ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่อรอง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อรอง-, *ต่อรอง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อรอง(v) bargain, See also: bet, wager, negotiate, haggle, Thai Definition: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
ต่อรองราคา(v) bargain, Syn. ต่อราคา, Example: พี่ชายกำลังต่อรองราคากับเถ้าแก่อยู่ในร้าน, Thai Definition: ขอลดราคาให้น้อยลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่อรองก. ขอลดหรือเพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทั้ง ๒ ฝ่าย เช่น ต่อรองราคา ต่อรองเงื่อนไข.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As soon as the word got out the fix was in, man, the odds went through the roof.ทันทีที่คำได้ออกแก้ไขได้ในคนที่ต่อรองไปผ่านหลังคา Pulp Fiction (1994)
-What about the negotiator?- สิ่งที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองหรือไม่ The Godfather (1972)
The negotiator plays cards until Mike is back safe.การเจรจาต่อรองที่เล่นไพ่จนไมค์กลับมาอยู่ที่ปลอดภัย The Godfather (1972)
If you go after Tattaglia, all hell will break loose. Pop can negotiate.ถ้าคุณไปหลังจาก Tattaglia นรกทั้งหมดจะแบ่งหลวม ป๊อปสามารถต่อรองได้ The Godfather (1972)
Listen, Herr Mac, I don't know who you're used to dealing with, but nobody tells me what to do in my place.ฟังนะ, แอรร์ เม็ก, ฉันไม่รู้ว่าแกเคย ต่อรองกับใครมา แต่.. ไม่มีใครมาสั่งให้ฉันทำอะไรได้ ในที่ของฉัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Until I get back my $5, 000, you're getting more than you bargained for.จนกว่าฉันจะได้เงิน $5, 000 คืน, คุณ จะได้มากกว่าที่คุณต่อรองไว้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Savage, you are not in the position to ask for anything.คนป่าเถื่อน, แกไม่สามารถต่อรองกับเรา หรือว่า ขออะไร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Nor will we ever be able to challenge the British as one nation.และไม่มีทางต่อรองกับอังกฤษ ในฐานะประเทศหนึ่งได้ Gandhi (1982)
one's got basic diplomacy skills.คนนึงมีทักษะการเจรจาต่อรอง Spies Like Us (1985)
"the delicately balanced negotiations."กลับเข้าไปในการเจรจาที่เขาเรียกว่า "การต่อรองเพื่อดุลยภาพอย่างมีชั้นเชิง" Spies Like Us (1985)
Perhaps an arrangement can be reached?บางที... เราอาจต่อรองกันได้ The Princess Bride (1987)
There will be no arrangement, and you're killing her.ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งนั้น และนายกำลังฆ่าเธอ The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As soon as the word got out the fix was in, man, the odds went through the roof.ทันทีที่คำได้ออกแก้ไขได้ในคนที่ต่อรองไปผ่านหลังคา Pulp Fiction (1994)
-What about the negotiator?- สิ่งที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองหรือไม่ The Godfather (1972)
The negotiator plays cards until Mike is back safe.การเจรจาต่อรองที่เล่นไพ่จนไมค์กลับมาอยู่ที่ปลอดภัย The Godfather (1972)
If you go after Tattaglia, all hell will break loose. Pop can negotiate.ถ้าคุณไปหลังจาก Tattaglia นรกทั้งหมดจะแบ่งหลวม ป๊อปสามารถต่อรองได้ The Godfather (1972)
Listen, Herr Mac, I don't know who you're used to dealing with, but nobody tells me what to do in my place.ฟังนะ, แอรร์ เม็ก, ฉันไม่รู้ว่าแกเคย ต่อรองกับใครมา แต่.. ไม่มีใครมาสั่งให้ฉันทำอะไรได้ ในที่ของฉัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Until I get back my $5, 000, you're getting more than you bargained for.จนกว่าฉันจะได้เงิน $5, 000 คืน, คุณ จะได้มากกว่าที่คุณต่อรองไว้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Savage, you are not in the position to ask for anything.คนป่าเถื่อน, แกไม่สามารถต่อรองกับเรา หรือว่า ขออะไร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Nor will we ever be able to challenge the British as one nation.และไม่มีทางต่อรองกับอังกฤษ ในฐานะประเทศหนึ่งได้ Gandhi (1982)
one's got basic diplomacy skills.คนนึงมีทักษะการเจรจาต่อรอง Spies Like Us (1985)
"the delicately balanced negotiations."กลับเข้าไปในการเจรจาที่เขาเรียกว่า "การต่อรองเพื่อดุลยภาพอย่างมีชั้นเชิง" Spies Like Us (1985)
Perhaps an arrangement can be reached?บางที... เราอาจต่อรองกันได้ The Princess Bride (1987)
There will be no arrangement, and you're killing her.ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งนั้น และนายกำลังฆ่าเธอ The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อรอง[tørøng] (v) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle  FR: marchander ; négocier
ต่อรองราคา[tørøng rākhā] (v, exp) EN: bargain ; haggle  FR: discuter le prix ; marchander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bargain(vi) ต่อรอง, See also: ต่อ, เจรจา, ต่อราคา, Syn. negotiate, barter
barter(vi) เจรจาต่อรอง, See also: ต่อรองการค้า, Syn. trade
bargain about(phrv) ต่อรองราคาของ, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. dicker over, haggle over
bargain away(phrv) ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา
bargain for(phrv) ต่อรองเรื่อง, See also: ตกลงกันเรื่อง, Syn. dicker for, haggle over
bargain over(phrv) ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain about
barter away(phrv) ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain away
beat down(phrv) ต่อราคาให้ลดลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ต่อรองราคา, ตกลงราคา, โน้มน้าวให้ลดราคา, ชักจูงให้ลดราคา, Syn. knock down, knock off
dicker for(phrv) ต่อรองราคาเพื่อให้ได้, Syn. bargain for
dicker over(phrv) ต่อรองราคา, Syn. bargain about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา, สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา, สินค้าราคาถูก vi., vt. ต่อรองราคา, ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v., n. (การ) ต่อราคา, ต่อรองราคา, คุย, แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
cheapen(ชี'เพิน) { cheapened, cheapening, cheapens } vt. ทำให้ถูก, ดูถูก, ลดคุณภาพ, ทำให้มีค่าน้อยลง, ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง, ราคาตก, Syn. depreciate
compound(คอม'เพาน์ดฺ) { compounded, compounding, compounds } n. บริเวณบ้าน, บริเวณล้อมรั้ว, สารประกอบ, คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน, ประกอบเป็นสารประกอบ, ตกลงไม่เอาเรื่อง, คิดดอกเบี้ยทบต้น, เพิ่ม, เสริม. vi. ต่อรอง, ประนีประนอม, ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
higgle(ฮิก'เกิล) vi. ต่อรอง, ต่อรองราคา, ต่อรองเงื่อนไข
jew(จู) { Jewed, Jewing, Jews } n. ชาวยิว, ผู้นับถือศาสนายิว (Judaism) , ผู้สืบเชื้อสายจากชนชาติฮิบรู, ชาวอิสราเอล vt. ต่อรองราคาให้ต่ำลง, กด, ราคาให้ต่ำลง
palter(พอล'เทอะ) vi. พูดเล่น ๆ , ทำเล่น ๆ , ต่อรอง, ต่อล้อต่อเถียง, See also: palterer n.
steal(สทีล) { stole, stolen, stealing, steals } vt., vi. ขโมย, ลักลอบ, ชิง, แอบเอาไป, แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย, สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง, การต่อรอง -stealer n., Syn. pilfer, rob, take, filch

English-Thai: Nontri Dictionary
bargain(n) การต่อรองราคา
bargain(vt) ต่อรองราคา
chaffer(vi) ต่อรองราคา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
交渉[こうしょう, koushou] (vt) ต่อรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top