two uncircumcised dicks... dangling in front of her throat.ตอนนี้ เธอก็คงอมสองนกเขาที่ไม่ได้ขลิป... ใส่ลงเข้าไปในคอเธอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Sheriff, you really think that dangling... a set of decade-old bones in town square... is gonna clear up these murders?เมื่อกี้นายพูดห่าอะไรกับฉัน ซาร่าห์ทนอยู่ อยู่ห่างเมียฉันไว้ My Bloody Valentine (2009)
Now picture your favorite strand of pearls dangling in the 24-year-old cleavage of said bimbo while she is using your first edition Robert Frost as a coaster...ตอนนี้ลองคิดภาพสร้อยมุกสุดโปรดของคุณ ห้อยอยู่ระหว่าวร่องอกของสาวอายุ 24 ในขณะที่เธอใช้ Marry Me a Little (2009)
Because we gotta be 20 floors up, just dangling over nothing.เพราะว่า นี่ชั้น 20 แขวนอยู่ Devil (2010)
Her long legs dangling down your neck?ยืดขายาวพาดลงมาที่คอ The Expendables (2010)
And the sauger and the walleye dangling from it, huh?- อีกทั้งปลาซอลเจอร์ ปลาวอลอาย ห้อยแกว่งไปมาอีกล่ะ? - ไม่ค่ะ In This Home on Ice (2010)
He is but limbs, dangling from a skewered trunk.Your master would be well served Mark of the Brotherhood (2010)
Why weren't you here, sitting at one of these computers instead of dangling from a rooftop?ทำไมลูกมาอยู่ที่นี่ นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พวกนี้ แทนที่จะไปห้อยโหนลงมาจากหลังคา Chuck Versus the Living Dead (2010)
Well, how cute is it gonna be when that lunatic is dangling my baby over a lion cage on alternate weekends?ดูซิว่าจะยังน่ารักออกมั้ย เมื่อคนเสียสตินั่นจับลูกฉัน ห้อยบนกรงสิงโตเป็นสัปดาห์ๆ? Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
He's been dangling this so-called attack for the last three months.เค้าได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการโจมตี Pilot (2011)
His eye was dangling out of the damn socket!ก็ตาเขามันห้อยออกมา จากเบ้านี่ The Wolf and the Lion (2011)
It's my dangling carrot.มันเป็นกับดักน่ะ Traffic (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
danglingHe sat on a chair with his legs dangling.
danglingHis company is dangling by a thread. That's the rumor I hear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแขวน[N] hanging, See also: dangling, Syn. การห้อย, Example: ในสมัยโบราณตัดสินประหารชีวิตกบฏด้วยการแขวนคอ

CMU English Pronouncing Dictionary
DANGLING    D AE1 NG G AH0 L IH0 NG
DANGLING    D AE1 NG G L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dangling    (v) (d a1 ng g l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
宙ぶらりん;中ぶらりん[ちゅうぶらりん, chuuburarin] (adj-na,adj-no) (1) dangling; hanging; suspended; (2) pending; half done; in limbo; indecisive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步摇[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, / ] dangling ornament worn by women [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dangle \Dan"gle\ (d[a^][ng]"g'l), v. i. [imp. & p. p. {Dangled};
   p. pr. & vb. n. {Dangling}.] [Akin to Dan. dangle, dial. Sw.
   dangla, Dan. dingle, Sw. dingla, Icel. dingla; perh. from E.
   ding.]
   To hang loosely, or with a swinging or jerking motion.
   [1913 Webster]
 
      He'd rather on a gibbet dangle
      Than miss his dear delight, to wrangle. --Hudibras.
   [1913 Webster]
 
      From her lifted hand
      Dangled a length of ribbon.       --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   {To dangle about} or {To dangle after}, to hang upon
    importunately; to court the favor of; to beset.
    [1913 Webster]
 
       The Presbyterians, and other fanatics that dangle
       after them,
       are well inclined to pull down the present
       establishment.            --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dangling
   n 1: the act of suspending something (hanging it from above so
      it moves freely); "there was a small ceremony for the
      hanging of the portrait" [syn: {suspension}, {dangling},
      {hanging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top