Search result for

*negotiate*

(121 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: negotiate, -negotiate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negotiate[VI] เจรจาต่อรอง, Syn. compromise, reconcile
negotiate[VT] เจรจาต่อรอง, Syn. compromise, reconcile
renegotiate[VI] เจรจาอีกครั้ง, See also: ต่อรองใหม่, เจรจาใหม่
renegotiate[VT] เจรจาอีกครั้ง, See also: ต่อรองใหม่, เจรจาใหม่
negotiate with[PHRV] เจรจาต่อรองกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
negotiate(นิโก'ช ' เอท) vi.,vt. เจรจา,จัดการ,แลกเป็นเงิน,ซื้อขาย., See also: negotiator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
negotiate(vi,vt) เจรจาตกลง,ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน,จัดการ,โยกย้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
negotiate (vt ) ฝ่าไป เช่น เรือแคนูสามารถฝ่าสายน้ำนี้ไปได้เมื่อลมสงบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
While you try and negotiate a hostage tradeขณะที่คุณพยายามเจรจา แลกเปลี่ยนตัวประกัน Last Resort (2008)
I cannot negotiate with sorcerers.ข้าไม่สามารถเจรจากับพ่อมดได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
- wanted to negotiate a treaty.-ต้องการเจรจา Destroy Malevolence (2008)
Maybe it is worth more than we negotiated.บางทีมันอาจจะมีค่ามากกว่าที่เราได้เจรจากันไว้ Downfall of a Droid (2008)
Let us negotiateเรามาเจรจากันดีกว่า Cloak of Darkness (2008)
It appears you are in no position to negotiate after all, Padawanจะว่าไปแล้ว ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่อยู่ในฐานะ ที่จะเจรจานะ พาดาวัน Cloak of Darkness (2008)
That is why I am searching for you to negotiateนั่นเป็นเหตุให้ข้าตามหาเจ้า เพื่อทำการเจรจาต่อรอง Iljimae (2008)
They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with.คนที่ไม่อาจซื้อ บีบคั้น คุยเหตุผลหรือต่อรองใดๆ The Dark Knight (2008)
In Korea, I'll have to depend on your help to negotiate business with directors.ในเกาหลี, ฉันต้องพึ่งพาความช่วยเหลือ ของคุณในการต่อรองกับผ.อ. Episode #1.8 (2008)
What I need you to fully understand is that these people, they do not wanna negotiate.สิ่งที่ผมอยากจะย้ำคือ พวกนี้ไม่ได้ต้องการเจรจา Body of Lies (2008)
Well, it wasn't a bargain, because no one's gonna negotiate with you for me.ไม่มีการแลกเปลี่ยน ไม่มีใครเจรจากับแกเพื่อฉันหรอก Body of Lies (2008)
We negotiated with the revolutionaries, Dictators or coup, that if the current president was more accessible, it would not be talking to you.เราทำงานร่วมกับคณะปฎิวัตื เผด็จการ หรือแม้แต่พวกคณะรัฐประหาร ดังนั้นถ้าหากประธานาธิบดีคนปัจจุบันยอมที่จะทำตามข้อเสนอเรา เราก้อคงไม่มีความจำเป็นต้องมาคุยกัน Quantum of Solace (2008)
I'm here to negotiate the rates.ฉันมาเพื่อต่อรองราคา Taken (2008)
We already negotiated the rate with Mr. Macon.เราต่อรองราคากับคุณมาคอนเรียบร้อยแล้ว Taken (2008)
You're a drug dealer. Negotiate.นายเป็นตัวแทนจำหน่ายยาเสพติด เจรจาต่อรองสิ Pilot (2008)
Well, if you recall, I successfully negotiatedเอาล่ะ ถ้าท่้านจำได้ ผมต่อรอง Safe and Sound (2008)
La Braga does not negotiateแต่ฉันไม่ต้องการจะเจรจา Fast & Furious (2009)
Sir, Juma has no desire to negotiate anything.ท่านครับ จูม่าไม่ได้มาเพื่อเจรจาอะไรทั้งนั้น Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
We can call the FBI and negotiate a deal, immunity in exchange for your help in recovering the weapons, that's the best I can do.เราสามารถโทรหาเอฟบีไอ และทำข้อตกลง การคุ้มครอง\ แลกเปลี่ยนกับที่คุณช่วย ในการเอาอาวุธคืนมา นั่นคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุด Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
And whatever they are, you cannot negotiate with him.ยังไงก็ตาม ท่านต้องไม่เจรจากับเขา Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
We could, you know, negotiate.เราน่าจะ นายรู้นะ ต่อรองราคา Breakage (2009)
THE D.A.'S NOT GONNA NEED TO NEGOTIATE A DEAL WITH YOU.อัยการเขตไม่ต่อรองกับนายหรอก Zoe's Reprise (2009)
For two families to negotiate the holidays,ที่สองครอบครัวจะมาจัดการแบ่งวันหยุด Home Is the Place (2009)
We spent seven hours trying to negotiate an arrangement where we would try to be respectful of their side.เขาพยายามจะแก้ปัญหาใหญ่ครั้งนี้ แต่เขาก็หาคนช่วยไม่ได้ The Cove (2009)
We need you to go out there and negotiate with the pirates.เราต้องการให้ท่านออกไปเจรจากับพวกโจรสลัด The Gungan General (2009)
You, representative Bink, we'll take you to your Jedi friends so you can... negotiate.เจ้า ผู้แทนบิงส์ เราจะพาเจ้าไปหาเจไดเพื่อนของเจ้า แล้วเจ้าก็จะได้... The Gungan General (2009)
Senator Chuchi, you're given the authority to negotiate a peaceful settlement between the sovereign planet of Pantora and the Talz.วุฒิสมาชิกชูจิ ท่านได้รับมอบอำนาจ ในการเจรจาการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระหว่างดาวเคราะห์ของประมุขแห่งแพนทอร่ากับพวกทาลซ์ Trespass (2009)
I was hoping you could negotiate on Pantora's behalf.ข้าหวังว่าท่านคงสามารถเจรจาในนามของแพนทอร่าได้ Trespass (2009)
I am to negotiate peace.ข้าจะทำการเจรจาสันติ Trespass (2009)
I will not negotiate with subhumans.ฉันไม่ต่อรองกับอมนุษย์ Timebomb (2009)
One of y'all better negotiate with me!หนึ่งในพวกนายทั้งหมด ใครเจรจาได้ดี มาคุยกับฉัน Hostile Takeover (2009)
I'd prefer to negotiate with Lott Dod in person.ข้าต้องการเจรจากับลอต ดอด ตัวต่อตัว Senate Spy (2009)
I will not negotiate with you, Severus. You agreed. Nothing more to discuss.ผมไม่อยากต่อรองกับคุณ คุณตกลง ไม่ต้องพูดกันอีก Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And I can negotiate the terms of their relocation.และยอมฟังการเจรจา Avatar (2009)
My commander requests the presence of your captain... in order to negotiate a ceasefire.ผู้บัญชาการของผมขอพบกัปตันของคุณ เพื่อเจรจาในการหยุดยิง Star Trek (2009)
It's no problem. Because I'll negotiate it.ไม่มีปัญหา เพราะฉันจะต่อรองเอง Bride Wars (2009)
I negotiate for a living.ฉันต่อรองเป็นอาชีพ ฉันจะให้เจ้าสาวอีกราย Bride Wars (2009)
A Japanese delegation is in Washington right now trying to negotiate a withdrawal from China.ผู้แทนญี่ปุ่นกำลังอยู่ในวอชิงตันตอนนี้ พยายามต่อรองเรื่องการถอนทัพออกจากจีน Shanghai (2010)
When I get back, we're gonna renegotiate the terms of our agreement.เดี๋ยวฉันกลับมา เรามาทบทวนสัญญาของเรากันใหม่ Iron Man 2 (2010)
I can negotiate something.ฉันเจรจาได้นะ RED (2010)
Well... I'm sure we can negotiate something.อืม... ฉันว่าเราน่าจะตกลงกันได้นะ RED (2010)
Okay. I wanna negotiate my own condition.โอเค,ชั้นมีเงื่อนไขมาต่อรองกับเธอบ้าง The Twilight Saga: Eclipse (2010)
- To not negotiate with terrorists.- ไม่ไปเจรจากับพวกก่อการร้าย Buried (2010)
No. They said that they don't negotiate with terrorists.ไม่จ่าย พวกนั้นบอกว่าไม่เจรจา กับพวกผู้ก่อการร้าย Buried (2010)
His life is no longer his to negotiate.ชีวิตเจ้าไม่มีค่าพอจะต่อรองแล้วตอนนี้ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Let us negotiate a price for the meal.ให้เราต่อรองราคาสำหรับอาหาร Delicate Things (2010)
He helped negotiate the sum.เขาช่วยเจรจาเรื่องเงินน่ะ Great and Unfortunate Things (2010)
We need to negotiate with these people.เราต้องเจรจากับพวกคนเหล่านั่น Incursion: Part 1 (2010)
Isn't that why you tried to negotiate my surrender,นั่นใช่มั๊ยที่เธอกล่อมให้ฉันมอบตัว Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Carina is still alive, which means she hasn't given Karl the case yet, which means we have something to negotiate with peacefully.ซึ่งหมายถึง เธอยังไม่ได้ให้กระเป๋าคาร์ลไป และหมายถึงเราสามารถ เจรจาต่อรองแบบสันติได้ Chuck Versus the Three Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
negotiateHis job is to negotiate with foreign buyers.
negotiateI negotiated with the travel agent about the ticket price.
negotiateShe then proceeded to negotiate with her bank.
negotiateThe superpowers negotiated in earnest for the settlement of the intense conflict.
negotiateThe two countries negotiated a peace treaty.
negotiateThe two countries negotiated a treaty.
negotiateThe two countries will negotiate a settlement to the crisis.
negotiateThey negotiate with their employer about their wages.
negotiateThey wanted to negotiate the contract on equal terms.
negotiateWe delegated him to negotiate with them.
negotiateWe negotiated with the president about our working hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับเข่าคุยกัน[V] negotiate, See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat, Example: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค, Thai definition: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด, Notes: (สำนวน)
ต่อรอง[V] bargain, See also: bet, wager, negotiate, haggle, Thai definition: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
ต่อ[V] bargain, See also: haggle, negotiate, dicker, deal, Syn. ต่อรอง, ต่อราคา, Example: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า, Thai definition: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
เจรจา[V] negotiate, See also: converse, discuss, talk, confer, Syn. พูด, พูดจา, สนทนา, Example: เราต้องเจรจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนน้อมไม่แสดงอาการเย่อหยิ่งจองหองหรืออวดดี, Thai definition: พูดจากันอย่างเป็นทางการ
ยอมความ[V] compromise, See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate, Syn. ตกลงความ, ระงับข้อพิพาษ, Example: จำเลยตัดสินใจยอมความแล้ว, Thai definition: ตกลงระงับคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวก่อนคดีถึงที่สุด, Notes: (กฎหมาย)
ปรับความเข้าใจ[V] reconcile, See also: negotiate for mutual understanding, adjust differences, come to an understanding, Example: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจรจา[v.] (jēnrajā = jēnjā) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views   FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā) EN: negotiate   FR: négocier
ผู้เจรจา[n.] (phūjērajā) EN: negotiator   FR: négotiateur [m]
เปลี่ยนมือ[v.] (plīenmeū) EN: negotiate   FR: négocier
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām khaojai) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding   
ต่อรอง[v.] (tørøng) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle   FR: marchander ; négocier
ยอมความ[v.] (yømkhwām) EN: compromise ; make a settlement ; settle ; conciliate ; agree ; negotiate   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGOTIATE    N AH0 G OW1 SH IY0 EY2 T
NEGOTIATED    N AH0 G OW1 SH IY0 EY2 T AH0 D
NEGOTIATES    N IH0 G OW1 SH IY0 EY2 T S
RENEGOTIATE    R IY2 N IH0 G OW1 SH IY0 EY2 T
RENEGOTIATED    R IY2 N IH0 G OW1 SH IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
negotiate    (v) (n i1 g ou1 sh i ei t)
negotiated    (v) (n i1 g ou1 sh i ei t i d)
negotiates    (v) (n i1 g ou1 sh i ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhandlungsvollmacht {f}authority to negotiate [Add to Longdo]
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions [Add to Longdo]
ausgehandelt; verhandeltenegotiated [Add to Longdo]
handeln; verhandelnto negotiate [Add to Longdo]
neu verhandeln | neu verhandelndto renegotiate | renegotiating [Add to Longdo]
unterhandeln (über) | unterhandelnd | unterhandelt | unterhandelt | unterhandelteto negotiate (on) | negotiating | negotiated | negotiates | negotiated [Add to Longdo]
verhandeln (über) | verhandelnd | verhandelt | verhandelt | verhandelteto negotiate (about; on) | negotiating | negotiated | negotiates | negotiated [Add to Longdo]
verhandelt neurenegotiates [Add to Longdo]
verhandelte neurenegotiated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛け合う;掛合う;かけ合う[かけあう, kakeau] (v5u,vi) to negotiate with; to talk over with [Add to Longdo]
掛け合わせる;掛け合せる[かけあわせる, kakeawaseru] (v1) to negotiate; to multiply; to cross breed [Add to Longdo]
随意契約[ずいいけいやく, zuiikeiyaku] (n) negotiated contract; limited tender contract [Add to Longdo]
相対売買[あいたいばいばい, aitaibaibai] (n) negotiated transaction [Add to Longdo]
談じる[だんじる, danjiru] (v1) (1) to talk; to discuss; to debate; (2) to negotiate [Add to Longdo]
談ずる[だんずる, danzuru] (vz,vt) (1) (See 談じる・1) to talk; to discuss; to debate; (2) (See 談じる・2) to negotiate [Add to Longdo]
話を付ける[はなしをつける, hanashiwotsukeru] (exp,v1) to negotiate; to settle a matter; to arrange [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交涉[jiāo shè, ㄐㄧㄠ ㄕㄜˋ, ] to negotiate; relating to [Add to Longdo]
协约[xié yuē, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] entente; pact; agreement; negotiated settlement [Add to Longdo]
商洽[shāng qià, ㄕㄤ ㄑㄧㄚˋ, ] to parley; to negotiate; to discuss [Add to Longdo]
商议[shāng yì, ㄕㄤ ㄧˋ, / ] to negotiate; discussion; proposal [Add to Longdo]
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, / ] sale price; negotiated price; price reached in an auction [Add to Longdo]
会商[huì shāng, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄤ, / ] to confer; to consult; to negotiate; to hold a conference [Add to Longdo]
磋商[cuō shāng, ㄘㄨㄛ ㄕㄤ, ] to consult; to discuss seriously; to negotiate; to confer; negotiations; consultations [Add to Longdo]
筹商[chóu shāng, ㄔㄡˊ ㄕㄤ, / ] to discuss (a plan); to negotiate (an outcome) [Add to Longdo]
谈价[tán jià, ㄊㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] to negotiate (prices); to haggle [Add to Longdo]
谈判[tán pàn, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, / ] to negotiate; negotiation; conference [Add to Longdo]
议价[yì jià, ㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] to bargain; to negotiate a price [Add to Longdo]
议和[yì hé, ㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] to negotiate peace [Add to Longdo]
面议[miàn yì, ㄇㄧㄢˋ ㄧˋ, / ] to bargain face-to-face; to negotiate directly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negotiate \Ne*go"ti*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Negotiated}; p.
   pr. & vb. n. {Negotiating}.]
   1. To carry on negotiations concerning; to procure or arrange
    for by negotiation; as, to negotiate peace, or an
    exchange.
    [1913 Webster]
 
       Constantinople had negotiated in the isles of the
       Archipelago . . . the most indispensable supplies.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   2. To transfer for a valuable consideration under rules of
    commercial law; to sell; to pass.
    [1913 Webster]
 
       The notes were not negotiated to them in the usual
       course of business or trade.     --Kent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negotiate \Ne*go"ti*ate\, v. i. [L. negotiatus, p. p. of
   negotiari, fr. negotium business; nec not + otium leisure.
   Cf. {Neglect}.]
   1. To transact business; to carry on trade. [Obs.] --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with another respecting purchase and sale or some
    business affair; to bargain or trade; as, to negotiate
    with a man for the purchase of goods or a farm.
    [1913 Webster]
 
   3. To hold intercourse respecting a treaty, league,
    convention, or other proposed agreement; to treat with,
    respecting peace or commerce; to conduct communications or
    conferences.
    [1913 Webster]
 
       He that negotiates between God and man
       Is God's ambassador.         --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. To intrigue; to scheme. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top