Search result for

piercing

(48 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piercing-, *piercing*, pierc
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piercing[ADJ] (เสียง) แหลมแสบแก้วหู, See also: (เสียง) ดังแสบแก้วหู, Syn. screeching
piercing[ADJ] เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ), See also: ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว, Syn. acute, perceptive
piercing[ADJ] เย็นเยียบ, See also: หนาวมากๆ, ซึ่งหนาวเหน็บ
piercingly[ADV] กรี๊ดกร๊าด, See also: อย่างหนวกหู, Syn. loudly
piercingly[ADV] อย่างหนาวเหน็บ, See also: อย่างหนาวมาก, Syn. bitterly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing pointจุดเจาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Armor piercing, self arming... accurate to a thousand yards.กระสุนเจาะเกราะ ระยะยิง2000หลา Death Race (2008)
When I did my piercing, I got an infection.ทำแบบนี้ได้ป่ะ ? Gomorrah (2008)
Well, if she has piercings or a tattoo, I'm walking out.ไม่เท่าไหร่ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Cutting hair and piercing ears.มันเปลี่ยนพวกเธอ - ไปเป็นอะไรละถ้างั้น? Cold Comfort (2009)
The hair, makeup, piercing the ears...บางทีอาจจะเป็นข้างใน Cold Comfort (2009)
u know, Eric let me feed on a guy with tattoos, and nipple piercings.คุณรู้ไหม อีริคให้ชั้นกินจากผู้ชายที่มีรอยสัก เจาะหัวนมน่ะ Nothing But the Blood (2009)
But lisa decided to give coby a nose piercing.แต่ลิซ่าตัดสินใจที่จะเจาะจมูกให้กับโคบี้นี่ Scratches (2009)
Piercing her very soul.รับรู้ได้ถึงวิญญาณของเธอ Pilot (2009)
One bullet, fired from above, grazing these three ribs, deflecting, piercing the diaphragm...กระสุนนัดหนึ่งถูกยิงมาจากข้างบน ทำให้เกิดรอยขูดขีดที่ซี่โครง 3 ซี่ โดยเจาะทะลุผ่านกระบังลม The Dwarf in the Dirt (2009)
I'm hearing an irritating, piercing voice in the back of my head.ผมไดยินเสียงนารำคาญ เสียงวิงๆในหัวผม Planet 51 (2009)
I didn't have a piercing or an eating disorder or 3,000 friends on MySpace.ผมไม่ได้บ้าคณิตศาสตร์ หรือเป็นเซียนเกมคอมพิวเตอร์ ผมไม่ได้มีอะไรโดดเด่น หรือมีปัญหาเรื่องการกิน Kick-Ass (2010)
We'll need them checked for anything resembling a clue. Tattoos, piercings, skin cuttings.ผู้ชายคนนี้มีโพรงด้วย อยากรู้ไหมว่ามายังไง Saw 3D: The Final Chapter (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
piercingIt was piercingly cold outside.
piercingThe hawk has piercing eyes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมเข้ม[ADJ] piercing, Syn. คมคาย, Example: คนภาคใต้มีผิวคล้ำหรือดำแดงเป็นส่วนใหญ่และมีนัยน์ตาคมเข้มส่อแววเหมือนคนดุ, Thai definition: หน้าตาคมคาย
แหลม[ADJ] piercing, See also: acute, keen, sharp, Syn. แหลมคม, เฉียบคม, Example: เขามีสายตาแหลมคมกว่าคนอื่นๆ, Thai definition: ชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
แหลม[ADJ] piercing, See also: shrill, Example: นักแสดงท่านนี้มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือเสียงแหลมเล็กเหมาะกับบทนางร้ายมาก, Thai definition: มีระดับสูง (ใช้ในแง่เสียง)
แปลบ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด, Example: เขากุมหมับตรงนัยน์ตาเพราะรู้สึกปวดแปลบขึ้นมากะทันหัน, Thai definition: อย่างรู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อย่างรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อย่างสะดุ้งวับขึ้น
แปล๊บ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Example: ขนของเขาตำๆ ตามผิวหนังของฉันทำให้ฉันเจ็บแปล๊บๆ และจั๊กจี้ชอบกล, Thai definition: เกิดขึ้นแล้วหายไปทันที
สูง[ADJ] high-pitched, See also: piercing, sharp, Ant. ต่ำ, Example: เสียงสูงของซอนี้ไม่ชัด, Thai definition: แหลม, ระดับเหนือเสียงกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรีด[adj.] (krīt) EN: shrill ; sharp ; piercing   FR: strident ; perçant
เสียดฟ้า[X] (sīet fā) EN: very high ; sky-piercing ; sky-scraping ; high up to the sky   

CMU English Pronouncing Dictionary
PIERCING    P IH1 R S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piercing    (v) (p i@1 s i ng)
piercingly    (a) (p i@1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold), #24,866 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Piercing {n}piercing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]
イアピアス[, iapiasu] (n,vs) ear piercing [Add to Longdo]
ピアス[, piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P) [Add to Longdo]
ピアッシング[, piasshingu] (n) piercing [Add to Longdo]
ボディーピアス[, bodei-piasu] (n) body piercing [Add to Longdo]
活眼[かつがん, katsugan] (n) keen or piercing eye [Add to Longdo]
寒気凛々;寒気凛凛[かんきりんりん, kankirinrin] (adj-t,adv-to) it (the weather) being piercing (bitterly) cold [Add to Longdo]
貫通銃創[かんつうじゅうそう, kantsuujuusou] (n) piercing bullet wound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piercing \Pier"cing\, a.
   Forcibly entering, or adapted to enter, at or by a point;
   perforating; penetrating; keen; -- used also figuratively;
   as, a piercing instrument, or thrust. "Piercing eloquence."
   --Shak.
   [1913 Webster] -- {Pier"cing*ly}, adv. -- {Pier"cing*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pierce \Pierce\, v. t. [imp. & p. p. {Pierced}; p. pr. & vb. n.
   {Piercing}.] [OE. percen, F. percer, OF. percier, perchier,
   parchier; perh. fr. (assumed) LL. pertusiare for pertusare,
   fr. L. pertundere, pertusum, to beat, push, bore through; per
   through + tundere to beat: cf. OF. pertuisier to pierce, F.
   pertuis a hole. Cf. {Contuse}, {Parch}, {Pertuse}.]
   1. To thrust into, penetrate, or transfix, with a pointed
    instrument. "I pierce . . . her tender side." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To penetrate; to enter; to force a way into or through; to
    pass into or through; as, to pierce the enemy's line; a
    shot pierced the ship.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To penetrate; to affect deeply; as, to pierce a
    mystery. "Pierced with grief." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Can no prayers pierce thee?      --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piercing
   adj 1: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
       distinctions; "an acute observer of politics and
       politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike
       reasoning"; "as sharp and incisive as the stroke of a
       fang"; "penetrating insight"; "frequent penetrative
       observations" [syn: {acute}, {discriminating},
       {incisive}, {keen}, {knifelike}, {penetrating},
       {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   2: painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind";
     "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains";
     "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain";
     "lancinating pain" [syn: {cutting}, {keen}, {knifelike},
     {piercing}, {stabbing}, {lancinate}, {lancinating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top