ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

postponement

P OW0 S T P OW1 N M AH0 N T   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postponement-, *postponement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postponement[N] การเลื่อนเวลาออกไป, Syn. adjournment, delay, respite

English-Thai: Nontri Dictionary
postponement(n) การยืดเวลา,การเลื่อนกำหนด,การถ่วงเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postponementการเลื่อน, การเลื่อนเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postponement of marriageการเลื่อนการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postponement of trialการเลื่อนการพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No postponements. No interruptions.ไม่การเลื่อนออกไป ไม่มีการสอดแทรก Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I don't suppose I could talk you into a postponement, by any chance, huh?ฉันไม่คิดว่า จะสามารถพูดให้นาย เลื่อนพิธีออกไปได้ ใช่มั้ย The Last Day (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postponementThe director became really anxious at this second postponement.
postponementThe rain necessitated a postponement of the picnic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชะลอ[N] delay, See also: postponement, deferring, procrastination, retardation, Example: การชะลอของเครื่องจักรทำให้ผลิตงานได้ช้าลง, Thai definition: การทำให้ช้าลง, การทำให้ช้าลงเพื่อรอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชะลอ[n.] (kān chalø) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation   
การเลื่อนออกไป[n. exp.] (kān leūoen øk pai) EN: adjournment ; postponement   
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wēlā) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension   

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTPONEMENT    P OW0 S T P OW1 N M AH0 N T
POSTPONEMENTS    P OW0 S T P OW1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postponement    (n) pˈəspˈounmənt (p @1 s p ou1 n m @ n t)
postponements    (n) pˈəspˈounmənts (p @1 s p ou1 n m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschiebung {f}; Verlegung {f} (nach)postponement (to) [Add to Longdo]
Zurückstellung eines Baugesuchspostponement of a building (planning) application [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
雨天決行[うてんけっこう, utenkekkou] (exp) rain or shine; no postponement for rain [Add to Longdo]
延会[えんかい, enkai] (n) postponement (adjournment) of meeting [Add to Longdo]
延期[えんき, enki] (n,vs) postponement; adjournment; (P) [Add to Longdo]
延発[えんぱつ, enpatsu] (n,vs) postponement of departure; delayed departure [Add to Longdo]
繰り延べ(P);繰延べ[くりのべ, kurinobe] (n) postponement; (P) [Add to Longdo]
見合わせ;見合せ[みあわせ, miawase] (n) (1) (See 見合わせる・1) looking at each other; (2) (See 見合わせる・2) postponement; suspension; interruption [Add to Longdo]
遅れ(P);後れ[おくれ, okure] (n) delay; lag; postponement; falling behind; (P) [Add to Longdo]
日延べ[ひのべ, hinobe] (n,vs) postponement; adjournment [Add to Longdo]
無期延期[むきえんき, mukienki] (n) indefinite postponement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postponement \Post*pone"ment\, n.
   The act of postponing; a deferring, or putting off, to a
   future time; a temporary delay. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 postponement
   n 1: time during which some action is awaited; "instant replay
      caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
      [syn: {delay}, {hold}, {time lag}, {postponement}, {wait}]
   2: act of putting off to a future time [syn: {postponement},
     {deferment}, {deferral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top