ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acute

AH0 K Y UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acute-, *acute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
acute stroke(n, phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acute(adj) ฉลาด, See also: มีไหวพริบดี, Syn. shrewd, clever
acute(adj) ฉับพลัน, See also: เฉียบพลัน
acute(adj) รุนแรง, See also: หนัก, ร้ายแรง, อย่างแรง, สาหัส, Syn. severe, serious
acute(adj) แหลม, See also: ที่มีปลายแหลม, Syn. sharp-pointed
acutely(adv) อย่างมีไหวพริบ, Syn. keenly, shrewd
acutely(adv) อย่างรุนแรง, Syn. severely
acutely(adv) อย่างแหลมคม, Syn. sharply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม, รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี, ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense, Ant. dull, mild
acute attackอาการเฉียบพลัน

English-Thai: Nontri Dictionary
acute(adj) เก่ง, เฉียบแหลม, มีไหวพริบ, สาหัส, รุนแรง, ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม, ความเก่ง, ความมีไหวพริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acute(โรค) ปัจจุบัน, เฉียบพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acuteแหลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acuteเฉียบพลัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acute abdomenโรคเฉียบพลันในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acute abscessฝีเฉียบพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acute angleมุมแหลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
acute articular rheumatism; fever, rheumatic; rheumapyraไข้รูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acute bisectrixแนวแบ่งมุมแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acute catarrhal rhinitis; cold, common; coryzaโรคหวัด, ไข้หวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acute diseaseโรคปัจจุบัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acuteเฉียบพลัน, แหลม [สิ่งแวดล้อม]
Acuteอาการรวดเร็วรุนแรง, เฉียบพลัน, เร็วแรง, ปัจจุบันทันด่วน, ชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Acute coronary syndromeกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน [TU Subject Heading]
Acute Diseaseโรคเฉียบพลัน, โรคปัจจุบัน [การแพทย์]
Acute Effectผลเฉียบพลัน, Example: ผลกระทบที่เกิดอย่างรวดเร็วภายหลังการได้รับ สารเข้าสู่ร่างกาย ในระยะเวลาสั้น ๆ ได้แก่ 24 ชั่วโมง 96 ชั่วโมง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Acute Episodeระยะอักเสบรุนแรง, อาการเฉียบพลันเป็นพักๆ [การแพทย์]
Acute exposureการรับรังสีเฉียบพลัน, การรับปริมาณรังสีในระยะเวลาสั้นซึ่งสามารถนำไปคำนวณเป็นปริมาณรังสีที่ได้รับในคราวเดียว [นิวเคลียร์]
Acute Formแบบเฉียบพลัน [การแพทย์]
Acute Fulminating Formโรคเหน็บชาในทารกชนิดเป็นอย่างรุนแรงเฉียบพลัน [การแพทย์]
Acute intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเฉียบพลัน, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายภายในระยะเวลาสั้น ซึ่งสามารถนำไปคำนวณเป็นปริมาณรังสีผูกพันที่ได้รับในคราวเดียว [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Acute Compartment syndromesเกิดขึ้นเมื่อความดันเนื้อเยื่อภายในช่องกล้ามเนื้อปิดเกินความดันระบบและผลในกล้ามเนื้อและการขาดเลือดของเส้นประสาท มันมักจะเกิดขึ้นในภายหลังกับเหตุการณ์ที่บาดเจ็บ, ส่วนใหญ่มักจะแตกหัก
acute poisoningพิษเฉียบพลัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Secondary effects are varied, but can include acute memory loss.ส่วนผลข้างเคียงยังไม่แน่ชัด แต่อาจส่งผลกระทบต่อความจำส่วนอื่นด้วย Resident Evil (2002)
Acute inflammation of the gall bladder... but he'll live.พระเจ้า ตับเขาโตยังกับลูกฟุตบอล มีการติดเชื้ออย่างแรงที่ถุงน้ำดี The Pianist (2002)
Do you deny that you separated a young couple who loved each other, exposing your friend to censure for caprice and my sister to derision for disappointed hopes, involving them both in acute misery?คุณจะปฎิเสธหรือว่า คุณไม่ได้เป็น คนแยกคู่รักทั้งสองออกจากกัน ตำหนิเพื่อนของคุณ ว่ากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสม และทำให้พี่สาวของฉัน ต้องได้รับความผิดหวัง Pride & Prejudice (2005)
I'm sorry, but apparently, my hearing's not acute enough to appreciate your music.เสียใจด้วยนะ ข้าเป็นพวกที่ หูไม่ถึงเรื่องพวกนี้ด้วย Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Died of acute asthmatic asphyxiation on April 21.ตายด้วยโรคหอบหืดขั้นรุนแรง เมื่อ 21 เมษายน Hollow Man II (2006)
Only acute hemorrhoids qualifies as a reason to kill yourself.ให้เธอเป็นมะเร็งลำใส้ระยะสุดท้ายก่อนนะ แล้วค่อยคิดเรื่องฆ่าตัวตาย Dasepo Naughty Girls (2006)
Acute Respiratory Distress Syndrome. ARDS doesn't explain anything, except the breathing.ผมโกหก Crush syndrome Alone (2007)
She has Acute Respiratory Distress Syndrome and crush syndrome.เราได้แค่ให้เธออยู่ได้ โดยการกรองของเสียจากเลือด Alone (2007)
- It's an acute excess of alcohol-เธอดื่มไวน์มากเกินไป Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
This is a case of acute pneumonia.อาการปอดบวมเฉียบพลัน Heyy Babyy (2007)
You're not the first vain-ass, body-conscious ex-jock to overdo the V and wind up with an acute case of priapism.พี่ไม่ใช่คนแรกที่โด่ไม่ยอมลง เพราะโด๊ปเกินขนาด แล้วก็มีอาการพราพริซึ่ม Escape from Dragon House (2008)
That's acute radiation poisoning.That's acute radiation poisoning. Page Turner (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acuteA blind person's hearing is often very acute.
acuteA dog has an acute sense of smell.
acuteAn acute lack of funds is holding up the plan.
acuteHe felt an acute pain in his chest.
acuteHe is acute as businessman.
acuteHer grief was too acute for tears.
acute"How did it go?" "They said it was acute appendicitis"
acuteI am touched by the girl's acute sensitivity.
acuteI have an acute pain here.
acuteI was acutely aware that..
acuteThe housing shortage is very acute.
acuteThere is an acute shortage of water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลม(adj) piercing, See also: acute, keen, sharp, Syn. แหลมคม, เฉียบคม, Example: เขามีสายตาแหลมคมกว่าคนอื่นๆ, Thai Definition: ชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
มุมแหลม(n) acute angle, See also: sharp angle, angle between 0 and 90 part of, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุมที่มีขนาดอยู่ระหว่าง 0 องศา กับ 90 องศา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานทะโรค[bāntharōk] (n) EN: acute hemorrhoids
เฉียบแหลม[chīeplaēm] (adj) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute  FR: subtil ; sagace
คม[khom] (adj) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute  FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
แหลม[laēm] (adj) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high  FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
มุมแหลม[mum laēm] (n, exp) EN: acute angle ; sharp angle  FR: angle aigu [ m ] ; angle fermé [ m ]
ผิดสำแดง[phit samdaēng] (v, exp) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously
รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม[rūp sāmlīem mum laēm] (n, exp) EN: acute triangle ; acute-angled triangle  FR: triangle acutangle [ m ] ; triangle oxygone [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACUTE AH0 K Y UW1 T
ACUTELY AH0 K Y UW1 T L IY0
ACUTENESS AH0 K Y UW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acute (j) ˈəkjˈuːt (@1 k y uu1 t)
acutely (a) ˈəkjˈuːtliː (@1 k y uu1 t l ii)
acuteness (n) ˈəkjˈuːtnəs (@1 k y uu1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, / ] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart, #3,121 [Add to Longdo]
急性[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, ] acute, #4,539 [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, / ] acute, #7,937 [Add to Longdo]
锐气[ruì qì, ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] acute spirit; dash; drive, #31,941 [Add to Longdo]
锐意[ruì yì, ㄖㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] acute determination; dauntless, #38,086 [Add to Longdo]
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, ] acute illness; fig. impetuous; impatient, #71,538 [Add to Longdo]
锐角[ruì jiǎo, ㄖㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] acute angle, #75,286 [Add to Longdo]
锐敏[ruì mǐn, ㄖㄨㄟˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] acute; astute; perceptive, #116,467 [Add to Longdo]
急性氰化物中毒[jí xìng qíng huà wù zhōng dú, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] acute cyanide poisoning [Add to Longdo]
急性照射[jí xìng zhào shè, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] acute exposure [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acuteness(n) กึ่งเฉียบพลัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akut { n }; Akut-Zeichen { n }acute accent [Add to Longdo]
akut { adj } [ med. ] | akuter | am akutestenacute | more acute | most acute [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
アクサン[akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]
アクサンテギュ[akusantegyu] (n) "acute" accent (fre [Add to Longdo]
スモン[sumon] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
スモン病[スモンびょう, sumon byou] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
亜急性[あきゅうせい, akyuusei] (n, adj-no) subacute; subacute illness [Add to Longdo]
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis [Add to Longdo]
鋭角[えいかく, eikaku] (n, adj-no) acute angle; (P) [Add to Longdo]
鋭角三角形[えいかくさんかくけい;えいかくさんかっけい, eikakusankakukei ; eikakusankakkei] (n) acute triangle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acute \A*cute"\, a. [L. acutus, p. p. of acuere to sharpen, fr.
   a root ak to be sharp. Cf. {Ague}, {Cute}, {Edge}.]
   1. Sharp at the end; ending in a sharp point; pointed; --
    opposed to {blunt} or {obtuse}; as, an acute angle; an
    acute leaf.
    [1913 Webster]
 
   2. Having nice discernment; perceiving or using minute
    distinctions; penetrating; clever; shrewd; -- opposed to
    {dull} or {stupid}; as, an acute observer; acute remarks,
    or reasoning.
    [1913 Webster]
 
   3. Having nice or quick sensibility; susceptible to slight
    impressions; acting keenly on the senses; sharp; keen;
    intense; as, a man of acute eyesight, hearing, or feeling;
    acute pain or pleasure.
    [1913 Webster]
 
   4. High, or shrill, in respect to some other sound; --
    opposed to {grave} or {low}; as, an acute tone or accent.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) Attended with symptoms of some degree of severity,
    and coming speedily to a crisis; -- opposed to {chronic};
    as, an acute disease. AS
    [1913 Webster]
 
   {Acute angle} (Geom.), an angle less than a right angle.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Subtile; ingenious; sharp; keen; penetrating; sagacious;
     sharp-witted; shrewd; discerning; discriminating. See
     {Subtile}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acute \A*cute"\, v. t.
   To give an acute sound to; as, he acutes his rising
   inflection too much. [R.] --Walker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acute
   adj 1: having or experiencing a rapid onset and short but severe
       course; "acute appendicitis"; "the acute phase of the
       illness"; "acute patients" [ant: {chronic}]
   2: extremely sharp or intense; "acute pain"; "felt acute
     annoyance"; "intense itching and burning" [syn: {acute},
     {intense}]
   3: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
     distinctions; "an acute observer of politics and
     politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike reasoning";
     "as sharp and incisive as the stroke of a fang"; "penetrating
     insight"; "frequent penetrative observations" [syn: {acute},
     {discriminating}, {incisive}, {keen}, {knifelike},
     {penetrating}, {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   4: of an angle; less than 90 degrees [ant: {obtuse}]
   5: ending in a sharp point [syn: {acuate}, {acute}, {sharp},
     {needlelike}]
   6: of critical importance and consequence; "an acute (or
     critical) lack of research funds"
   n 1: a mark (') placed above a vowel to indicate pronunciation
      [syn: {acute accent}, {acute}, {ague}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACUTE
     Airbus Cockpit Universal Thrust Emulator (Airbus, A380)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top