Search result for

ต่อรอง

(41 entries)
(0.0395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อรอง-, *ต่อรอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อรอง[V] bargain, See also: bet, wager, negotiate, haggle, Thai definition: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
ต่อรองราคา[V] bargain, Syn. ต่อราคา, Example: พี่ชายกำลังต่อรองราคากับเถ้าแก่อยู่ในร้าน, Thai definition: ขอลดราคาให้น้อยลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่อรองก. ขอลดหรือเพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทั้ง ๒ ฝ่าย เช่น ต่อรองราคา ต่อรองเงื่อนไข.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
House, we're not negotiating with you.เฮาส์.. เราไม่ต่อรองกับคุณ Last Resort (2008)
I will not be made a separatist bargaining chip.ข้าไม่ยอมเป็นเบี้ยต่อรองให้กบฏแบ่งแยกแน่ๆ Destroy Malevolence (2008)
Don't push me, slime.อย่ามาต่อรองกับข้า เจ้าสวะ Downfall of a Droid (2008)
I am ready to discuss our bargain againข้าพร้อมที่จะพูดคุย เรื่องข้อต่อรองของเราอีกครั้งแล้ว Cloak of Darkness (2008)
Once you enter into this bargain, it cannot be undone.เมื่อเจ้าได้ต่อรองแล้ว นั่นไม่อาจยกเลิกได้ Le Morte d'Arthur (2008)
That is why I am searching for you to negotiateนั่นเป็นเหตุให้ข้าตามหาเจ้า เพื่อทำการเจรจาต่อรอง Iljimae (2008)
If we give the photos to Vogel, all bets are off with Tim.ถ้าเราให้ภาพถ่ายกับโวเกล ที่ต่อรองกับทิมก็จะสูญเปล่า The Bank Job (2008)
My operatives tell me that the thieves are using the photographs as a bargaining chip.ลูกน้องของผมบอกผมว่าพวกขโมย ใช้รูปถ่ายพวกนี้มาเป็นข้อต่อรอง The Bank Job (2008)
They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with.คนที่ไม่อาจซื้อ บีบคั้น คุยเหตุผลหรือต่อรองใดๆ The Dark Knight (2008)
In Korea, I'll have to depend on your help to negotiate business with directors.ในเกาหลี, ฉันต้องพึ่งพาความช่วยเหลือ ของคุณในการต่อรองกับผ.อ. Episode #1.8 (2008)
Are you still negotiating a pre-nup?แต่ ยังต่อรองเรื่องสินสมรสอยู่อีกเหรอครับ Made of Honor (2008)
I could have pulled the troops out of Vietnam early, and very possibly, I would have won some Scandinavian peace prize into the bargain.ผมควรถอนทหารออกจากเวียดนาม เสียแต่เนิ่นๆ และดูเหมือนว่าเป็นไปได้ ผมควรได้ชัยชนะ ได้รางวัลสันติภาพจากกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวียนบ้างในการเจรจาต่อรอง Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อรอง[v.] (tørøng) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle   FR: marchander ; négocier
ต่อรองราคา[v. exp.] (tørøng rākhā) EN: bargain ; haggle   FR: discuter le prix ; marchander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bargain[VI] ต่อรอง, See also: ต่อ, เจรจา, ต่อราคา, Syn. negotiate, barter
barter[VI] เจรจาต่อรอง, See also: ต่อรองการค้า, Syn. trade
bargain about[PHRV] ต่อรองราคาของ, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. dicker over, haggle over
bargain away[PHRV] ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา
bargain for[PHRV] ต่อรองเรื่อง, See also: ตกลงกันเรื่อง, Syn. dicker for, haggle over
bargain over[PHRV] ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain about
barter away[PHRV] ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain away
beat down[PHRV] ต่อราคาให้ลดลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ต่อรองราคา, ตกลงราคา, โน้มน้าวให้ลดราคา, ชักจูงให้ลดราคา, Syn. knock down, knock off
dicker for[PHRV] ต่อรองราคาเพื่อให้ได้, Syn. bargain for
dicker over[PHRV] ต่อรองราคา, Syn. bargain about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) ต่อราคา,ต่อรองราคา,คุย,แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
cheapen(ชี'เพิน) {cheapened,cheapening,cheapens} vt. ทำให้ถูก,ดูถูก,ลดคุณภาพ,ทำให้มีค่าน้อยลง,ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง,ราคาตก, Syn. depreciate
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
higgle(ฮิก'เกิล) vi. ต่อรอง,ต่อรองราคา,ต่อรองเงื่อนไข
jew(จู) {Jewed,Jewing,Jews} n. ชาวยิว,ผู้นับถือศาสนายิว (Judaism) ,ผู้สืบเชื้อสายจากชนชาติฮิบรู,ชาวอิสราเอล vt. ต่อรองราคาให้ต่ำลง,กด,ราคาให้ต่ำลง
palter(พอล'เทอะ) vi. พูดเล่น ๆ ,ทำเล่น ๆ ,ต่อรอง,ต่อล้อต่อเถียง, See also: palterer n.
steal(สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n., Syn. pilfer,rob,take,filch

English-Thai: Nontri Dictionary
bargain(n) การต่อรองราคา
bargain(vt) ต่อรองราคา
chaffer(vi) ต่อรองราคา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
交渉[こうしょう, koushou] (vt) ต่อรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top