ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keen

K IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keen-, *keen*
Possible hiragana form: けえん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keen(adj) กระตือรือร้น, See also: เอาใจจดจ่อ, Syn. avid, enthusiastic, eager, Ant. uninspirational, dull
keen(adj) คม (ทางวรรณกรรม), Syn. sharp, vivid, Ant. blunt, dull
keen(adj) ช่างสังเกต, See also: สายตากว้างไกล, มีสายตาแหลมคม
keen(adj) หนาวจัด, See also: เย็น จัด, Syn. biting
keen(adj) หลักแหลม, See also: ฉลาด, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, Syn. acute, clever, Ant. dull, stupid, dense
keen(adj) แหลม (เสียง)
keenly(adv) อย่างฉลาด, See also: อย่างหลักแหลม, Syn. wisely
keen as mustard(sl) กระตือรือร้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keen(คีน) adj. คม,แหลม,คมกริบ,หลักแหลม,ไวมาก,จัด,กล้า,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: keenness n. ดูkeen, Syn. eager, sharp, acute
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
palankeen(แพล'แลงควีน,-คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
keen(adj) คม,อยาก,หลักแหลม,แหลม,ขมขื่น,แสบ,กล้า,กระตือรือร้น
keenness(n) ความคม,ความหลักแหลม,ความขมขื่น,ความใจจดใจจ่อ,ความกระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry for the nurse. You keen on tennis?น่าสงสารคุณพยาบาล คุณเก่งเทนนิสรึครับ Rebecca (1940)
Oh, Lord, keep this man's eye keen and may God grant...พระเจ้า ช่วยให้สายตาชายผู้นี้ชัดใส ...และขอให้... Blazing Saddles (1974)
A keen observation, darling.เป็นการสังเกตที่หลักแหลมมาก ลูกรัก Anna and the King (1999)
A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed.เป็นการสังเกตที่ไม่ค่อยยุตติธรรมนัก เพราะพวกเรายังชื่นชอบ เบียร์ข้าวมอลต์ และยาสูบอีกด้วย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It was not because he thought it was immoral or not but because Watson with a very keen sense of public relations thought it was risky.แต่เพราะวัตสัน เป็นคนที่มีความรู้สึกไวมากเกี่ยวกับภาพพจน์บริษัท เขาจึงคิดว่ามันเสี่ยง The Corporation (2003)
You've put your keen mind to the task and come to the wrong conclusion.Once again you put your keen and penetrating mind to the task... ... และก็เหมือนทุกทีที่เข้าไปหาข้อสรุปผิดๆ! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You know, all those hip, jazzy, super-cool, neat, keen and groovy cats.คุณรู้มั้ย พวกแมว ฮิปฮอป แจส พวกที่เจ๋งๆ เรียบร้อย สะอาดและน่าพอใจ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Oh~ handsome features, keen looks!โอ้ว หน้าตาดี หล่อสะเด็ด แถมยังดูดี Episode #1.1 (2006)
Diplomacy... and keen perception.การเจรจา และการน้อมรับ Crows Zero (2007)
The coach sends his apologies for not coming to greet you but I know he's very keen to see you.โค้ชฝากขอโทษด้วย ที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเอง แต่ผมรู้ว่าเขาอยากมาเจอคุณ Goal II: Living the Dream (2007)
You got a keen eye for this.- นี่ต้องตาแหลมมากเลยนะ Disturbia (2007)
And what's more, we have a number of keen hunters in our regiment.และมากกว่านั้น เรามี นายทหารจำนวนหนึ่งในกรม The Water Horse (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keenA fence between makes love more keen.
keenA sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.
keenBob is keen to pass the examination.
keenBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
keenCompetition is very keen in the car industry.
keenHe has a keen awareness of the problem.
keenHe is a keen Stephen King fan.
keenHe is keen about skiing.
keenHe is keen on golf.
keenHe is keen on jazz.
keenHe is keen on rock music, but she is even more so.
keenHe is keen on science.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใฝ่ใจ(v) pay attention to, See also: keen on, be fond of, take an interest in, Syn. สนใจ, ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น, Example: นักเขียนคนนี้ควรจะใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้ในเรื่องภาษาอยู่เสมอ, Thai Definition: เอาใจผูกพันอยู่
ตาคม(v) keen-eyed, See also: sharp-eyed, sharp-sighted, be insight, Syn. ตาแหลม, Example: เขาตาคมที่เลือกเธอเป็นภรรยา, Thai Definition: เข้าใจคิด, เข้าใจเลือกได้อย่างเหมาะสม
ความกระหาย(n) eagerness, See also: keenness, enthusiasm, Syn. ความอยาก, ความต้องการ, Example: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม, Thai Definition: ความอยากเป็นกำลัง
ความคม(n) sharpness, See also: keenness, acuteness, Syn. ความแหลมคม, Ant. ความทื่อ, Example: บาดแผลของผู้ตายเกิดจากความคมของอาวุธที่ใช้สังหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบ[chīep] (v) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme  FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
เฉียบแหลม[chīeplaēm] (adj) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute  FR: subtil ; sagace
การแข่งขันอย่างรุนแรง[kān khaengkhan yāng runraēng] (n, exp) EN: keen competition
คม[khom] (adj) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute  FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
แหลม[laēm] (adj) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high  FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
โปรด[prōt] (v) EN: like ; favour ; be fond of ; be keen on  FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
รัก[rak] (v) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore  FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
ไหวพริบดี[waiphrip dī] (v) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart  FR: faire preuve de sagacité

CMU English Pronouncing Dictionary
KEEN K IY1 N
KEENY K IY1 N IY0
KEENE K IY1 N
KEENA K IY1 N AH0
KEENAN K IY1 N AH0 N
KEENEY K IY1 N IY0
KEENLY K IY1 N L IY0
KEENUM K IY1 N AH0 M
KEENER K IY1 N ER0
KEENEST K IY1 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keen (v) kˈiːn (k ii1 n)
keens (v) kˈiːnz (k ii1 n z)
keened (v) kˈiːnd (k ii1 n d)
keener (j) kˈiːnər (k ii1 n @ r)
keenly (a) kˈiːnliː (k ii1 n l ii)
keenest (j) kˈiːnɪst (k ii1 n i s t)
keening (v) kˈiːnɪŋ (k ii1 n i ng)
keenness (n) kˈiːn-nəs (k ii1 n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] keen, #5,764 [Add to Longdo]
敏锐[mǐn ruì, ㄇㄧㄣˇ ㄖㄨㄟˋ, / ] keen; sharp; acute, #11,655 [Add to Longdo]
切肤之痛[qiè fū zhī tòng, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄨ ㄓ ㄊㄨㄥˋ, / ] keenly felt pain; bitter anguish, #58,208 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefblick {m}keen insight [Add to Longdo]
scharf {adj} | schärfer | am schärfstenkeen | keener | keenest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
鵜の目鷹の目[うのめたかのめ, unometakanome] (exp) eyes of a predator; keen eyes; lit [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
鋭敏[えいびん, eibin] (adj-na,n) sharpness; keenness; sensitiveness; mental acumen; (P) [Add to Longdo]
海松貝;水松貝;みる貝[みるがい;ミルガイ, mirugai ; mirugai] (n) (uk) (See 海松食) Tresus keenae (species of trough shell) [Add to Longdo]
海松食;水松食[みるくい;ミルクイ, mirukui ; mirukui] (n) (uk) Tresus keenae (species of trough shell) [Add to Longdo]
海松食貝;水松食貝[みるくいがい;ミルクイガイ, mirukuigai ; mirukuigai] (n) (uk) (See 海松食) Tresus keenae (species of trough shell) [Add to Longdo]
活眼[かつがん, katsugan] (n) keen or piercing eye [Add to Longdo]
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about) [Add to Longdo]
慧眼[けいがん, keigan] (adj-na,n) discerning (quick) eye; keen insight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keen \Keen\, v. t.
   To sharpen; to make cold. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Cold winter keens the brightening flood. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keen \Keen\ (k[=e]n), a. [Compar. {Keener} (k[=e]n"[~e]r);
   superl. {Keenest}.] [OE. kene sharp, bold, AS. c[=e]ne bold;
   akin to D. koen, OHG. kuoni, G. k["u]hn, OSw. kyn, k["o]n,
   Icel. k[ae]nn, for k[oe]nn wise; perh. akin to E. ken, can to
   be able. [root]45.]
   1. Sharp; having a fine edge or point; as, a keen razor, or a
    razor with a keen edge.
    [1913 Webster]
 
       A bow he bare and arwes [arrows] bright and kene.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       That my keen knife see not the wound it makes.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Acute of mind; sharp; penetrating; having or expressing
    mental acuteness; as, a man of keen understanding; a keen
    look; keen features.
    [1913 Webster]
 
       To make our wits more keen.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Before the keen inquiry of her thought. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Bitter; piercing; acrimonious; cutting; stinging; severe;
    as, keen satire or sarcasm.
    [1913 Webster]
 
       Good father cardinal, cry thou amen
       To my keen curses.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Piercing; penetrating; cutting; sharp; -- applied to cold,
    wind, etc.; as, a keen wind; the cold is very keen.
    [1913 Webster]
 
       Breasts the keen air, and carols as he goes.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   5. Eager; vehement; fierce; as, a keen appetite. "Of full
    kene will." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       So keen and greedy to confound a man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Wonderful; delightful; marvelous; as, that would be keen.
    [slang]
    [PJC]
 
   Note: Keen is often used in the composition of words, most of
      which are of obvious signification; as, keen-edged,
      keen-eyed, keen-sighted, keen-witted, etc.
 
   Syn: Prompt; eager; ardent; sharp; acute; cutting;
     penetrating; biting; severe; sarcastic; satirical;
     piercing; shrewd.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keen \Keen\, n. [Ir. caoine.]
   A prolonged wail for a deceased person. Cf. {Coranach}.
   [Ireland] --Froude.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keen \Keen\, v. i.
   To wail as a keener does. [Ireland]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keen
   adj 1: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
       distinctions; "an acute observer of politics and
       politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike
       reasoning"; "as sharp and incisive as the stroke of a
       fang"; "penetrating insight"; "frequent penetrative
       observations" [syn: {acute}, {discriminating},
       {incisive}, {keen}, {knifelike}, {penetrating},
       {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   2: intense or sharp; "suffered exquisite pain"; "felt exquisite
     pleasure" [syn: {exquisite}, {keen}]
   3: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a
     great time at the party"; "you look simply smashing" [syn:
     {bang-up}, {bully}, {corking}, {cracking}, {dandy}, {great},
     {groovy}, {keen}, {neat}, {nifty}, {not bad(p)}, {peachy},
     {slap-up}, {swell}, {smashing}]
   4: painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind";
     "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains";
     "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain";
     "lancinating pain" [syn: {cutting}, {keen}, {knifelike},
     {piercing}, {stabbing}, {lancinate}, {lancinating}]
   5: having a sharp cutting edge or point; "a keen blade"
   n 1: a funeral lament sung with loud wailing
   v 1: express grief verbally; "we lamented the death of the
      child" [syn: {lament}, {keen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top