หรือคุณหมายถึง discuß?
Search result for

discuss

(68 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discuss-, *discuss*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discuss    [VT] สนทนา, See also: แลกเปลี่ยนความเห็น, ปรึกษาหารือ, อภิปราย, ถกเถียง, ถกปัญหา, Syn. consult, analyze, criticize, confabulate
discussion    [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
discuss with    [PHRV] อภิปรายกับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
Discussionการอภิปราย,อภิปราย,วิจารณ์ผล,วิจารณ์ [การแพทย์]
Discussion, Lectureการใช้วิธีอภิปราย [การแพทย์]
Discussion, Panelการอภิปรายหมู่,การอภิปรายเป็นคณะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discussAfter three hours of discussion we got nowhere.
discussIt is useless even if I discuss with you.
discussI will discuss the question with you in detail.
discussYour suggestion seems irrelevant to our discussion here.
discussThe impact of Emmet's theory on physics has been widely discussed, but this is not my concern in this paper.
discussI know you love this chair but we've discussed this and...
discussAfter we had tea, we began the discussion.
discussToday we are going to discuss this problem in terms of morality.
discussA problem suitable for class discussion.
discussLet's discuss the plan over a cup of coffee.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discuss(ดิสคัส') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปราย,โต้ตอบ,สาธยาย., See also: discusser n. ดูdiscuss, Syn. debate,argue
discussant(ดิสคัส'เซินทฺ) n. ผู้อภิปราย,ผู้ร่วมการอภิปราย
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย

English-Thai: Nontri Dictionary
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกปัญหา    [V] discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
อภิปราย    [V] debate, See also: discuss, contend, Example: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน, Thai definition: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
คิดเห็น    [V] comment, See also: discuss, criticize, deem, judge, Syn. มีทรรศนะ, มีข้อคิด, วิพากษ์วิจารณ์, Example: ผู้ร่วมอภิปรายต่างก็คิดเห็นต่างกันไปในหัวข้อที่ว่า คนชราน่าเห็นใจกว่าเด็ก
ถก    [V] discuss, See also: debate, argue, dispute, Example: เรื่องนี้ผมอยากเอามาถกกันดู ดูว่ามันจะกลายเป็นภาษาสำหรับอนาคตของเราจริงหรือ, Thai definition: ยกขึ้นมาพิจารณากันด้วยเหตุผล
ประคารม    [V] argue, See also: discuss, dispute, quarrel, Syn. ปะทะคารม, โต้คารม, โต้เถียง, ตีฝีปากกัน, ถกเถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: สามีภรรยาคู่นี้ประคารมกันเป็นประจำ
สนทนา    [V] discuss, See also: talk, converse, Syn. เจรจา, คุย, Example: วันนี้ผมได้สนทนากับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงกล้วยไม้, Thai definition: พูดกันไปมาด้วยเรื่องต่างๆ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion   FR: débat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
เจรจา[v.] (jēnrajā = jēnjā) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views   FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
การอภิปราย[n.] (kān aphiprāi) EN: discussion   FR: discussion [f] ; débat [m]
การอภิปรายเจาะลึก[n. exp.] (kān aphiprāi jǿ leuk) EN: in-depth discussion   FR: discussion approfondie [f]
การอภิปรายคู่ขนาน[n. exp.] (kān aphiprāi khūkhanān) EN: parallel discussion   FR: discussions parallèles [fpl]
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[n. exp.] (kān aphiprāi phūchamnān phisēt) EN: panel discussion   
การพูดคุย[n.] (kān phūtkhui) EN: discussion   FR: discussion [m]
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksāhāreū kan) EN: consultation ; deliberation ; discussion   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCUSS    D IH2 S K AH1 S
DISCUSSED    D IH2 S K AH1 S T
DISCUSSES    D IH2 S K AH1 S AH0 Z
DISCUSSING    D IH2 S K AH1 S IH0 NG
DISCUSSION    D IH2 S K AH1 SH AH0 N
DISCUSSIONS    D IH2 S K AH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discuss    (v) (d i1 s k uh1 s)
discussed    (v) (d i1 s k uh1 s t)
discusses    (v) (d i1 s k uh1 s i z)
discussing    (v) (d i1 s k uh1 s i ng)
discussion    (n) (d i1 s k uh1 sh @ n)
discussions    (n) (d i1 s k uh1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
インラインディスカッション[, inraindeisukasshon] (n) {comp} inline discussion [Add to Longdo]
オープンディスカッション[, o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting) [Add to Longdo]
グループディスカッション[, guru-pudeisukasshon] (n) group discussion [Add to Longdo]
ディスカッション[, deisukasshon] (n,vs) discussion; (P) [Add to Longdo]
パネルディスカッション[, panerudeisukasshon] (n) panel discussion [Add to Longdo]
フォーラムディスカッション[, fo-ramudeisukasshon] (n) forum discussion [Add to Longdo]
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
画談[がだん, gadan] (n) discussions on art and painting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商讨[shāng tǎo, ㄕㄤ ㄊㄠˇ, / ] discuss; deliberate [Add to Longdo]
研讨[yán tǎo, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ, / ] discussion [Add to Longdo]
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] discussion forum; seminar [Add to Longdo]
说道[shuō dào, ㄕㄨㄛ ㄉㄠˋ, / ] discuss [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discuss \Dis*cuss"\, v. t. [imp. & p. p. {Discussed}; p. pr. &
   vb. n. {Discussing}.] [L. discussus, p. p. of discutere to
   strike asunder (hence came the sense to separate mentally,
   distinguish); dis- + quatere to shake, strike. See {Quash}.]
   1. To break to pieces; to shatter. [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To break up; to disperse; to scatter; to dissipate; to
    drive away; -- said especially of tumors. [archaic]
 
   Note: This usage is preserved only in the word {discussive}.
      [1913 Webster]
 
         Many arts were used to discuss the beginnings of
         new affection.           --Sir H.
                          Wotton.
      [1913 Webster]
 
         A pomade . . . of virtue to discuss pimples.
                          --Rambler.
      [1913 Webster]
 
   3. To shake; to put away; to finish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All regard of shame she had discussed. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To examine in detail or by disputation; to reason upon by
    presenting favorable and adverse considerations; to
    debate; to sift; to investigate; to ventilate. "We sat and
    . . . discussed the farm . . . and the price of grain."
    --Tennyson. "To discuss questions of taste." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. To deal with, in eating or drinking. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       We sat quietly down and discussed a cold fowl that
       we had brought with us.        --Sir S.
                          Baker.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) To examine or search thoroughly; to exhaust a remedy
    against, as against a principal debtor before proceeding
    against the surety. --Burrill.
 
   Syn: To {Discuss}, {Examine}, {Debate}. We speak of examining
     a subject when we ponder it with care, in order to
     discover its real state, or the truth respecting it. We
     speak of discussing a topic when we examine it
     thoroughly in its distinct parts. The word is very
     commonly applied to matters of opinion. We may discuss a
     subject without giving in an adhesion to any conclusion.
     We speak of debating a point when we examine it in
     mutual argumentation between opposing parties. In debate
     we contend for or against some conclusion or view.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discuss
   v 1: to consider or examine in speech or writing; "The author
      talks about the different aspects of this question"; "The
      class discussed Dante's `Inferno'" [syn: {discourse}, {talk
      about}, {discuss}]
   2: speak with others about (something); talk (something) over in
     detail; have a discussion; "We discussed our household
     budget" [syn: {hash out}, {discuss}, {talk over}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top