ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haggle

HH AE1 G AH0 L   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haggle-, *haggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haggle[VI] ต่อรองราคา, Syn. bargain
haggle[VI] ทะเลาะ, See also: ต่อล้อต่อเถียง, เถียง
haggle for[PHRV] ต่อรองราคาเพื่อ, Syn. bargain for
haggle over[PHRV] ต่อรองราคา, Syn. haggle about, bargain about
haggle about[PHRV] ต่อรองราคาเกี่ยวกับ, Syn. bargain about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haggle(แฮก'เกิล) vi. ทะเลาะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง. vi. ตัดหรือฟันอย่างอุตลุด,เสียงรบกวน. n. การเถียง,การต่อล้อต่อเถียง., See also: haggler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Real gems. You just have to get there early and haggle.แค่ต้องไปถึงเร็วๆและต่อรอง World Leader Pretend (2011)
You haggled a charity.เธอต่อรองกับการกุศลสำเร็จแล้วนิ And Strokes of Goodwill (2011)
Well, that's no way to haggle, Taylor.. งั้น, อย่าใจร้อน Nightfall (2011)
It's your problem. Why didn't you come back and haggle over it?ความผิดของเธอนั่นแหละ เธอน่าจะต่อสู้ให้มันมากกว่านี้ Episode #1.7 (2012)
I have no time to haggle.ข้าไม่มีเวลามาต่อรอง The Climb (2013)
Jim, he said we could go. Let's not haggle here.จิม เขาบอกให้เราไปได้ อย่าต่อล้อต่อเถียงที่นี่ Penguin's Umbrella (2014)
You have contacts. You have taste. You can haggle the hind legs off a donkey.คุณมีเส้นสาย มีรสนิยม คุณสามารถต่อรองราคาที่ต้องการ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Remember? Bill and I, we had to haggle over every sofa, every chair.บิลกับฉันต้องต่อรองโซฟากับเก้าอี้ทุกตัว Jackie (2016)
Just seems like she has all these buyers that don't even haggle with her.ดูเหมือนว่าเธอมี คนซื้อทั้งหมดนี่ไม่มีการตกลงราคา Hacker (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haggleAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
haggleDon't haggle over a small sum of money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยง[V] haggle, See also: be too mindful, dispute, counterpurpose, take advantage, be incompatible, Syn. เกี่ยงงอน, Example: พอให้ทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครยอมทำเพราะมัวเกี่ยงกันและถึงแม้ทำด้วยกันก็มักจะมีปัญหา, Thai definition: อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทำเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น
ต่อนัดต่อแนง[V] haggle, See also: bargain, Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง, Example: แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ, Thai definition: ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ
ต่อล้อต่อเถียง[V] haggle, See also: debate, controvert, argue against, keep arguing, argue back and forth, argue, talk back, d, Syn. โต้เถียง, ทุ่มเถียง, เถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง, Thai definition: โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน
ต่อตาม[V] haggle, See also: bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก, Thai definition: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ต่อ[V] bargain, See also: haggle, negotiate, dicker, deal, Syn. ต่อรอง, ต่อราคา, Example: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า, Thai definition: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
การเกี่ยง[N] haggle, See also: dispute, Example: การเกี่ยงกันของสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียด ทำให้ไม่เกิดการแก้ปัญหาไม่ประสบผลสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible   FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue   FR: rechigner ; renâcler
ต่อ[v.] (tø) EN: bargain ; haggle   
ต่อรอง[v.] (tørøng) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle   FR: marchander ; négocier
ต่อรองราคา[v. exp.] (tørøng rākhā) EN: bargain ; haggle   FR: discuter le prix ; marchander

CMU English Pronouncing Dictionary
HAGGLE    HH AE1 G AH0 L
HAGGLED    HH AE1 G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haggle    (v) hˈægl (h a1 g l)
haggled    (v) hˈægld (h a1 g l d)
haggles    (v) hˈæglz (h a1 g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨价还价[tǎo jià huán jià, ㄊㄠˇ ㄐㄧㄚˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] haggle over price, #16,872 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し合う;押合う;押しあう[おしあう, oshiau] (v5u,vi) to jostle; to crowd; to haggle [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
値切る[ねぎる, negiru] (v5r,vt) to drive a bargain; to beat down the price; to haggle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haggle \Hag"gle\ (h[a^]g"g'l), v. t. [imp. & p. p. {Haggled}
   (-g'ld); p. pr. & vb. n. {Haggling} (-gl[i^]ng).] [Freq. of
   Scot. hag, E. hack. See {Hack} to cut.]
   To cut roughly or hack; to cut into small pieces; to notch or
   cut in an unskillful manner; to make rough or mangle by
   cutting; as, a boy haggles a stick of wood.
   [1913 Webster]
 
      Suffolk first died, and York, all haggled o'er,
      Comes to him, where in gore he lay insteeped. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haggle \Hag"gle\, v. i.
   To be difficult in bargaining; to stick at small matters; to
   chaffer; to higgle.
   [1913 Webster]
 
      Royalty and science never haggled about the value of
      blood.                  --Walpole.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haggle \Hag"gle\, n.
   The act or process of haggling. --Carlyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haggle
   n 1: an instance of intense argument (as in bargaining) [syn:
      {haggle}, {haggling}, {wrangle}, {wrangling}]
   v 1: wrangle (over a price, terms of an agreement, etc.); "Let's
      not haggle over a few dollars" [syn: {haggle}, {higgle},
      {chaffer}, {huckster}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top