ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suspension bridge

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspension bridge-, *suspension bridge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspension bridge[N] สะพานแขวน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspension bridgesสะพานแขวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the first combination of a suspension bridge ever attempted.นี่เป็นสะพานแรกที่สร้างแบบ สะพานยกผสมกับแบบแขวน Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspension bridgeThere is a suspension bridge ahead of us.
suspension bridgeThe suspension bridge is miles above.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะพานแขวน[n. exp.] (saphān khwaēn) EN: rope bridge ; suspension bridge   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悬索桥[xuán suǒ qiáo, ㄒㄩㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄑㄧㄠˊ, / ] suspension bridge, #69,777 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hängebrücke {f} | Hängebrücken {pl}suspension bridge | suspension bridges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
懸け橋;掛け橋;かけ橋;架け橋;懸橋;掛橋;梯;桟[かけはし, kakehashi] (n) (1) suspension bridge; viaduct; temporary bridge; (2) mediation; go-between [Add to Longdo]
吊り橋;吊橋;釣り橋[つりばし, tsuribashi] (n) suspension bridge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspension \Sus*pen"sion\, n. [Cf. F. suspension, L. suspensio
   arched work, imperfect pronunciation. See {Suspend}.]
   1. The act of suspending, or the state of being suspended;
    pendency; as, suspension from a hook.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, temporary delay, interruption, or cessation;
    as:
    (a) Of labor, study, pain, etc.
    (b) Of decision, determination, judgment, etc.; as, to ask
      a suspension of judgment or opinion in view of
      evidence to be produced.
    (c) Of the payment of what is due; as, the suspension of a
      mercantile firm or of a bank.
    (d) Of punishment, or sentence of punishment.
    (e) Of a person in respect of the exercise of his office,
      powers, prerogative, etc.; as, the suspension of a
      student or of a clergyman.
    (f) Of the action or execution of law, etc.; as, the
      suspension of the habeas corpus act.
      [1913 Webster]
 
   3. A conditional withholding, interruption, or delay; as, the
    suspension of a payment on the performance of a condition.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of a solid when its particles are mixed with,
    but undissolved in, a fluid, and are capable of separation
    by straining; also, any substance in this state.
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) A keeping of the hearer in doubt and in attentive
    expectation of what is to follow, or of what is to be the
    inference or conclusion from the arguments or observations
    employed.
    [1913 Webster]
 
   6. (Scots Law) A stay or postponement of execution of a
    sentence condemnatory by means of letters of suspension
    granted on application to the lord ordinary.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) The prolongation of one or more tones of a chord
    into the chord which follows, thus producing a momentary
    discord, suspending the concord which the ear expects. Cf.
    {Retardation}.
    [1913 Webster]
 
   {Pleas in suspension} (Law), pleas which temporarily abate or
    suspend a suit.
 
   {Points of suspension} (Mech.), the points, as in the axis or
    beam of a balance, at which the weights act, or from which
    they are suspended.
 
   {Suspension bridge}, a bridge supported by chains, ropes, or
    wires, which usually pass over high piers or columns at
    each end, and are secured in the ground beyond.
 
   {Suspension of arms} (Mil.), a short truce or cessation of
    operations agreed on by the commanders of contending
    armies, as for burying the dead, making proposal for
    surrender or for peace, etc.
 
   {Suspension scale}, a scale in which the platform hangs
    suspended from the weighing apparatus instead of resting
    upon it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Delay; interruption; intermission; stop.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bridge \Bridge\ (br[i^]j), n. [OE. brig, brigge, brug, brugge,
   AS. brycg, bricg; akin to Fries. bregge, D. brug, OHG.
   brucca, G. br["u]cke, Icel. bryggja pier, bridge, Sw. brygga,
   Dan. brygge, and prob. Icel. br[=u] bridge, Sw. & Dan. bro
   bridge, pavement, and possibly to E. brow.]
   1. A structure, usually of wood, stone, brick, or iron,
    erected over a river or other water course, or over a
    chasm, railroad, etc., to make a passageway from one bank
    to the other.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything supported at the ends, which serves to keep some
    other thing from resting upon the object spanned, as in
    engraving, watchmaking, etc., or which forms a platform or
    staging over which something passes or is conveyed.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) The small arch or bar at right angles to the
    strings of a violin, guitar, etc., serving of raise them
    and transmit their vibrations to the body of the
    instrument.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) A device to measure the resistance of a wire or
    other conductor forming part of an electric circuit.
    [1913 Webster]
 
   5. A low wall or vertical partition in the fire chamber of a
    furnace, for deflecting flame, etc.; -- usually called a
    {bridge wall}.
    [1913 Webster]
 
   {Aqueduct bridge}. See {Aqueduct}.
 
   {Asses' bridge}, {Bascule bridge}, {Bateau bridge}. See under
    {Ass}, {Bascule}, {Bateau}.
 
   {Bridge of a steamer} (Naut.), a narrow platform across the
    deck, above the rail, for the convenience of the officer
    in charge of the ship; in paddlewheel vessels it connects
    the paddle boxes.
 
   {Bridge of the nose}, the upper, bony part of the nose.
 
   {Cantalever bridge}. See under {Cantalever}.
 
   {Draw bridge}. See {Drawbridge}.
 
   {Flying bridge}, a temporary bridge suspended or floating, as
    for the passage of armies; also, a floating structure
    connected by a cable with an anchor or pier up stream, and
    made to pass from bank to bank by the action of the
    current or other means.
 
   {Girder bridge} or {Truss bridge}, a bridge formed by
    girders, or by trusses resting upon abutments or piers.
 
   {Lattice bridge}, a bridge formed by lattice girders.
 
   {Pontoon bridge}, {Ponton bridge}. See under {Pontoon}.
 
   {Skew bridge}, a bridge built obliquely from bank to bank, as
    sometimes required in railway engineering.
 
   {Suspension bridge}. See under {Suspension}.
 
   {Trestle bridge}, a bridge formed of a series of short,
    simple girders resting on trestles.
 
   {Tubular bridge}, a bridge in the form of a hollow trunk or
    rectangular tube, with cellular walls made of iron plates
    riveted together, as the Britannia bridge over the Menai
    Strait, and the Victoria bridge at Montreal.
 
   {Wheatstone's bridge} (Elec.), a device for the measurement
    of resistances, so called because the balance between the
    resistances to be measured is indicated by the absence of
    a current in a certain wire forming a bridge or connection
    between two points of the apparatus; -- invented by Sir
    Charles Wheatstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suspension bridge
   n 1: a bridge that has a roadway supported by cables that are
      anchored at both ends

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top