ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penetrative

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penetrative-, *penetrative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
penetrative(adj) ทะลุผ่าน, แทรกซึม, ซึม, ฝ่าเข้าไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่งแสง(adj) translucent, See also: penetrative, Ant. ทึบแสง, Example: บ้านหลังนี้มีห้องพิเศษต่อยื่นออกไปจากตัวบ้านให้เป็นเหมือนเรือนโปร่งแสงเพื่อรับแดดโดยเฉพาะ, Thai Definition: ที่มีสมบัติให้แสงผ่านไปได้บ้าง แต่ไม่สามารถมองทะลุไปได้
เท่าทัน(adv) penetratively, Syn. ทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปร่งแสง[prōngsaēng] (adj) EN: translucent ; penetrative  FR: transparent ; translucide

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetrative

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディープスロート[dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetrative \Pen"e*tra*tive\, a. [Cf. F. p['e]n['e]tratif.]
   1. Tending to penetrate; of a penetrating quality; piercing;
    as, the penetrative sun.
    [1913 Webster]
 
       His look became keen and penetrative. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the power to affect or impress the mind or heart;
    impressive; as, penetrative shame. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Acute; discerning; sagacious; as, penetrative wisdom. "The
    penetrative eye." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       Led on by skill of penetrative soul. --Grainger.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penetrative
   adj 1: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
       distinctions; "an acute observer of politics and
       politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike
       reasoning"; "as sharp and incisive as the stroke of a
       fang"; "penetrating insight"; "frequent penetrative
       observations" [syn: {acute}, {discriminating},
       {incisive}, {keen}, {knifelike}, {penetrating},
       {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   2: tending to penetrate; having the power of entering or
     piercing; "a toxic penetrative spray applied to the surface";
     "a cold penetrating wind"; "a penetrating odor" [syn:
     {penetrative}, {penetrating}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top