ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尖-, *尖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尖, jiān, ㄐㄧㄢ] sharp, pointed, acute; keen, shrewd
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A point, small 小 over big 大,  Rank: 1,321

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] point (of needle); sharp; shrewd; pointed, #5,387 [Add to Longdo]
[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, / ] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.), #9,386 [Add to Longdo]
[jiān jiào, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˋ, ] screech; shriek, #10,290 [Add to Longdo]
[dǐng jiān, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] peak; world best; number one; finest (competitors); apex; peak; top (figures in a certain field), #11,109 [Add to Longdo]
[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, ] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best, #17,466 [Add to Longdo]
[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, ] fingertips, #19,390 [Add to Longdo]
[jiān dāo, ㄐㄧㄢ ㄉㄠ, ] dagger, #23,443 [Add to Longdo]
[jiān zi, ㄐㄧㄢ ㄗ˙, ] best of its kind; cream of the crop, #33,216 [Add to Longdo]
[shé jiān, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ, ] tip of tongue; apical, #33,466 [Add to Longdo]
[jiān jiān, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄢ, ] sharp; pointed, #35,514 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp

Japanese-English: EDICT Dictionary
った[とがった, togatta] (adj-f) pointed; sharp [Add to Longdo]
らす[とがらす, togarasu] (v5s) (1) to sharpen (e.g. pencil); to pout (e.g. lips); (2) to get nervous; to raise one's voice [Add to Longdo]
り声[とがりごえ, togarigoe] (n) sharp or angry voice [Add to Longdo]
る(P);がる(io);んがる(io)[とがる(る;がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P) [Add to Longdo]
んがり[とんがり, tongari] (n) (sharp) point [Add to Longdo]
[せんかく, senkaku] (n) apical angle; point angle [Add to Longdo]
圭コンジローム[せんけいコンジローム, senkei konjiro-mu] (n) pointed condyloma [Add to Longdo]
[とがりねずみ;トガリネズミ, togarinezumi ; togarinezumi] (n) (uk) shrew (any rodent of family Soricidae, esp. those of genus Sorex) [Add to Longdo]
[せんど, sendo] (n) kurtosis (statistics) [Add to Longdo]
頭;せん頭[せんとう, sentou] (n,adj-no) point; pointed end; cusp [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A church spire could be seen in the distance.遠くに教会の塔が見えた。
Her manner of speaking gets on my nerves.彼女の言い方は私の神経をらせる。
Woodpeckers peck tree trunks with their long pointed beaks and eat insects found there.きつつきは、長くったくちばしで、木の幹をつついて、中にいる虫を食べます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there were glowing arrows on the ceiling.[JA] "天井にった物が光ってて" Hearts and Minds (2010)
No shark teeth, Pop.[JA] 歯は ってない Legion (2010)
Let's get a large branch sharpen the end of it, shove it up in this thing's ass.[JA] もっと大きい枝を探しに行こう 先がってる物がいい 先を削ってケツにぶちこんでやれ The Grey (2011)
The town clerk has been killed." "Stabbed in the side with a strange pointed instrument."[CN] 一件非常锐的利器刺入身体一侧 造成了市务秘书的死亡 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
- The last few days she's turned sour... like milk that's been standing too long.[CN] 最近几天她变得很酸刻薄 就像放了太久的牛奶 The Scarlet Empress (1934)
I'm sure the scream I heard that night...[CN] 那晚我听到叫声... Port of Shadows (1938)
♪ Game of Thrones 1x07 ♪ The Pointy End Original Air Date on June 5, 2011[JA] The Game of Thrones Season 1 Episode08 "The Pointy End - 端" The Pointy End (2011)
Why can't you get that through your pointy little head? - Huh? - Hey, Sister.[JA] なぜそのった小さいおつむで 理解できないの? Tricks and Treats (2012)
Like shooting clay pipes at the fair.[CN] 你一开枪... 然后某些家伙叫起来 Port of Shadows (1938)
Teeth filed to fangs.[JA] 歯は牙のようにらし 300 (2006)
A time of joy, a season oflife, Here and there new faces appear.[CN] 嫩芽不意间从白雪探出了 Taki no shiraito (1933)
But Fanny's at the top of her tree now.[CN] 弗兰妮现在她是顶极的了 Cavalcade (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top