ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サスペンション

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サスペンション-, *サスペンション*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サスペンション[, sasupenshon] (n) suspension; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suspension needs a little work.[JA] サスペンションが ちょっとイカれてるな The Lance to the Heart (2014)
Need to pack up to 2,700 pounds of cargo in these minis with enough suspension and horsepower to outrun anything chasing us.[JA] サスペンションの調整と 馬力を上げて ―― 1,200キロの積荷を載せて ―― どこでも走り回れるようにしたい The Italian Job (2003)
Suspension of a donkey cart and smelled like a tannery.[JA] suspension of a donkey cart 補助のカートのサスペンション and smelled like a tannery においをかがれるなめし革工場のように Unknown (2011)
Bearing in mind, the suspension had to be a compromise setting to allow for effective cornering on the road section.[JA] サスペンション・セッティングは ロード・セクションに合わせるため... ある程度、妥協する 必要がありました Grand Prix (1966)
It's got cop tires, cop suspension, cop shocks.[JA] 警察のタイヤとサスペンション 警察のショックアブソーバー The Blues Brothers (1980)
The trouble is, the high centrifugal forces push the car into the banking and use up all the suspension movement.[JA] "問題は、遠心力が強力で バンクに押さえ込まれ... サスペンションの役目を まったくしないという事なんだ" Grand Prix (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top