ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discriminating

D IH0 S K R IH1 M AH0 N EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discriminating-, *discriminating*, discriminat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discriminating(adj) ที่แบ่งแยก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indiscriminating(อินดิสคริม'มะเนททิง) adj. ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, ซึ่งขาดการพิจารณา., See also: indiscriminatingly adv.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm really a man of discriminating taste and you're a foul-mouthed slut.ผมเป็นคนจัดแจงทฤษฎี แต่คุณมันนักปฏิบัติแสบสันจริงๆ The Ugly Truth (2009)
(bell ringing) Look, we had no intention of discriminating Against your glee club, mr.เราไม่มีเจตนาลบหลู่ทีมคุณเลย คุณรัมบา Hairography (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCRIMINATING D IH0 S K R IH1 M AH0 N EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discriminating (v) dˈɪskrˈɪmɪnɛɪtɪŋ (d i1 s k r i1 m i n ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
舌が肥える[したがこえる, shitagakoeru] (exp, v1) (See 口が肥える) to be particular about one's food; to have a discriminating palate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discriminate \Dis*crim"i*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Discriminated}; p. pr. & vb. n. {Discriminating}.]
   To set apart as being different; to mark as different; to
   separate from another by discerning differences; to
   distinguish. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      To discriminate the goats from the sheep. --Barrow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discriminating \Dis*crim"i*na`ting\, a.
   1. Marking a difference; distinguishing. --
    {Dis*crim"i*na`ting*ly}, adv.
    [1913 Webster]
 
       And finds with keen discriminating sight,
       Black's not so black; -- nor white so very white.
                          --Canning.
    [1913 Webster]
 
   2. making careful or fine distinctions, especially as to
    quality or accuracy; as, a discriminating observer.
 
   Syn: discerning, perspicacious. [PJC]
 
   3. having a refined taste or excellent judgment; as, a
    discriminating taste.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discriminating
   adj 1: showing or indicating careful judgment and discernment
       especially in matters of taste; "the discriminating eye
       of the connoisseur" [ant: {indiscriminating},
       {undiscriminating}]
   2: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
     distinctions; "an acute observer of politics and
     politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike reasoning";
     "as sharp and incisive as the stroke of a fang"; "penetrating
     insight"; "frequent penetrative observations" [syn: {acute},
     {discriminating}, {incisive}, {keen}, {knifelike},
     {penetrating}, {penetrative}, {piercing}, {sharp}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top