Search result for

-suspension-

(50 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: suspension, *suspension*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspension[N] การหยุดชั่วคราว, See also: การระงับชั่วคราว, การยกเลิกชั่วคราว, Syn. interruption, abeyance, break
suspension[N] การเลื่อนคำตัดสิน, See also: การเลื่อนการพิจารณาคดี, Syn. postponement, deferment
suspension[N] การให้พักงาน, See also: การพักตำแหน่ง
suspension[N] ระบบกันสะเทือนของรถ
suspension[N] การหยุดชำระหนี้, See also: การงดชำระหนี้
suspension[N] การลอยตัวของอนุภาคในของเหลว, Syn. dispersion of particles

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
suspension(n) ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ,การลอยตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suspensionการให้พักงาน, การสั่งพักราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspension๑. การรอไว้, การทุเลาการบังคับ๒. การให้พักงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว
ย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Suspensionการให้พักงาน [TU Subject Heading]
suspensionการระงับการใช้บังคับของสนธิสัญญา [การทูต]
suspensionสารแขวนลอย, สารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ของของแข็งซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า  10-4  เซนติเมตร กระจายอยู่ในของเหลวหรือแก๊ซ สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการกรองหรือทำให้ตกตะกอน  เช่น น้ำโคลน น้ำแป้ง เป็นต้น (ดู colloid ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a suspension!โดนพักการเรียนเลยนะ! My Sassy Girl (2008)
One game suspension, Roanoke!ห้ามลงเล่น 1 เกม โรอาโน้ค! The Love Guru (2008)
- Now, it's a two-game suspension.- โดนห้ามลงเล่น 2 เกมแล้วครับ The Love Guru (2008)
Wasting no time after his suspension, he is back!ไม่มีรีรอแล้วครับ หลังจากถูกสั่งพัก เขากลับมาแล้ว! The Love Guru (2008)
No lawyers, no trials, no questions, no suspensions, no investigations;ไม่มีทนายความ ไม่มีการตั้งคำถาม ไม่มีผู้ต้องสงสัย ไม่มีการสืบคดี Changeling (2008)
This committee has now heard all of the testimony, and, in light of the facts presented, we recommend that the suspension of Captain Jones be made permanent;คณะกรรมการชุดนี้ได้รับฟัง การสืบพยาน และพิจารณา พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ขอตัดสินให้พักงานผู้กองโจนส์ Changeling (2008)
Sign here, verifying you understand the terms of your suspension, and again here...เซ็นต์ตรงนี้ เพื่อยืนยันว่าคุณรับทราบ เรื่องที่คุณถูกพักงาน และก็ที่นี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
It's covered. I burnt the suspension letter. Mimi still thinks I'm at school.ไม่มีใครรู้หรอก ผมเผาจดหมายไปแล้ว ป้านึกว่าผมไปเรียน Nowhere Boy (2009)
So, what kind of suspension are we looking at?พักการเรียนแบบไหนที่เราจะคุยกันนะ In the Realm of the Basses (2009)
THEY'RE WILLING TO TURN YOUR EXPULSION INTO A SUSPENSION.พวกเขายอมเปลี่ยนจากการไล่ออก มาเป็นการพักการเรียนชั่วคราว อะไรนะคะ? Valley Girls (2009)
You're on suspension.นายโดนคาดโทษอยู่นะ Timebomb (2009)
Suspension!พักงานชั่วคราว! Orutorosu no inu (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspensionThere is a suspension bridge ahead of us.
suspensionThe suspension bridge is miles above.
suspensionTraffic was also disrupted including the suspension of the Akita, Tohoku bullet train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสะดุด[N] suspension, See also: discontinuance, Syn. การชะงัก, การหยุด, การติดขัด, Example: การที่พนักงานไม่สามารถรวมพลังและสามัคคีได้อย่างกลมเกลียวทำให้งานเกิดการสะดุด ไม่สามารถบรรลุเป้าได้ดีตามที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสั่งพักงาน[n. exp.] (kān sang phak ngān) EN: suspension   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPENSION    S AH0 S P EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspension    (n) (s @1 s p e1 n sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhängung {f}; Aufhängen | Aufhängungen {pl} | federnde Aufhängung | starre Aufhängung | schwimmend gelagerte Aufhängungsuspension | suspensions | spring suspension | rigid suspension | floating supported suspension [Add to Longdo]
Aufhängenase {f}suspension lug [Add to Longdo]
Aufhängeblech {n}suspension plate [Add to Longdo]
Aufhängehaken {m}suspension hook [Add to Longdo]
Aufhängekonsole {f}suspension bracket [Add to Longdo]
Aufhängeöse {f}suspension eye [Add to Longdo]
Aufhängetraverse {f} (am Zug)suspension cross bar [Add to Longdo]
Aufhängewinkelsuspension bracket [Add to Longdo]
Auslegerkonsole {f}suspension bracket [Add to Longdo]
Aussetzung {f}; Aufschub {m}; Verschiebung {f} | Aussetzung des Verfahrenssuspension | suspension of the proceedings [Add to Longdo]
Beurlaubung {f}; Suspendierung {f} | zeitweise Beurlaubung {f}suspension | administrative suspension [Add to Longdo]
Federung {f} | progressive Federungsuspension | rising-rate suspension [Add to Longdo]
Hängebrücke {f} | Hängebrücken {pl}suspension bridge | suspension bridges [Add to Longdo]
Hängekran {m}suspension crane [Add to Longdo]
Hängemappe {f}suspension file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspension \Sus*pen"sion\, n. [Cf. F. suspension, L. suspensio
   arched work, imperfect pronunciation. See {Suspend}.]
   1. The act of suspending, or the state of being suspended;
    pendency; as, suspension from a hook.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, temporary delay, interruption, or cessation;
    as:
    (a) Of labor, study, pain, etc.
    (b) Of decision, determination, judgment, etc.; as, to ask
      a suspension of judgment or opinion in view of
      evidence to be produced.
    (c) Of the payment of what is due; as, the suspension of a
      mercantile firm or of a bank.
    (d) Of punishment, or sentence of punishment.
    (e) Of a person in respect of the exercise of his office,
      powers, prerogative, etc.; as, the suspension of a
      student or of a clergyman.
    (f) Of the action or execution of law, etc.; as, the
      suspension of the habeas corpus act.
      [1913 Webster]
 
   3. A conditional withholding, interruption, or delay; as, the
    suspension of a payment on the performance of a condition.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of a solid when its particles are mixed with,
    but undissolved in, a fluid, and are capable of separation
    by straining; also, any substance in this state.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) A keeping of the hearer in doubt and in attentive
    expectation of what is to follow, or of what is to be the
    inference or conclusion from the arguments or observations
    employed.
    [1913 Webster]
 
   6. (Scots Law) A stay or postponement of execution of a
    sentence condemnatory by means of letters of suspension
    granted on application to the lord ordinary.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) The prolongation of one or more tones of a chord
    into the chord which follows, thus producing a momentary
    discord, suspending the concord which the ear expects. Cf.
    {Retardation}.
    [1913 Webster]
 
   {Pleas in suspension} (Law), pleas which temporarily abate or
    suspend a suit.
 
   {Points of suspension} (Mech.), the points, as in the axis or
    beam of a balance, at which the weights act, or from which
    they are suspended.
 
   {Suspension bridge}, a bridge supported by chains, ropes, or
    wires, which usually pass over high piers or columns at
    each end, and are secured in the ground beyond.
 
   {Suspension of arms} (Mil.), a short truce or cessation of
    operations agreed on by the commanders of contending
    armies, as for burying the dead, making proposal for
    surrender or for peace, etc.
 
   {Suspension scale}, a scale in which the platform hangs
    suspended from the weighing apparatus instead of resting
    upon it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Delay; interruption; intermission; stop.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suspension
   n 1: a mixture in which fine particles are suspended in a fluid
      where they are supported by buoyancy
   2: a time interval during which there is a temporary cessation
     of something [syn: {pause}, {intermission}, {break},
     {interruption}, {suspension}]
   3: temporary cessation or suspension [syn: {abeyance},
     {suspension}]
   4: an interruption in the intensity or amount of something [syn:
     {suspension}, {respite}, {reprieve}, {hiatus}, {abatement}]
   5: a mechanical system of springs or shock absorbers connecting
     the wheels and axles to the chassis of a wheeled vehicle
     [syn: {suspension}, {suspension system}]
   6: the act of suspending something (hanging it from above so it
     moves freely); "there was a small ceremony for the hanging of
     the portrait" [syn: {suspension}, {dangling}, {hanging}]
   7: a temporary debarment (from a privilege or position etc)
     [syn: {suspension}, {temporary removal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top