Search result for

-negotiate-

(37 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: negotiate, *negotiate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negotiate[VI] เจรจาต่อรอง, Syn. compromise, reconcile
negotiate[VT] เจรจาต่อรอง, Syn. compromise, reconcile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
negotiate(นิโก'ช ' เอท) vi.,vt. เจรจา,จัดการ,แลกเป็นเงิน,ซื้อขาย., See also: negotiator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
negotiate(vi,vt) เจรจาตกลง,ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน,จัดการ,โยกย้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
negotiate (vt ) ฝ่าไป เช่น เรือแคนูสามารถฝ่าสายน้ำนี้ไปได้เมื่อลมสงบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
While you try and negotiate a hostage tradeขณะที่คุณพยายามเจรจา แลกเปลี่ยนตัวประกัน Last Resort (2008)
I cannot negotiate with sorcerers.ข้าไม่สามารถเจรจากับพ่อมดได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
- wanted to negotiate a treaty.-ต้องการเจรจา Destroy Malevolence (2008)
Maybe it is worth more than we negotiated.บางทีมันอาจจะมีค่ามากกว่าที่เราได้เจรจากันไว้ Downfall of a Droid (2008)
Let us negotiateเรามาเจรจากันดีกว่า Cloak of Darkness (2008)
It appears you are in no position to negotiate after all, Padawanจะว่าไปแล้ว ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่อยู่ในฐานะ ที่จะเจรจานะ พาดาวัน Cloak of Darkness (2008)
That is why I am searching for you to negotiateนั่นเป็นเหตุให้ข้าตามหาเจ้า เพื่อทำการเจรจาต่อรอง Iljimae (2008)
They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with.คนที่ไม่อาจซื้อ บีบคั้น คุยเหตุผลหรือต่อรองใดๆ The Dark Knight (2008)
In Korea, I'll have to depend on your help to negotiate business with directors.ในเกาหลี, ฉันต้องพึ่งพาความช่วยเหลือ ของคุณในการต่อรองกับผ.อ. Episode #1.8 (2008)
What I need you to fully understand is that these people, they do not wanna negotiate.สิ่งที่ผมอยากจะย้ำคือ พวกนี้ไม่ได้ต้องการเจรจา Body of Lies (2008)
Well, it wasn't a bargain, because no one's gonna negotiate with you for me.ไม่มีการแลกเปลี่ยน ไม่มีใครเจรจากับแกเพื่อฉันหรอก Body of Lies (2008)
We negotiated with the revolutionaries, Dictators or coup, that if the current president was more accessible, it would not be talking to you.เราทำงานร่วมกับคณะปฎิวัตื เผด็จการ หรือแม้แต่พวกคณะรัฐประหาร ดังนั้นถ้าหากประธานาธิบดีคนปัจจุบันยอมที่จะทำตามข้อเสนอเรา เราก้อคงไม่มีความจำเป็นต้องมาคุยกัน Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
negotiateHis job is to negotiate with foreign buyers.
negotiateI negotiated with the travel agent about the ticket price.
negotiateShe then proceeded to negotiate with her bank.
negotiateThe superpowers negotiated in earnest for the settlement of the intense conflict.
negotiateThe two countries negotiated a peace treaty.
negotiateThe two countries negotiated a treaty.
negotiateThe two countries will negotiate a settlement to the crisis.
negotiateThey negotiate with their employer about their wages.
negotiateThey wanted to negotiate the contract on equal terms.
negotiateWe delegated him to negotiate with them.
negotiateWe negotiated with the president about our working hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับเข่าคุยกัน[V] negotiate, See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat, Example: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค, Thai definition: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด, Notes: (สำนวน)
เจรจา[V] negotiate, See also: converse, discuss, talk, confer, Syn. พูด, พูดจา, สนทนา, Example: เราต้องเจรจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนน้อมไม่แสดงอาการเย่อหยิ่งจองหองหรืออวดดี, Thai definition: พูดจากันอย่างเป็นทางการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจรจา[v.] (jērajā) EN: negotiate   FR: négocier
เปลี่ยนมือ[v.] (plīenmeū) EN: negotiate   FR: négocier

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGOTIATE    N AH0 G OW1 SH IY0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
negotiate    (v) (n i1 g ou1 sh i ei t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negotiate \Ne*go"ti*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Negotiated}; p.
   pr. & vb. n. {Negotiating}.]
   1. To carry on negotiations concerning; to procure or arrange
    for by negotiation; as, to negotiate peace, or an
    exchange.
    [1913 Webster]
 
       Constantinople had negotiated in the isles of the
       Archipelago . . . the most indispensable supplies.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   2. To transfer for a valuable consideration under rules of
    commercial law; to sell; to pass.
    [1913 Webster]
 
       The notes were not negotiated to them in the usual
       course of business or trade.     --Kent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negotiate \Ne*go"ti*ate\, v. i. [L. negotiatus, p. p. of
   negotiari, fr. negotium business; nec not + otium leisure.
   Cf. {Neglect}.]
   1. To transact business; to carry on trade. [Obs.] --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with another respecting purchase and sale or some
    business affair; to bargain or trade; as, to negotiate
    with a man for the purchase of goods or a farm.
    [1913 Webster]
 
   3. To hold intercourse respecting a treaty, league,
    convention, or other proposed agreement; to treat with,
    respecting peace or commerce; to conduct communications or
    conferences.
    [1913 Webster]
 
       He that negotiates between God and man
       Is God's ambassador.         --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. To intrigue; to scheme. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 negotiate
   v 1: discuss the terms of an arrangement; "They negotiated the
      sale of the house" [syn: {negociate}, {negotiate}, {talk
      terms}]
   2: succeed in passing through, around, or over; "The hiker
     negociated the high mountain pass" [syn: {negotiate},
     {negociate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top