ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*slay*

S L EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: slay, -slay-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slay(vt) ฆ่าทารุณ, See also: สังหารโหด, สังหารหมู่, Syn. assassinate, murder, slaughter
slay(vt) ทำให้ประทับใจมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้หลงใหลมาก, ทำให้ตกตะลึงมาก
mislay(vt) ใส่ผิดที่, See also: วางผิดที่, ทำหาย, Syn. misplace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood slayingการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
slay(สเล) {slew,slain,slaying,slays} vt. ฆ่า,เข่นฆ่า,สังหาร,ฆ่าตาย,ดับ,มีผลอย่างรุนแรง,ประทับใจมาก,ทำให้หลงไหล., See also: slayer n., Syn. murder, slaughter

English-Thai: Nontri Dictionary
mislay(vi) ทำพลัด,ทำหาย,วางผิดที่
slay(vt) สังหาร,ฆ่า,ฆ่าฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slayฆ่า, สังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฆ่า(n) killer, See also: slayer, Syn. คนฆ่า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้ตาย
ฆ่าปิดปาก(v) kill, See also: slay, destroy, Example: พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว, Thai Definition: ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ
สูญ(v) lose, See also: mislay, disappear, Syn. หายไป, สูญหาย, หาย
สูญหาย(v) loss, See also: disappear, mislay, Syn. หาย, สูญ
ฆ่า(v) assassinate, See also: kill, murder, slay, slaughter, Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Thai Definition: ทำให้ตาย, ทำลาย
ฆาตกร(n) murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายฆ่าคน
ฆาตกรรม(n) murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai Definition: การฆ่าคน
ฆ่าฟัน(v) kill, See also: assassinate, murder, slay, slaughter, Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ประหาร, ทำลาย, Example: ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน
ประหัตประหาร(v) persecute, See also: kill, destroy, execute, murder, slay, Syn. พิฆาต, เข่นฆ่า, ประหาร, สังหาร, กำจัด, สำเร็จโทษ, Example: ผมทนดูเขาถูกประหัตประหารไม่ไหว
ปลงชีวิต(v) kill, See also: execute, murder, end one's life, slay, Syn. ฆ่า, Example: องคุลีมารปลงชีวิตผู้คนนับร้อย
ล้ม(v) slaughter, See also: kill, butcher, slay, Syn. ฆ่า, Example: เมื่อมีการจัดงาน ชาวบ้านจะล้มวัวเพื่อนำมาทำอาหารเลี้ยงแขก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆาตกร[khāttakøn] (n) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin  FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ประหาร[prahān] (v) EN: put to death ; execute ; slay ; kill  FR: exécuter ; mettre à mort ; tuer
สังหาร[sanghān] (v) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate  FR: exterminer ; détruire

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAY S L EY1
PASLAY P AE1 S L EY0
SLAYER S L EY1 ER0
SLAYDEN S L EY1 D AH0 N
SLAYDON S L EY1 D AH0 N
SLAYING S L EY1 IH0 NG
SLAYTER S L EY1 T ER0
SLAYTON S L EY1 T AH0 N
SLAYBACK S L EY1 B AE2 K
SLAYINGS S L EY1 IH0 NG Z
SLAYBAUGH S L EY1 B AO2
SLAYMAKER S L EY1 M EY2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slay (v) slˈɛɪ (s l ei1)
slays (v) slˈɛɪz (s l ei1 z)
mislay (v) mˌɪslˈɛɪ (m i2 s l ei1)
slayer (n) slˈɛɪər (s l ei1 @ r)
mislays (v) mˌɪslˈɛɪz (m i2 s l ei1 z)
slayers (n) slˈɛɪəz (s l ei1 @ z)
slaying (v) slˈɛɪɪŋ (s l ei1 i ng)
mislaying (v) mˌɪslˈɛɪɪŋ (m i2 s l ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芭菲[bā fēi, ㄅㄚ ㄈㄟ, ] Buffy (the vampire slayer), star of TV series [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mörder {m}; Mörderin {f}; Töter {m}; Würger {m}slayer [Add to Longdo]
Totschläger {m}manslayer [Add to Longdo]
ermorden; umbringen; erschlagen; töten | ermordend; umbringend; erschlagend; tötend | ermordet; umgebracht; erschlagen; getötet | tötetto slay {slew; slain} | slaying | slain | slays [Add to Longdo]
erschlägtslays [Add to Longdo]
erschlagendslaying [Add to Longdo]
verlegen; an falschen Platz legen | verlegend | verlegt | er/sie verlegt | ich/er/sie verlegte | er/sie hat/hatte verlegtto mislay; to misplace | mislaying; misplacing | mislaid; misplaced | he/she mislays; he/she misplaces | I/he/she mislaid; I/he/she misplaced | he/she has/had mislaid; he/she has/had misplaced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スレイヤー[sureiya-] (n) slayer [Add to Longdo]
撃ち止める(P);打ち止める;打ち留める;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打留める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P) [Add to Longdo]
切り殺す;斬り殺す[きりころす, kirikorosu] (v5s,vt) to slay; to put somebody to the sword [Add to Longdo]
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P) [Add to Longdo]
切り伏せる[きりふせる, kirifuseru] (v1,vt) to slay; to cut down (a foe) [Add to Longdo]
切り立てる[きりたてる, kiritateru] (v1,vt) to cut; to slash; to slay all [Add to Longdo]
打ち放す[ぶちはなす, buchihanasu] (v5s) to unsheath a sword; to slay [Add to Longdo]
大上段[だいじょうだん, daijoudan] (n) raising a sword above one's head (to slay); haughty attitude [Add to Longdo]
討ち果す;討ち果たす;打ち果す;打ち果たす[うちはたす, uchihatasu] (v5s,vt) to slay; to kill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slay \Slay\, v. t. [imp. {Slew}; p. p. {Slain}; p. pr. & vb. n.
   {Slaying}.] [OE. slan, sl?n, sleen, slee, AS. sle['a]n to
   strike, beat, slay; akin to OFries. sl[=a], D. slaan, OS. &
   OHG. slahan, G. schlagen, Icel. sl[=a], Dan. slaae, Sw. sl?,
   Goth. slahan; perhaps akin to L. lacerare to tear to pieces,
   Gr. ????, E. lacerate. Cf. {Slaughter}, {Sledge} a hammer,
   {Sley}.]
   To put to death with a weapon, or by violence; hence, to
   kill; to put an end to; to destroy.
   [1913 Webster]
 
      With this sword then will I slay you both. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      I will slay the last of them with the sword. --Amos ix.
                          1.
   [1913 Webster]
 
      I'll slay more gazers than the basilisk. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To kill; murder; slaughter; butcher.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slay
   v 1: kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss
      ordered his enemies murdered" [syn: {murder}, {slay},
      {hit}, {dispatch}, {bump off}, {off}, {polish off},
      {remove}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top