ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mislay

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mislay-, *mislay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mislay[VT] ใส่ผิดที่, See also: วางผิดที่, ทำหาย, Syn. misplace

English-Thai: Nontri Dictionary
mislay(vi) ทำพลัด,ทำหาย,วางผิดที่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูญ[V] lose, See also: mislay, disappear, Syn. หายไป, สูญหาย, หาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mislay    (v) mˌɪslˈɛɪ (m i2 s l ei1)
mislays    (v) mˌɪslˈɛɪz (m i2 s l ei1 z)
mislaying    (v) mˌɪslˈɛɪɪŋ (m i2 s l ei1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mislay \Mis*lay"\, v. t. [imp. & p. p. {Mislaid}; p. pr. & vb.
   n. {Mislaying}.]
   [1913 Webster]
   1. To lay in a wrong place; to ascribe to a wrong source.
    [1913 Webster]
 
       The fault is generally mislaid upon nature. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay in a place not recollected; to misplace; to lose.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The . . . charter, indeed, was unfortunately
       mislaid: and the prayer of their petition was to
       obtain one of like import in its stead. --Hallam.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mislay
   v 1: place (something) where one cannot find it again; "I
      misplaced my eyeglasses" [syn: {misplace}, {mislay},
      {lose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top