Search result for

confer

(126 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confer-, *confer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confer[VI] พบปะพูดคุย, See also: สนทนาหารือกัน, Syn. cunsult, talk, discuss
conferee[N] ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
confer on[PHRV] พูดคุยร่วมกันในเรื่อง
confer on[PHRV] ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ, Syn. confer upon
conference[N] การสัมมนา, Syn. convention, gathering, conferrence
confer upon[PHRV] ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ
confer upon[PHRV] ให้เกียรติอย่างเป็นทางการ, Syn. confer on
confer with[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ, ประชุมกับ
conferrence[N] การสัมมนา, Syn. convention, gathering, conference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confer(คันเฟอร์') {conferred,conferring,confers} vt. ให้เป็นของขวัญเป็นเกียรติหรืออื่น ๆ ,ประสาทให้. vi. ปรึกษา,หารือ,ประชุม,เทียบเคียง., See also: conferment,conferral n. conferrable adj. ดูconfer conferrer n. ดูconfer คำที่มีความหมายเหมือนกั
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy
conferree(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference
videoconferenceหมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน teleconference

English-Thai: Nontri Dictionary
confer(vi) ปรึกษาหารือ,ปรึกษา,ประชุม
confer(vt) มอบ,ให้,ประสาทให้
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม
conferree(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confer (cf.) (L.)ให้ดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conference๑. การประชุมร่วม๒. การประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conference๑. การประชุมร่วม (ของผู้แทนองค์กรต่าง ๆ) (ก. ปกครอง)๒. การประชุมของคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสองสภา (ก. รัฐธรรมนูญ)๓. การปรึกษาระหว่างลูกความกับทนายความ (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conference callการประชุมทางโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conference callการประชุมทางโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conference diplomacyการทูตแบบประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conference, peaceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conference Diplomacyกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในรูปของการ ประชุม แทนที่จะกระทำโดยวิถีทางการทูตตามปกติ คือ โดยทางเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนทางการทูตถาวร การประชุมแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า การประชุมโต๊ะกลม เพื่อทำหน้าที่ระงับปัญหาระหว่างประเทศนั้น เริ่มนิยมกระทำกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การประชุมระหว่างประเทศนี้จะประกอบด้วยคณะผู้แทน ซึ่งมีหัวหน้าคณะที่ได้รับมอบอำนาจเต็ม และรัฐบาลของประเทศที่ร่วมประชุมเป็นผู้ส่งไป ในเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง บ้างเห็นว่า ควรเป็นการประชุมทางการทูตตามประเพณีที่กระทำกันโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามวิถีทางการทูตตามปกติมากกว่า [การทูต]
Conference of Ambassadors and Consuls-General of Thailandการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก [การทูต]
Conference of Honorary Consuls-General of Thailandการประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย [การทูต]
Conference on Disamamentการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นเวทีเจรจาการลดอาวุธระหว่างประเทศ มีขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นด้านการลดอาวุธทุกด้าน และมีหน้าที่ รายงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก 65 ประเทศ(ไทยมิได้เป็นสมาชิก) โดยที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ด้านการลดอาวุธหลายฉบับ ที่สำคัญได้แก่ สนธิสัญญาไม่แพร่อาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาห้ามเคมี อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ และสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ [การทูต]
Conference paperเอกสารการประชุมทางวิชาการ

เอกสารการประชุมทางวิชาการ คือ เอกสารหรือบทความที่นำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม โดยต้องส่งเอกสารหรือบทความ หรือสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ของเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมล่วงหน้า ในช่วงที่ประกาศรับการเสนอบทความ (Call for papers) และงานต้องมีคุณภาพมากเพียงพอที่กรรมการพิจารณาบทความจะยอมรับให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนั้น

ตัวอย่างการประชุมทางวิชาการ เช่น IFLA Conference (International Federation of Library Associations and Institutions : สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด) ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Conference room (Library)ห้องประชุมในห้องสมุด
ห้องประชุมในห้องสมุด หมายถึง ห้องที่จัดไว้สำหรับการประชุมบุคลากรของห้องสมุดและใช้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนห้องสมุด โดยทั่วไปห้องประชุมมักตั้งอยู่ใกล้กับฝ่ายบริหารของห้องสมุด ในห้องประชุมส่วนใหญ่ของห้องสมุดมักจะจัดให้มีโต๊ะประชุม เก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุสำหรับใช้ในการประชุม และโทรศัพท์ และในห้องประชุมบางแห่งยังมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีห้องครัวขนาดเล็กไว้สำหรับการให้บริการอาหารด้วย

ในห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องสมุดอาจเปิดบริการให้ใช้ห้องประชุมสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดทั่วไป รวมทั้งสมาชิกต่าง ๆ ในชุมชนของห้องสมุด เพื่อใช้จัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้น ห้องสมุดบางแห่งยังจัดห้องประชุมกลุ่มย่อยไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมทำรายงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรห้องสมุดประกอบกิจกรรมเป็นหลัก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Conference roomsห้องประชุม [TU Subject Heading]
Conferencesการปรึกษาหารือร่วมกัน,การประชุมแบบปรึกษาหารือ,ประชุมกลุ่ม,การประชุมปรึกษาหารือ [การแพทย์]
Conferences, Planningการประชุมปรึกษาหารือกัน [การแพทย์]
Conferences, Preobservationการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการทำงาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conferral (n vt) การโต้แย้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In New Orleans, I saw you carrying this express package around the conference.ในนิวออลลีน.ฉันเห็นนายหิ้วห่อของพิเศษไปรอบๆการสัมมนา Birthmarks (2008)
You're gonna hold a press conference tomorrow.คุณไปจัดงานแถลงข่าวพรุ่งนี้แล้วกัน The Dark Knight (2008)
Ladies and gentlemen, I've called this press conference for two reasons.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี\ การประชุมครั้งนี้มี 2 วาระ The Dark Knight (2008)
- He went down to the press conference. - I know. He just stood by.เขาลงไปประชุมข้างล่าง \ ฉันรู้ เขาเพิ่งยืนข้างๆ The Dark Knight (2008)
This means there's a certain amount of inter-office pressure to stand around the conference table eating crappy food and pretending to worship her.มันทำให้เกิดความกดดัน ไปทั่วทั้ง office มันไม่ใช่หน้าที่ของนาย Wanted (2008)
The target will be in the conference room, sitting at the head chair.เป้าหมายนายอยู่ในห้องประชุม เค้าจะนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะ Wanted (2008)
The title Forward General is conferred upon Guan Yuแต่งตั้งให้ กวนอูเป็นขุนพลหน้า Three Kingdoms (2008)
The title Right General is conferred upon Zhang Feiแต่งตั้งให้ เตียวหุยเป็นขุนพลขวา Three Kingdoms (2008)
The title Left General is conferred upon Maแต่งตั้งให้ ม้าเฉียวเป็นขุนพลซ้าย Three Kingdoms (2008)
The title Guard General is conferred upon Huangแต่งตั้งให้ ฮองตงเป็นขุนพลรักษาเมือง Three Kingdoms (2008)
The title of Flying General is conferred upon Zilongแต่งตั้งให้จูล่งเป็นขุนพล Three Kingdoms (2008)
The title Dragon General is conferred upon the son of Guan Yuแต่งตั้งให้บุตรของกวนอูเป็นขุนพลมังกร Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conferAll in all, the international conference was a success.
conferDelegates from many countries participated in the conference.
conferDuring the press conference, the President touched on foreign relations.
conferFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
conferHe attended the scientific conference.
conferHe gets angry though was absent from the conference ahead of this of you.
conferHe is in conference now.
conferHe kept absolute silence throughout the conference.
conferHe refused our offer to arrange a press conference.
conferHe represented Japan at a conference.
conferHe represented our company at the conference.
conferHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๊ะประชุม[N] conference table
พูดจา[V] speak, See also: confer, Syn. เจรจา, พูด, พูดคุย, Example: ฉันว่าเรามาพูดจากันให้รู้เรื่องไปเลย ดีกว่าปล่อยคาไว้แบบนี้, Thai definition: พูดคุยหรือปรึกษาหารือกัน
ปรึกษาหารือ[V] consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: พรรคฝ่ายค้านปรึกษาหารือกันเรื่องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ปรึกษา[V] consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: คนไทยเริ่มปรึกษาจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น
ประสาทปริญญา[V] bestow a degree, See also: confer a degree, Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา, Example: อธิการบดีกำลังประสาทปริญญาบัตรที่หอประชุมใหญ่
ที่ประชุม[N] conference, See also: meeting, convention, assembly, congress, convention, colloquium, parley, interchange, Syn. ห้องประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
หารือ[v.] (hāreū) EN: consult ; counsel ; confer   FR: consulter ; discuter
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
ห้องประชุมคณะกรรมการ[n. exp.] (hǿng prachum khanakammakān) EN: boardroom   FR: salle de conférence du conseil d'administration [f]
ห้องประชุมใหญ่[n. exp.] (hǿngprachum yai) EN: conference hall   
จัดการประชุม[v. exp.] (jatkān prachum) EN: organize a conference   
เจรจา[v.] (jēnrajā = jēnjā) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views   FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมเจรจา[n. exp.] (kān prachum jēnrajā = kān prachum jēnjā) EN: negotiating conference   FR: table de négociations [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFER    K AH0 N F ER1
CONFERS    K AH0 N F ER1 Z
CONFEREE    K AA2 N F ER0 IY1
CONFERRED    K AH0 N F ER1 D
CONFEREES    K AA2 N F ER0 IY1 Z
CONFERRING    K AH0 N F ER1 IH0 NG
CONFERENCE    K AA1 N F ER0 AH0 N S
CONFERENCE    K AA1 N F R AH0 N S
CONFERENCES    K AA1 N F ER0 AH0 N S AH0 Z
CONFERENCES    K AA1 N F R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confer    (v) (k @1 n f @@1 r)
confers    (v) (k @1 n f @@1 z)
conferees    (n) (k o1 n f @ r ii1 z)
conferred    (v) (k @1 n f @@1 d)
conference    (n) (k o1 n f @ r @ n s)
conferment    (n) (k @1 n f @@1 m @ n t)
conferring    (v) (k @1 n f @@1 r i ng)
conferences    (n) (k o1 n f @ r @ n s i z)
conferments    (n) (k @1 n f @@1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
カンファレンシング[, kanfarenshingu] (n) {comp} conferencing [Add to Longdo]
ケースカンファレンス[, ke-sukanfarensu] (n) case conference [Add to Longdo]
コンファレンス;カンファレンス[, konfarensu ; kanfarensu] (n) conference [Add to Longdo]
ジーファイブ[, ji-faibu] (n) G5; Conference of Ministers of the Group of Five [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
テレカンファレンス(P);テレコンファレンス[, terekanfarensu (P); terekonfarensu] (n) teleconference; (P) [Add to Longdo]
テレビ会議[テレビかいぎ, terebi kaigi] (n) teleconference; video conferencing [Add to Longdo]
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] (n) {comp} desktop conferencing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商谈[shāng tán, ㄕㄤ ㄊㄢˊ, / ] confer; discuss; engage in talks [Add to Longdo]
座谈会[zuò tán huì, ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] conference; symposium; rap session [Add to Longdo]
会议厅[huì yì tīng, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄊㄧㄥ, / ] conference hall [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] confer on; give to [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] confer upon; sacrificial flesh [Add to Longdo]
谈判桌[tán pàn zhuō, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ ㄓㄨㄛ, / ] conference table [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] confer such title; posthumous title [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] confer such title; posthumous title [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, / ] confer; bestow; grant [Add to Longdo]
颁给[bān gěi, ㄅㄢ ㄍㄟˇ, / ] confer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing [Add to Longdo]
ビデオ会議[びでおかいぎ, bideokaigi] video conference [Add to Longdo]
ビデオ会議システム[びでおかいぎしすてむ, bideokaigishisutemu] video conferencing system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confer \Con*fer"\, v. i.
   To have discourse; to consult; to compare views; to
   deliberate.
   [1913 Webster]
 
      Festus, when he had conferred with the council,
      answered.                --Acts xxv.
                          12.
   [1913 Webster]
 
      You shall hear us confer of this.    --Shak.
 
   Syn: To counsel; advise; discourse; converse.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confer \Con*fer"\ (k[o^]n*f[~e]r"), v. t. [imp. & p. p.
   {Conferred}; p. pr. & vb. n. {Conferring}.] [L. conferre to
   bring together, contribute, consult; con- + ferre to bear:
   cf. F. conf['e]rer. See 1st {Bear}.]
   1. To bring together for comparison; to compare. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If we confer these observations with others of the
       like nature, we may find cause to rectify the
       general opinion.           --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To grant as a possession; to bestow.
    [1913 Webster]
 
       The public marks of honor and reward
       Conferred upon me.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To contribute; to conduce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The closeness and compactness of the parts resting
       together doth much confer to the strength of the
       union.                --Glanvill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confer
   v 1: have a conference in order to talk something over; "We
      conferred about a plan of action" [syn: {confer},
      {confabulate}, {confab}, {consult}]
   2: present; "The university conferred a degree on its most
     famous former student, who never graduated"; "bestow an honor
     on someone" [syn: {confer}, {bestow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top