Search result for

keen

(88 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keen-, *keen*
Possible hiragana form: けえん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keen[ADJ] กระตือรือร้น, See also: เอาใจจดจ่อ, Syn. avid, enthusiastic, eager, Ant. uninspirational, dull
keen[ADJ] คม (ทางวรรณกรรม), Syn. sharp, vivid, Ant. blunt, dull
keen[ADJ] ช่างสังเกต, See also: สายตากว้างไกล, มีสายตาแหลมคม
keen[ADJ] หนาวจัด, See also: (เย็น) จัด, Syn. biting
keen[ADJ] หลักแหลม, See also: ฉลาด, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, Syn. acute, clever, Ant. dull, stupid, dense
keen[ADJ] แหลม (เสียง)
keenly[ADV] อย่างฉลาด, See also: อย่างหลักแหลม, Syn. wisely
keen as mustard[SL] กระตือรือร้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keen(คีน) adj. คม,แหลม,คมกริบ,หลักแหลม,ไวมาก,จัด,กล้า,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: keenness n. ดูkeen, Syn. eager,sharp,acute
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
palankeen(แพล'แลงควีน,-คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
keen(adj) คม,อยาก,หลักแหลม,แหลม,ขมขื่น,แสบ,กล้า,กระตือรือร้น
keenness(n) ความคม,ความหลักแหลม,ความขมขื่น,ความใจจดใจจ่อ,ความกระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had no idea you were so keen to die for me.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านจะตายแทนข้าได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
My sense of smell was keener, my hearing more acute.การรับรู้เรื่องกลิ่น เสียง ดีขึ้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He sounds keen to talk to you.เค้าอยากคุยกับลูกมากจ้ะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I have a very keen sense of ownership.ฉันมีความรู้สึกไวกับเรื่องนี้ The Price (2008)
With a peek into our future, Natalie Keener.ลองมองไปในอนาคตของเรา นาตาลี คีนเนอร์ Up in the Air (2009)
My name is Miss Keener. I'm here today to discuss your future.ดิฉันชื่อมิสคีนเนอร์ ฉันอยู่ที่นี่ในวันนี้ เพื่อคุยเรื่องอนาคตของคุณ Up in the Air (2009)
My name is Miss Keener and I'm here today to talk about your options.ดิฉันชื่อมิสคีนเนอร์ มาที่นี่ในวันนี้เพื่อ คุยกับคุณเรื่องทางเลือกของคุณ Up in the Air (2009)
We've never met, but I know you'd be lucky to have Natalie Keener.เราไม่เคยพบกัน แต่ผมรู้ว่าท่านจะต้องโชคดีมาก แน่นอนที่ได้ตัวนาตาลี คีนเนอร์ Up in the Air (2009)
Just kept an eye on you, since you're not too keen on doing it yourself?เพื่อที่จะได้ดูแลคุณ เพราะดูแล้วคุณจะดูแลตัวเองไม่ไหวนะ The Fourth Kind (2009)
Go on, tell him, as you're so keen for him to know the truth.เอาเลย บอกเขา จะได้รู้ ความจริงกันเสียที Nowhere Boy (2009)
My eyesight is keen.ตรงข้ามเลยนะ สายตาชั้นดีมาก Everyone (2009)
I drop back to cover Marco and Keeno.ทอมโม่ลุยเข้าไปวงใน ใช่มะ? Everyone (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keenBob is keen to pass the examination.
keenI am not keen on this kind of music.
keenShe is keen to pass the examination.
keenHe is keen on rock music, but she is even more so.
keenI have a keen interest in politics.
keenHe is keen on soccer.
keenThe child has a keen sense of hearing.
keenHe is keen about skiing.
keenShe is keen to go abroad.
keenI was keen on classical music in my school days.
keenI've got a keen-edged knife.
keenHe has a keen awareness of the problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใฝ่ใจ[V] pay attention to, See also: keen on, be fond of, take an interest in, Syn. สนใจ, ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น, Example: นักเขียนคนนี้ควรจะใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้ในเรื่องภาษาอยู่เสมอ, Thai definition: เอาใจผูกพันอยู่
ตาคม[V] keen-eyed, See also: sharp-eyed, sharp-sighted, be insight, Syn. ตาแหลม, Example: เขาตาคมที่เลือกเธอเป็นภรรยา, Thai definition: เข้าใจคิด, เข้าใจเลือกได้อย่างเหมาะสม
ความกระหาย[N] eagerness, See also: keenness, enthusiasm, Syn. ความอยาก, ความต้องการ, Example: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม, Thai definition: ความอยากเป็นกำลัง
ความคม[N] sharpness, See also: keenness, acuteness, Syn. ความแหลมคม, Ant. ความทื่อ, Example: บาดแผลของผู้ตายเกิดจากความคมของอาวุธที่ใช้สังหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบ[v.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme   FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
การแข่งขันอย่างรุนแรง[n. exp.] (kān khaengkhan yāng runraēng) EN: keen competition   
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute   FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
แหลม[adj.] (laēm) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high   FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
โปรด[v.] (prōt) EN: like ; favour ; be fond of ; be keen on   FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
รัก[v.] (rak) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore   FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart   FR: faire preuve de sagacité

CMU English Pronouncing Dictionary
KEEN    K IY1 N
KEENY    K IY1 N IY0
KEENE    K IY1 N
KEENA    K IY1 N AH0
KEENAN    K IY1 N AH0 N
KEENEY    K IY1 N IY0
KEENLY    K IY1 N L IY0
KEENUM    K IY1 N AH0 M
KEENER    K IY1 N ER0
KEENEST    K IY1 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keen    (v) (k ii1 n)
keens    (v) (k ii1 n z)
keened    (v) (k ii1 n d)
keener    (j) (k ii1 n @ r)
keenly    (a) (k ii1 n l ii)
keenest    (j) (k ii1 n i s t)
keening    (v) (k ii1 n i ng)
keenness    (n) - (k ii1 n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefblick {m}keen insight [Add to Longdo]
scharf {adj} | schärfer | am schärfstenkeen | keener | keenest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
鵜の目鷹の目[うのめたかのめ, unometakanome] (exp) eyes of a predator; keen eyes; lit [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
鋭敏[えいびん, eibin] (adj-na,n) sharpness; keenness; sensitiveness; mental acumen; (P) [Add to Longdo]
海松貝;水松貝;みる貝[みるがい;ミルガイ, mirugai ; mirugai] (n) (uk) (See 海松食) Tresus keenae (species of trough shell) [Add to Longdo]
海松食;水松食[みるくい;ミルクイ, mirukui ; mirukui] (n) (uk) Tresus keenae (species of trough shell) [Add to Longdo]
海松食貝;水松食貝[みるくいがい;ミルクイガイ, mirukuigai ; mirukuigai] (n) (uk) (See 海松食) Tresus keenae (species of trough shell) [Add to Longdo]
活眼[かつがん, katsugan] (n) keen or piercing eye [Add to Longdo]
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about) [Add to Longdo]
慧眼[けいがん, keigan] (adj-na,n) discerning (quick) eye; keen insight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] keen, #5,764 [Add to Longdo]
敏锐[mǐn ruì, ㄇㄧㄣˇ ㄖㄨㄟˋ, / ] keen; sharp; acute, #11,655 [Add to Longdo]
切肤之痛[qiè fū zhī tòng, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄨ ㄓ ㄊㄨㄥˋ, / ] keenly felt pain; bitter anguish, #58,208 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keen \Keen\, v. t.
   To sharpen; to make cold. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Cold winter keens the brightening flood. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keen \Keen\ (k[=e]n), a. [Compar. {Keener} (k[=e]n"[~e]r);
   superl. {Keenest}.] [OE. kene sharp, bold, AS. c[=e]ne bold;
   akin to D. koen, OHG. kuoni, G. k["u]hn, OSw. kyn, k["o]n,
   Icel. k[ae]nn, for k[oe]nn wise; perh. akin to E. ken, can to
   be able. [root]45.]
   1. Sharp; having a fine edge or point; as, a keen razor, or a
    razor with a keen edge.
    [1913 Webster]
 
       A bow he bare and arwes [arrows] bright and kene.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       That my keen knife see not the wound it makes.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Acute of mind; sharp; penetrating; having or expressing
    mental acuteness; as, a man of keen understanding; a keen
    look; keen features.
    [1913 Webster]
 
       To make our wits more keen.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Before the keen inquiry of her thought. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Bitter; piercing; acrimonious; cutting; stinging; severe;
    as, keen satire or sarcasm.
    [1913 Webster]
 
       Good father cardinal, cry thou amen
       To my keen curses.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Piercing; penetrating; cutting; sharp; -- applied to cold,
    wind, etc.; as, a keen wind; the cold is very keen.
    [1913 Webster]
 
       Breasts the keen air, and carols as he goes.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   5. Eager; vehement; fierce; as, a keen appetite. "Of full
    kene will." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       So keen and greedy to confound a man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Wonderful; delightful; marvelous; as, that would be keen.
    [slang]
    [PJC]
 
   Note: Keen is often used in the composition of words, most of
      which are of obvious signification; as, keen-edged,
      keen-eyed, keen-sighted, keen-witted, etc.
 
   Syn: Prompt; eager; ardent; sharp; acute; cutting;
     penetrating; biting; severe; sarcastic; satirical;
     piercing; shrewd.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keen \Keen\, n. [Ir. caoine.]
   A prolonged wail for a deceased person. Cf. {Coranach}.
   [Ireland] --Froude.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keen \Keen\, v. i.
   To wail as a keener does. [Ireland]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keen
   adj 1: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
       distinctions; "an acute observer of politics and
       politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike
       reasoning"; "as sharp and incisive as the stroke of a
       fang"; "penetrating insight"; "frequent penetrative
       observations" [syn: {acute}, {discriminating},
       {incisive}, {keen}, {knifelike}, {penetrating},
       {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   2: intense or sharp; "suffered exquisite pain"; "felt exquisite
     pleasure" [syn: {exquisite}, {keen}]
   3: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a
     great time at the party"; "you look simply smashing" [syn:
     {bang-up}, {bully}, {corking}, {cracking}, {dandy}, {great},
     {groovy}, {keen}, {neat}, {nifty}, {not bad(p)}, {peachy},
     {slap-up}, {swell}, {smashing}]
   4: painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind";
     "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains";
     "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain";
     "lancinating pain" [syn: {cutting}, {keen}, {knifelike},
     {piercing}, {stabbing}, {lancinate}, {lancinating}]
   5: having a sharp cutting edge or point; "a keen blade"
   n 1: a funeral lament sung with loud wailing
   v 1: express grief verbally; "we lamented the death of the
      child" [syn: {lament}, {keen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top