ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*penetrating*

P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: penetrating, -penetrating-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetrating(adj) ฉลาดหลักแหลม, See also: แหลมคม, เฉียบแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetrating(เพน'นิเทรทิง) adj. ผ่านทะลุ,หลักแหลม,แหลมคม,โน้มน้าวจิตใจ, Syn. penetrant

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penetrating woundบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, penetratingบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Injuries, Penetratingบาดเจ็บช่องท้องจากวัตถุทะลุเข้าไป [การแพทย์]
Fractures, Penetratingรูทะลุจากกระดูกแตก [การแพทย์]
Gases, Highly Penetratingก๊าซสามารถซึมผ่านทุกอณูของวัตถุ, [การแพทย์]
Injuries, Penetratingรูทะลุจากของแหลมคม, ภยันตรายจากแรงทะลุทะลวง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมกล้า(adj) sharp, See also: penetrating, Syn. คม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหลม[laēm] (adj) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high  FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant

CMU English Pronouncing Dictionary
PENETRATING P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetrating (v) pˈɛnɪtrɛɪtɪŋ (p e1 n i t r ei t i ng)
penetratingly (a) pˈɛnɪtrɛɪtɪŋliː (p e1 n i t r ei t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tòu, ㄊㄡˋ, ] to penetrate; thorough; penetrating; to pass through; to pierce, #2,938 [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, ] penetrating (as of cold); struggle, #3,690 [Add to Longdo]
犀利[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] sharp; incisive; penetrating, #9,187 [Add to Longdo]
尖锐[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, / ] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.), #9,386 [Add to Longdo]
精辟[jīng pì, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˋ, / ] clear and penetrating (e.g. analysis); incisive; insightful, #14,228 [Add to Longdo]
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, / ] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation), #16,572 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, / ] thorough; penetrating; to pervade; to pass through, #16,666 [Add to Longdo]
通透[tōng tòu, ㄊㄨㄥ ㄊㄡˋ, ] penetrating, #19,099 [Add to Longdo]
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold), #24,866 [Add to Longdo]
真知灼见[zhēn zhī zhuó jiàn, ㄓㄣ ㄓ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] penetrating insight, #43,437 [Add to Longdo]
入木三分[rù mù sān fēn, ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ ㄙㄢ ㄈㄣ, ] written in a forceful hand; penetrating; profound, #54,235 [Add to Longdo]
体大思精[tǐ dà sī jīng, ㄊㄧˇ ㄉㄚˋ ㄙ ㄐㄧㄥ, / ] extensive and penetrating (成语 saw); expansive and profound (of writing), #303,363 [Add to Longdo]
穿透辐射[chuān tòu fú shè, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 穿 / 穿] penetrating radiation [Add to Longdo]
观火[guān huǒ, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄛˇ, / ] penetrating (vision) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchschlagskraft {f}penetrating power [Add to Longdo]
durchdringen; eindringen; dringen | durchdringend; eindringend; dringend | durchgedrungen; eingedrungen; gedrungen | er/sie/es dringt durch; er/sie/es dringt ein | ich/er/sie/es drang durch; ich/er/sie/es drang ein | er/sie/es ist/war durchgedrungen; er/sie/es ist/war eingedrungen | ich/er/sie/es drängeto penetrate | penetrating | penetrated | he/she/it penetrates | I/he/she/it penetrated | he/she/it has/had penetrated | I/he/she/it would penetrate [Add to Longdo]
durchdringend {adv}penetratingly [Add to Longdo]
penetrant {adj} | penetranter | am penetrantestenpenetrating | more penetrating | most penetrating [Add to Longdo]
völlig durchdringen | völlig durchdringend | dringt völlig durch | drang völlig durchto interpenetrate | interpenetrating | interpenetrates | interpenetrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬき, nuki] (n) crosspiece (between pillars, etc.); penetrating tie beam [Add to Longdo]
眼光炯々;眼光炯炯[がんこうけいけい, gankoukeikei] (adj-t,adv-to) having piercing eyes; eagle-eyed; having a penetrating insight (into) [Add to Longdo]
底冷え[そこびえ, sokobie] (n,vs) penetrating cold [Add to Longdo]
透徹した[とうてつした, toutetsushita] (adj-f) clear; lucid; penetrating [Add to Longdo]
防滴[ぼうてき, bouteki] (n,adj-no) rainproof; treated against drops of water penetrating [Add to Longdo]
炯眼[けいがん, keigan] (adj-na,n) penetrating eyes; insightfulness [Add to Longdo]
炯炯;炯々;烱烱;烱々[けいけい, keikei] (adj-na,adj-t) glaring (e.g. eyes); piercing; penetrating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetrating \Pen"e*tra`ting\, a.
   1. Having the power of entering, piercing, or pervading;
    sharp; subtile; penetrative; as, a penetrating odor.
    [1913 Webster]
 
   2. Acute; discerning; sagacious; quick to discover; as, a
    penetrating mind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetrate \Pen"e*trate\, v. t. [imp. & p. p. {Penetrated}; p.
   pr. & vb. n. {Penetrating}.] [L. penetratus, p. p. of
   penetrare to penetrate; akin to penitus inward, inwardly, and
   perh. to pens with, in the power of, penus store of food,
   innermost part of a temple.]
   1. To enter into; to make way into the interior of; to effect
    an entrance into; to pierce; as, light penetrates
    darkness.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect profoundly through the senses or feelings; to
    touch with feeling; to make sensible; to move deeply; as,
    to penetrate one's heart with pity. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The translator of Homer should penetrate himself
       with a sense of the plainness and directness of
       Homer's style.            --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. To pierce into by the mind; to arrive at the inner
    contents or meaning of, as of a mysterious or difficult
    subject; to comprehend; to understand.
    [1913 Webster]
 
       Things which here were too subtile for us to
       penetrate.              --Ray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penetrating
   adj 1: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
       distinctions; "an acute observer of politics and
       politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike
       reasoning"; "as sharp and incisive as the stroke of a
       fang"; "penetrating insight"; "frequent penetrative
       observations" [syn: {acute}, {discriminating},
       {incisive}, {keen}, {knifelike}, {penetrating},
       {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   2: tending to penetrate; having the power of entering or
     piercing; "a toxic penetrative spray applied to the surface";
     "a cold penetrating wind"; "a penetrating odor" [syn:
     {penetrative}, {penetrating}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top