ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discuss

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discuss-, *discuss*, discus
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discuss(vt) สนทนา, See also: แลกเปลี่ยนความเห็น, ปรึกษาหารือ, อภิปราย, ถกเถียง, ถกปัญหา, Syn. consult, analyze, criticize, confabulate
discussion(n) การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
discuss with(phrv) อภิปรายกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discuss(ดิสคัส') { discussed, discussing, discusses } vt. อภิปราย, โต้ตอบ, สาธยาย., See also: discusser n. ดูdiscuss, Syn. debate, argue
discussant(ดิสคัส'เซินทฺ) n. ผู้อภิปราย, ผู้ร่วมการอภิปราย
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย, การโต้แย้งหาเหตุผล
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย

English-Thai: Nontri Dictionary
discuss(vt) อภิปราย, สาธยาย, พิจารณา, โต้เถียง, โต้ตอบ, สนทนา
discussion(n) การอภิปราย, การพิจารณา, การสนทนา, การโต้เถียง, การโต้ตอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
Discussionการอภิปราย, อภิปราย, วิจารณ์ผล, วิจารณ์ [การแพทย์]
Discussion, Lectureการใช้วิธีอภิปราย [การแพทย์]
Discussion, Panelการอภิปรายหมู่, การอภิปรายเป็นคณะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He wants to discuss it.เขาจะ เจรจาครับ The Great Dictator (1940)
His Excellency invites you to Tomainia to discuss the matter.ท่านผู้นำ เชิญท่าน มา โทไมเนีย เพื่อเจรจาครับ The Great Dictator (1940)
We shall not discuss the Osterlich situation.เราจะไม่พูดถึง สถานการณ์ ในออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Can't we discuss this without passion?เราจะไม่โต้เถียงหากท่านชอบมัน The Great Dictator (1940)
We can, well, discuss it first, then vote on it. That's, of course... that's one way.เราสามารถดีหารือเกี่ยวกับมันเป็นครั้งแรกแล้วลงคะแนนให้กับมัน ที่แน่นอน ... 12 Angry Men (1957)
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not. 12 Angry Men (1957)
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา The Godfather (1972)
We don't discuss business at the table.เราไม่ได้หารือเกี่ยวกับธุรกิจที่โต๊ะ The Godfather (1972)
No, I didn't come here to discuss it, I came to say it.ไม่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อหารือ เกี่ยวกับมัน เรามาเพื่อจะบอกว่ามัน ฉันผ่าน Mad Max (1979)
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช Gandhi (1982)
I came because I have something rather important to discuss with you.ฉันมาเพราะฉันมีบางสิ่งบางอย่าง ที่ค่อนข้างสำคัญที่จะพูดคุยกับคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Merely, that you were all meeting to discuss our little financial arrangements.คิดหรือว่าพวกคุณมาเจอกัน เพื่อจะหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงิน Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discussA concrete plan evolved after much discussion.
discussA discussion of the proposal seems to be in order.
discussAfter three hours of discussion we got nowhere.
discussAfter we had tea, we began the discussion.
discussAll we need now is action, not discussion.
discussA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
discussAn executive council was formed to discuss the new proposal.
discussA panel of experts discussed the plan.
discussA problem suitable for class discussion.
discussAs far as I'm concerned the topic is worth discussing.
discussAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
discussAs to that subject, we will discuss it later.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกปัญหา(v) discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai Definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
อภิปราย(v) debate, See also: discuss, contend, Example: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน, Thai Definition: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
คิดเห็น(v) comment, See also: discuss, criticize, deem, judge, Syn. มีทรรศนะ, มีข้อคิด, วิพากษ์วิจารณ์, Example: ผู้ร่วมอภิปรายต่างก็คิดเห็นต่างกันไปในหัวข้อที่ว่า คนชราน่าเห็นใจกว่าเด็ก
ถก(v) discuss, See also: debate, argue, dispute, Example: เรื่องนี้ผมอยากเอามาถกกันดู ดูว่ามันจะกลายเป็นภาษาสำหรับอนาคตของเราจริงหรือ, Thai Definition: ยกขึ้นมาพิจารณากันด้วยเหตุผล
ประคารม(v) argue, See also: discuss, dispute, quarrel, Syn. ปะทะคารม, โต้คารม, โต้เถียง, ตีฝีปากกัน, ถกเถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: สามีภรรยาคู่นี้ประคารมกันเป็นประจำ
สนทนา(v) discuss, See also: talk, converse, Syn. เจรจา, คุย, Example: วันนี้ผมได้สนทนากับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงกล้วยไม้, Thai Definition: พูดกันไปมาด้วยเรื่องต่างๆ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (n) EN: discussion  FR: débat [ m ] ; discussion [ f ]
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
เจรจา[jēnrajā = jēnjā] (v) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views  FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
จุดไต้ตำตอ[jut tai tam tø] (v, exp) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks
การอภิปราย[kān aphiprāi] (n) EN: discussion  FR: discussion [ f ] ; débat [ m ]
การอภิปรายเจาะลึก[kān aphiprāi jǿ leuk] (n, exp) EN: in-depth discussion  FR: discussion approfondie [ f ]
การอภิปรายคู่ขนาน[kān aphiprāi khūkhanān] (n, exp) EN: parallel discussion  FR: discussions parallèles [ fpl ]
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[kān aphiprāi phūchamnān phisēt] (n, exp) EN: panel discussion
การพูดคุย[kān phūtkhui] (n) EN: discussion  FR: discussion [ m ]
การปรึกษาหารือกัน[kān preuksāhāreū kan] (n, exp) EN: consultation ; deliberation ; discussion

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
discuss
discussed
discusses
discusses
discussing
discussion
discussions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discuss
discussed
discusses
discussing
discussion
discussions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说道[shuō dào, ㄕㄨㄛ ㄉㄠˋ,   /  ] discuss #1,093 [Add to Longdo]
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ,    /   ] discussion forum; seminar #5,937 [Add to Longdo]
研讨[yán tǎo, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ,   /  ] discussion #10,937 [Add to Longdo]
商讨[shāng tǎo, ㄕㄤ ㄊㄠˇ,   /  ] discuss; deliberate #13,288 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議論[ぎろん, giron] (n, vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P) #122 [Add to Longdo]
話(P);話し(io);咄;噺[はなし, hanashi] (n) (1) talk; speech; chat; story; conversation; (2) discussions; negotiation; argument; (P) #143 [Add to Longdo]
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment #860 [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] (n, vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P) #1,434 [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] (n, vs, adj-no) dialogue; discussion; conversation; interaction; (P) #2,094 [Add to Longdo]
協議[きょうぎ, kyougi] (n, vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P) #2,128 [Add to Longdo]
相談[そうだん, soudan] (n, vs) consultation; discussion; (P) #2,985 [Add to Longdo]
交渉[こうしょう, koushou] (n, vs, adj-no) (1) negotiations; discussions; (2) connection; (P) #3,104 [Add to Longdo]
評議[ひょうぎ, hyougi] (n, vs) conference; discussion; (P) #4,588 [Add to Longdo]
話す(P);咄す[はなす, hanasu] (v5s, vt) (1) to talk; to speak; to converse; to chat; (2) to tell; to explain; to narrate; to mention; to describe; to discuss; (3) to speak (a language); (P) #5,623 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discuss \Dis*cuss"\, v. t. [imp. & p. p. {Discussed}; p. pr. &
   vb. n. {Discussing}.] [L. discussus, p. p. of discutere to
   strike asunder (hence came the sense to separate mentally,
   distinguish); dis- + quatere to shake, strike. See {Quash}.]
   1. To break to pieces; to shatter. [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To break up; to disperse; to scatter; to dissipate; to
    drive away; -- said especially of tumors. [archaic]
 
   Note: This usage is preserved only in the word {discussive}.
      [1913 Webster]
 
         Many arts were used to discuss the beginnings of
         new affection.           --Sir H.
                          Wotton.
      [1913 Webster]
 
         A pomade . . . of virtue to discuss pimples.
                          --Rambler.
      [1913 Webster]
 
   3. To shake; to put away; to finish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All regard of shame she had discussed. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To examine in detail or by disputation; to reason upon by
    presenting favorable and adverse considerations; to
    debate; to sift; to investigate; to ventilate. "We sat and
    . . . discussed the farm . . . and the price of grain."
    --Tennyson. "To discuss questions of taste." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. To deal with, in eating or drinking. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       We sat quietly down and discussed a cold fowl that
       we had brought with us.        --Sir S.
                          Baker.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) To examine or search thoroughly; to exhaust a remedy
    against, as against a principal debtor before proceeding
    against the surety. --Burrill.
 
   Syn: To {Discuss}, {Examine}, {Debate}. We speak of examining
     a subject when we ponder it with care, in order to
     discover its real state, or the truth respecting it. We
     speak of discussing a topic when we examine it
     thoroughly in its distinct parts. The word is very
     commonly applied to matters of opinion. We may discuss a
     subject without giving in an adhesion to any conclusion.
     We speak of debating a point when we examine it in
     mutual argumentation between opposing parties. In debate
     we contend for or against some conclusion or view.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discuss
   v 1: to consider or examine in speech or writing; "The author
      talks about the different aspects of this question"; "The
      class discussed Dante's `Inferno'" [syn: {discourse}, {talk
      about}, {discuss}]
   2: speak with others about (something); talk (something) over in
     detail; have a discussion; "We discussed our household
     budget" [syn: {hash out}, {discuss}, {talk over}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top