ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piercing

P IH1 R S IH0 NG   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piercing-, *piercing*, pierc
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piercing[ADJ] (เสียง) แหลมแสบแก้วหู, See also: (เสียง) ดังแสบแก้วหู, Syn. screeching
piercing[ADJ] เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ), See also: ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว, Syn. acute, perceptive
piercing[ADJ] เย็นเยียบ, See also: หนาวมากๆ, ซึ่งหนาวเหน็บ
piercingly[ADV] กรี๊ดกร๊าด, See also: อย่างหนวกหู, Syn. loudly
piercingly[ADV] อย่างหนาวเหน็บ, See also: อย่างหนาวมาก, Syn. bitterly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing pointจุดเจาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because every day I have to live with the agonizing, piercing screaming in my ears.เพราะฉันต้องอยู่กับความเจ็บใจและกายทุกวัน เสียงกรีดร้องแหลมๆ ในหูฉัน The Sound and the Fury (2015)
Armor piercing rounds!กระสุนเจาะเกราะด้วย! Furious 7 (2015)
Whoever 's in that truck was using armor piercing bullets.This truck was in military type weapon. The Purge: Anarchy (2014)
Broke after piercing his abdomen, like a meat... dagger.แตกไปหลังจากแทงเขาแล้ว เหมือนกริช หั่นเนื้อ The Sign of Three (2014)
The ice bullet shattered without even piercing the silicone.กระสุนน้ำแข็งแตก - โดยที่ยังไม่ได้เจาะซิลิโคน - ใช่ แต่ถ้า The Shot in the Dark (2013)
A large-build man measuring over 5'11" with piercing eyes.ชายร่า่งสูง 180 ซม. และนัยน์ตาที่เฉียบคม The After-Dinner Mysteries (2013)
No cracks about my thick, shiny hair, or I'll cry out of my piercing blue eyes.หรือมุกเกี่ยวกับดวงตาสีฟ้าของฉันมั่งเหรอ The Safe (2012)
Emily said the guy had white hair and piercing eyes.เอมิลี่บอกว่าชายคนนั้นมีผมขาว และนัยน์ตาเฉียบคม Reckoning (2012)
First it's the falls, then she's piercing her trunk... and the next thing you know, she's addicted to berries.อย่างแรกคือมันเป็นน้ำตก จากนั้นเธอก็จะส่งเสียงกรี๊ดกร๊าด แล้วก็อีกอย่าง คุณรู้มั๊ย เธอจะเสพติดพวกเบอร์รี่ Ice Age: Continental Drift (2012)
Designed for piercing plate.ถูกออกแบบเพื่อตัดผ่านโล่ - ดอธแรคีไม่ใสชุดเหล็ก Lord Snow (2011)
Only her eyes were piercing out through this veil, but her voice...เห็นแค่ตาขอเธอ ผ่านผ้าคลุมหน้า แต่เสียงเธอแบบว่า... A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
29 Bot-busters, 20 piercing D-Bot.29 ระเบิด 20 เจาะเกราะ Transformers: Dark of the Moon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
piercingIt was piercingly cold outside.
piercingThe hawk has piercing eyes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมเข้ม[ADJ] piercing, Syn. คมคาย, Example: คนภาคใต้มีผิวคล้ำหรือดำแดงเป็นส่วนใหญ่และมีนัยน์ตาคมเข้มส่อแววเหมือนคนดุ, Thai definition: หน้าตาคมคาย
แหลม[ADJ] piercing, See also: acute, keen, sharp, Syn. แหลมคม, เฉียบคม, Example: เขามีสายตาแหลมคมกว่าคนอื่นๆ, Thai definition: ชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
แหลม[ADJ] piercing, See also: shrill, Example: นักแสดงท่านนี้มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือเสียงแหลมเล็กเหมาะกับบทนางร้ายมาก, Thai definition: มีระดับสูง (ใช้ในแง่เสียง)
แปลบ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด, Example: เขากุมหมับตรงนัยน์ตาเพราะรู้สึกปวดแปลบขึ้นมากะทันหัน, Thai definition: อย่างรู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อย่างรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อย่างสะดุ้งวับขึ้น
แปล๊บ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Example: ขนของเขาตำๆ ตามผิวหนังของฉันทำให้ฉันเจ็บแปล๊บๆ และจั๊กจี้ชอบกล, Thai definition: เกิดขึ้นแล้วหายไปทันที
สูง[ADJ] high-pitched, See also: piercing, sharp, Ant. ต่ำ, Example: เสียงสูงของซอนี้ไม่ชัด, Thai definition: แหลม, ระดับเหนือเสียงกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรีด[adj.] (krīt) EN: shrill ; sharp ; piercing   FR: strident ; perçant
เสียดฟ้า[X] (sīet fā) EN: very high ; sky-piercing ; sky-scraping ; high up to the sky   

CMU English Pronouncing Dictionary
PIERCING    P IH1 R S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piercing    (v) pˈɪəʳsɪŋ (p i@1 s i ng)
piercingly    (a) pˈɪəʳsɪŋliː (p i@1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold), #24,866 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Piercing {n}piercing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]
イアピアス[, iapiasu] (n,vs) ear piercing [Add to Longdo]
ピアス[, piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P) [Add to Longdo]
ピアッシング[, piasshingu] (n) piercing [Add to Longdo]
ボディーピアス[, bodei-piasu] (n) body piercing [Add to Longdo]
活眼[かつがん, katsugan] (n) keen or piercing eye [Add to Longdo]
寒気凛々;寒気凛凛[かんきりんりん, kankirinrin] (adj-t,adv-to) it (the weather) being piercing (bitterly) cold [Add to Longdo]
貫通銃創[かんつうじゅうそう, kantsuujuusou] (n) piercing bullet wound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piercing \Pier"cing\, a.
   Forcibly entering, or adapted to enter, at or by a point;
   perforating; penetrating; keen; -- used also figuratively;
   as, a piercing instrument, or thrust. "Piercing eloquence."
   --Shak.
   [1913 Webster] -- {Pier"cing*ly}, adv. -- {Pier"cing*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pierce \Pierce\, v. t. [imp. & p. p. {Pierced}; p. pr. & vb. n.
   {Piercing}.] [OE. percen, F. percer, OF. percier, perchier,
   parchier; perh. fr. (assumed) LL. pertusiare for pertusare,
   fr. L. pertundere, pertusum, to beat, push, bore through; per
   through + tundere to beat: cf. OF. pertuisier to pierce, F.
   pertuis a hole. Cf. {Contuse}, {Parch}, {Pertuse}.]
   1. To thrust into, penetrate, or transfix, with a pointed
    instrument. "I pierce . . . her tender side." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To penetrate; to enter; to force a way into or through; to
    pass into or through; as, to pierce the enemy's line; a
    shot pierced the ship.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To penetrate; to affect deeply; as, to pierce a
    mystery. "Pierced with grief." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Can no prayers pierce thee?      --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piercing
   adj 1: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
       distinctions; "an acute observer of politics and
       politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike
       reasoning"; "as sharp and incisive as the stroke of a
       fang"; "penetrating insight"; "frequent penetrative
       observations" [syn: {acute}, {discriminating},
       {incisive}, {keen}, {knifelike}, {penetrating},
       {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   2: painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind";
     "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains";
     "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain";
     "lancinating pain" [syn: {cutting}, {keen}, {knifelike},
     {piercing}, {stabbing}, {lancinate}, {lancinating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top