ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*client*

K L AY1 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: client, -client-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
client(n) ลูกค้า, Syn. customer
clientele(n) ลูกค้าทั้งหมด, See also: ลูกค้าทั้งหลาย, Syn. clients, customers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ, คนไข้, ลูกค้า, คนซื้อของ, ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ LAN หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม file server มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ
client server systemระบบรับ-ให้บริการหมายถึง เครือข่ายการทำงานแบบที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องบริการแฟ้ม (file server) หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้นดู file server ประกอบดู peer to peer เปรียบเทียบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)

English-Thai: Nontri Dictionary
client(n) ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ลูกความ, คนไข้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patron-client relationshipสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relationship, patron-clientสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
client-server systemระบบรับ-ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
client-server systemระบบรับ-ให้บริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
client๑. ลูกค้า๒. ลูกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
clientไคลเอนต์, ลูกค้า (เครื่อง) ผู้รับบริการ [คอมพิวเตอร์]
Client server computingไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ [คอมพิวเตอร์]
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Client/server computingไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ [TU Subject Heading]
Patron and clientระบบอุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Client Selectionการพิจารณาจากผู้ที่จะใช้ยา [การแพทย์]
Clientsผู้รับการถ่ายทอด, ผู้รับบริการ [การแพทย์]
Counseling, Client-Centeredการปรึกษาแบบผู้ขอปรึกษาเป็นศูนย์กลาง [การแพทย์]
client-server networkเครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือ ไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์, เครือข่ายที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องให้บริการต่างๆ เช่น บริการเว็บ และบริการฐานข้อมูล การให้บริการขึ้นกับการร้องขอบริการจากเครื่องรับบริการ เช่น การเปิดเว็บเพจ เครื่องรับบริการจะร้องขอบริการไปที่เครื่องให้บริการเว็บ จากนั้นเครื่องให้บริการเว็บจะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
I have a special practice. I handle one client.ฉันมีการปฏิบัติเป็นพิเศษ ฉันจัดการกับลูกค้าคนหนึ่ง The Godfather (1972)
My first client, a stout man named Vaccari, looked me over carefullyไคลเอ็นท์แรกของฉัน, ผู้ชายแน่นหนาname Vaccari, ตรวจสอบฉันบนอย่างระมัดระวัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your first client had an idea of women that most of us do not shareไคลเอ็นท์แรกของคุณ ... . ...มีแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดของผู้หญิง that most ของเราไม่แชร์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My clients included many celebrities and to them I gave the best of myselfไคลเอ็นท์ของฉันที่รวมถึง many celebrities ... ...และให้พวกเขาฉันให้ตัวเองให้ best of Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Signora Evola, the Madam I worked for sent me to a client after feeding me a large laxative-spiced mealมาดามEvola, ประกอบแล้วบางส่วน madam I สำหรับ... ...ส่งฉันให้ feed me หลังจากไคลเอ็นท์ ยาถ่ายมากมาย-มื้ออาหารที่เครื่องเทศ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The client was an old Carabinieri Generalไคลเอ็นท์คือต่อทั่วไป old Carabinieri Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า, \ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Once I had a very mysterious clientที่ฉันมีไคลเอ็นท์ลึกลับมากครั้งหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Is he one of your clients?เขาเป็นลูกค้าของคุณเหรอ? Clue (1985)
We've already established that you were one of Miss Scarlet's clients.เรายอมรับความจริงกันได้แล้ว ว่าคุณเป็นหนึ่งใน ลูกค้าของคุณสการ์เล็ต Clue (1985)
Was it one of her clients?เป็นหนึ่งในลูกค้าของเธอ? Clue (1985)
No favors, okay. I can take my clients out to Jumbo Jack.ไม่ต้องก็ได้ ผมจะพา ลูกค้าไปจัมโบ้แจ๊ค... Punchline (1988)
Now Bunny does this for Jerry. She cooks for clients.บันนี่ทำอาหารให้ลูกค้าเจอร์รี่ Punchline (1988)
My client understands and agrees I should be present for--ลูกค้าของผมเข้าใจและเห็นด้วยว่า ผมต้องเสนอสำหรับ Basic Instinct (1992)
Is that why you never stay with one of your clients? They too undisciplined for you?คุณถึงอยู่กับใครก์ไม่ทน เพราะพวกเขาไม่มีวินัยงั้นรึ? The Bodyguard (1992)
- I got involved with my client.ดันมีความสัมพันธ์กับลูกค้า The Bodyguard (1992)
- Your client?ลูกค้ารึ The Bodyguard (1992)
- I made a mistake. - Your client?ผมทำความผิด The Bodyguard (1992)
You're not attracted to your client anymore?แสดงว่าคุณไม่ติตใจลูกค้าคุณอีกแล้ว The Bodyguard (1992)
-Your honour, my client is--ไปด้วยกันสิ นี่ๆๆ Hero (1992)
-Your client is a pain in the ass!จิงๆเล้ย Hero (1992)
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่ In the Name of the Father (1993)
I have not seen my client for two months.ฉันไม่ได้เห็นลูกค้าของฉัน สำหรับสองเดือน In the Name of the Father (1993)
You got 15 years of blood and sweat and pain from my client... whose only crime was that he was Irish... and foolish, and he was in the wrong place at the wrong time!คุณได้ 15 ปีของเลือดและเหงื่อ ความเจ็บปวดและจากลูกค้า ที่มีเพียงการเกิดอาชญากรรม คือการที่เขาเป็นไอริช ... และโง่เขลาและเขาได้ใน ผิดที่ผิดเวลา! In the Name of the Father (1993)
Although one of my clients seems to think that freelance means free just because we're friends.การเป็นฟรีแลนซ์หมายถึงฟรีจริงๆ เพียงเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกัน The Joy Luck Club (1993)
I'm sure what you do for your other clients is wonderful.- ฉันแน่ใจว่าที่เธอทำให้ ลูกค้าคนอื่นเป็นงานที่ยอดเยี่ยม The Joy Luck Club (1993)
I've got a client who'll sell marks for zloty at 2.45 to 1 .มีคนจะแลกมาร์คกับ 2.45 ซล็อตตี้ Schindler's List (1993)
[ Others ] Shh.! My client sold it to his client, who sold it to the German Army.ลูกค้าฉันส่งให้กองทัพเยอรมัน Schindler's List (1993)
The rifle is the first weapon you learn how to use... because it lets you keep your distance from the client.ปืนไรเฟิลเป็นอาวุธอย่างแรก ที่เธอต้องเรียนรู้วิธีใช้... เพราะมันทำให้เธออยู่ห่างจากเหยื่อ Léon: The Professional (1994)
The closer you get to being a pro... the closer you can get to the client.ถ้าเข้าใกล้กว่านั้น เธอต้องเป็นมืออาชีพ... เข้าใกล้จนเธอสามารถเก็บเหยื่อ Léon: The Professional (1994)
If they can't recognize the client, you don't get paid.ถ้าเขาจำเหยื่อไม่ได้เธอจะไม่ได้เงิน Léon: The Professional (1994)
I'm sorry. I have a client waiting. I have to go.ขอโทษนะ ลูกค้ากำลังรอ ฉันต้องไปแล้ว Wild Reeds (1994)
It's also very important in a clinical situation. Why is trust the most important thing... in making a breakthrough with a client?ทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการเปิดใจ คนไข้ มอรีล Good Will Hunting (1997)
Client name: Murdock, Charles C.ชื่อลูกค้า เมอร์ด็อค ชาร์ล ซี The Jackal (1997)
Try to help my clients, two young women like yourself who may have been victimized by the same person you dealt with.ผมพยายามช่วยลูกความผม ผู้หญิงสองคนที่เหมือนๆกับคุณ... ...ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อโดยคนที่คุณเคยรู้จัก Brokedown Palace (1999)
One of my clients is a nurse in a pediatrician's office.ผมมีลูกค้าเป็นพยาบาล American Beauty (1999)
No. One of my clients is a locksmith.เปล่า ฉันมีเพื่อนที่ขายเฟอร์นิเจอร์ American Beauty (1999)
Lt Cadei was received by my client and she makes no secret about having had for him certain feelings.ลูกความของผมต้อนรับร้อยโทคาเดที่บ้าน เธอไม่ได้ปิดบังว่ามีความรู้สึกดีๆให้เขา Malèna (2000)
Ms. Woods... would you rather have a client who committed a crime... malum in se or malum prohibitum?มิสวู้ด คุณจะเลือกลูกความผู้ก่อคดี ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอุกฉกรรจ์ Legally Blonde (2001)
I would rather have a client who's innocent.ฉันอยากได้ลูกความที่บริสุทธิ์ค่ะ Legally Blonde (2001)
Because then the client would have committed... a regulatory infraction as opposed to a dangerous crime.เพราะลูกความอาจกระทำผิด เพียงแค่ละเมิดสัญญาหรือไม่ได้ก่อคดีที่เป็นอันตรายนัก Legally Blonde (2001)
According to this communiqué from the prison... our client apparently had a visit from her sister... a Miss Delta Nu.มีรายงานจากคุกว่า ลูกความของเรามีน้องสาวไปเยี่ยม มิส เดลต้า นู Legally Blonde (2001)
On top of that, you gained the client's trust... and kept it... that's what makes a great lawyer.ยิ่งไปกว่านั้น\คุณได้รับความเชื่อใจจากลูกความ และรักษาไว้ได้\นั่นยิ่งทำให้คุณเป็นทนายที่ยอดเยี่ยม Legally Blonde (2001)
A client paid me in cash. I've been looking for this all day.มีลูกค้าจ่ายเงินนี่ให้กับดิฉัน ดิฉันพยายามหามันอยู่ทั้งวันแน่ะ X-Ray (2001)
My client's taking the Fifth. He's the victim here.ลูกค้าของฉันสละที่ห้า เขาเป็นเหยื่อที่นี่ Showtime (2002)
help me. My client is going to jail.ช่วยที ลูกความฉันจะติดคุกแล้ว Bringing Down the House (2003)
- No. I'm having tea with a client.- ไม่มี พ่อต้องไปทานน้ำชากับลูกค้า Bringing Down the House (2003)
I've done this a million times with important clients, so I'm fine.ฉันเจอลูกค้าสำคัญมาเป็นล้านครั้งแล้ว Bringing Down the House (2003)
Look, Mrs Arness, a very important client, is due here any minute.ฟังนะ คุณนายอาร์เนสเป็นลูกค้าสำคัญ จะมาถึงอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว Bringing Down the House (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clientA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
clientAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
clientA lot of clients come to the lawyer for advice.
clientBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
clientBut I have an appointment with my client tomorrow.
clientHaving a telephone helped her find more clients.
clientHe cheated his clients out of a lot of money.
clientHe tried to imagine what the client was like.
clientI'm on the road a lot, and my clients are complaining that they can never reach me.
clientMany clients went to the able lawyer for a advice.
clientMr Johnson is a lawyer. He will be having three clients this afternoon.
clientPlease don't do translations if you're crap at it. This is a plea from the English translation clients.
clientThe client talked with the lawyer.
clientThe client went running into the office.
clientThe lawyer believed in his client's innocence.
clientThe lawyer has a lot of wealthy clients.
clientThe lawyer has many clients.
clientThe lawyer insisted on the client's innocence.
clientThe lawyer recommended his client to take legal action.
clientThe lawyer spoke convincingly on behalf of his client.
clientThe Mozilla Foundation released the latest version of its email/news-client software, "Thunderbird 2.0.0.14" on May 1st.
clientWhen Tobita gives a plan his seal of approval, the client accepts it at first glance.
clientWith all of his tricks he has mastered, he will be able to deal with any formidable client.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกค้า(n) customer, See also: client, shopper, purchaser, regular, Syn. ผู้ซื้อ, Ant. พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย, Example: อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของเราจะเกิดไม่ได้หากขาดลูกค้ารายใหญ่ คือโรงเรียน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อุดหนุนเนื่องด้วยธุรกิจ
ลูกความ(n) client, Example: ทนายยื่นขอประกันตัวลูกความออกจากห้องขัง, Thai Definition: ผู้มีคดีความซึ่งทนายความรับว่าความให้
กตัญญูรู้คุณ(v) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty), See also: be a client (in a patron-client relationship), Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที, Ant. เนรคุณ, อกตัญญู, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ผู้มีอุปการะคุณ, Thai Definition: รู้คุณที่ผู้อื่นทำแก่ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการลูกค้า[børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
เจ้าจำนำ[jaojamnam] (n) EN: regular customer ; client ; clientele  FR: client [ m ] ; clientèle [ f ]
การบริการลูกค้า[kān børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
ลูกค้า[lūkkhā] (n) EN: customer ; client ; clientele  FR: client [ m ] ; acheteur [ m ] ; consommateur [ m ] ; clientèle [ f ]
ลูกค้าชาวต่างชาติ[lūkkhā chāo tāngchāt] (n, exp) EN: foreign clients  FR: client étranger [ m ] ; acheteur étranger [ m ]
ลูกค้าของโสเภณี[lūkkhā khøng sōphēnī] (n, exp) EN: john ; whoremaster ; whoremonger   FR: client d'une prostituée [ m ]
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[lūkkhā pen phū thūk samoē] (xp) EN: the customer is always right  FR: le client a toujours raison
ลูกค้าประจำ[lūkkhā prajam] (n, exp) EN: regulat customer  FR: client régulier [ m ] ; client habituel [ m ]
ลูกความ[lūkkhwām] (n) EN: client  FR: client [ m ]
ผู้ซื้อ[phūseū] (n) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee  FR: client [ m ] ; cliente [ f ] ; acheteur [ m ] ; acheteuse [ f ] ; acquéreur [ m ]
รหัสลูกค้า[rahat lūkkhā] (n, exp) FR: numéro de client [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLIENT K L AY1 AH0 N T
CLIENTS K L AY1 AH0 N T S
CLIENT'S K L AY1 AH0 N T S
CLIENTS' K L AY1 AH0 N T S
CLIENTELE K L AY2 AH0 N T EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
client (n) klˈaɪənt (k l ai1 @ n t)
clients (n) klˈaɪənts (k l ai1 @ n t s)
clientele (n) klˌiːəntˈɛl (k l ii2 @ n t e1 l)
clienteles (n) klˌiːəntˈɛlz (k l ii2 @ n t e1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客户[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] client; customer, #874 [Add to Longdo]
顾客[gù kè, ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ, / ] client; customer, #2,966 [Add to Longdo]
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, / ] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment., #13,406 [Add to Longdo]
主顾[zhǔ gù, ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ, / ] client; customer, #61,510 [Add to Longdo]
客户应用[kè hù yìng yòng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] client application [Add to Longdo]
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] client server architecture [Add to Longdo]
客户机[kè hù jī, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ, / ] client (computer) [Add to Longdo]
客户机服务器环境[kè hù jī fú wù qì huán jìng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] client-server environment [Add to Longdo]
客户机软件[kè hù jī ruǎn jiàn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] client software [Add to Longdo]
客户端[kè hù duān, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ, / ] client (computing) [Add to Longdo]
买家[mǎi jiā, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ, / ] buyer; client [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Auftrag des Kundenon behalf of the client [Add to Longdo]
Auftraggeber { m }principal; client; purchaser [Add to Longdo]
Großkunde { m }; Großkundin { f }major client [Add to Longdo]
Klient { m } [ comp. ] | Klient-Server-Architektur { n }client | client server architecture [Add to Longdo]
Klient { m }; Mandant { m } | Klienten { pl }; Mandanten { pl }client | clients [Add to Longdo]
Klientel { n }clientel [Add to Longdo]
Klientschaft { f }clientship [Add to Longdo]
Kunde { m } | Kunden { pl }client | clients [Add to Longdo]
Kundenspezifikation { f }client specifications [Add to Longdo]
Kundenvertrag { m }client contract [Add to Longdo]
Kundschaft { f }clientele [Add to Longdo]
Kundschafts...cliental [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
オープンクライアント[o-punkuraianto] (n) { comp } OpenClient [Add to Longdo]
クライアント[kuraianto] (n) client; (P) [Add to Longdo]
クライアント・サーバーモデル;クライアントサーバーモデル[kuraianto . sa-ba-moderu ; kuraiantosa-ba-moderu] (n) { comp } client-server model [Add to Longdo]
クライアントアクセスポイント[kuraiantoakusesupointo] (n) { comp } client access point [Add to Longdo]
クライアントアクセスライセンス[kuraiantoakusesuraisensu] (n) { comp } client access license [Add to Longdo]
クライアントサーバ[kuraiantosa-ba] (n) { comp } client-server [Add to Longdo]
クライアントサーバー[kuraiantosa-ba-] (n) { comp } client-server [Add to Longdo]
クライアントサーバーシステム[kuraiantosa-ba-shisutemu] (n) { comp } client-server system; CSS [Add to Longdo]
クライアントサーバアーキテクチャ[kuraiantosa-baa-kitekucha] (n) { comp } client-server architecture [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[kuraiantosa-bakonpyu-teingu] (n) { comp } client-server computing [Add to Longdo]
クライアントサーバモデル[kuraiantosa-bamoderu] (n) { comp } client-server model [Add to Longdo]
クライアントサブスクリプション[kuraiantosabusukuripushon] (n) { comp } client subscription [Add to Longdo]
クライアントスクリプト[kuraiantosukuriputo] (n) { comp } client script [Add to Longdo]
クライアントハブ[kuraiantohabu] (n) { comp } client hub [Add to Longdo]
クライアント側アプリケーション[クライアントがわアプリケーション, kuraianto gawa apurike-shon] (n) { comp } client-side application [Add to Longdo]
クライエント[kuraiento] (n) client [Add to Longdo]
クラサバ[kurasaba] (n) (abbr) client server [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] (n) { comp } client-server model [Add to Longdo]
シンクライアント[shinkuraianto] (n) { comp } thin client [Add to Longdo]
ニュースクライアント[nyu-sukuraianto] (n) { comp } news client (software) [Add to Longdo]
パッシブクライアント[passhibukuraianto] (n) { comp } passive client [Add to Longdo]
ブルセラショップ[buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
ホームエステ[ho-muesute] (n) (abbr) service that goes to clients' homes to give beauty treatments (wasei [Add to Longdo]
マルチクライアント[maruchikuraianto] (n) multiclient (advertising) [Add to Longdo]
依頼者[いらいしゃ, iraisha] (n) client [Add to Longdo]
依頼人[いらいにん, irainin] (n) client [Add to Longdo]
引手茶屋;引き手茶屋[ひきてぢゃや, hikitedyaya] (n) (arch) (See 中宿・3) teahouse that introduces clients to prostitutes [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) [Add to Longdo]
客筋[きゃくすじ, kyakusuji] (n) clientele [Add to Longdo]
客種[きゃくだね, kyakudane] (n) clientele [Add to Longdo]
客先[きゃくさき, kyakusaki] (n) customer; client [Add to Longdo]
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] (n) { comp } thin client [Add to Longdo]
顧客[こきゃく(P);こかく, kokyaku (P); kokaku] (n, adj-no) customer; client; patron; (P) [Add to Longdo]
顧客リスト[こきゃくリスト, kokyaku risuto] (n) client list; customer list [Add to Longdo]
主要納入先[しゅようのうにゅうさき, shuyounounyuusaki] (n) key customers; key customer; major clients; major client [Add to Longdo]
取り引き先;取引先[とりひきさき, torihikisaki] (n) customer; client [Add to Longdo]
渉外[しょうがい, shougai] (n) public relations; client liaison; client relations; (P) [Add to Longdo]
対す[ついす, tsuisu] (v5s, vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with [Add to Longdo]
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P) [Add to Longdo]
中宿[なかやど, nakayado] (n) (1) (arch) inn where one rests on the way; (2) (arch) (See 出合い宿) inn that serves as a meeting place for lovers; (3) (arch) (See 引き手茶屋) inn that introduces clients to prostitutes [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] (n, adj-no, adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P) [Add to Longdo]
得意客[とくいきゃく, tokuikyaku] (n) customer; client; one's customers [Add to Longdo]
得意場[とくいば, tokuiba] (n) (See 得意先) customer; client [Add to Longdo]
得意先[とくいさき, tokuisaki] (n) customer; client; patron; clientele; constituency; (P) [Add to Longdo]
売り日;売日[うりび, uribi] (n) (arch) day on which prostitutes had to receive clients [Add to Longdo]
飯盛女;飯盛り女[めしもりおんな, meshimorionna] (n) (See 飯盛り) maid at an inn who served clients and worked as a prostitute (Edo period) [Add to Longdo]
飯売女[めしうりおんな, meshiurionna] (n) (See 飯盛り女) maid at an inn who served clients and worked as a prostitute (Edo period) [Add to Longdo]
非クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] (n) { comp } non-client [Add to Longdo]
物日[ものび, monobi] (n) (1) (See 紋日・1) holiday; (2) (arch) day on which prostitutes had to receive clients (or pay their own fee to avoid doing so) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client [Add to Longdo]
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] thin client [Add to Longdo]
非クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client [Add to Longdo]
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient [Add to Longdo]
クライアントサーバ[くらいあんとさーば, kuraiantosa-ba] client-server [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Client \Cli"ent\, n. [L. cliens, -emtis, for cluens, one who
   hears (in relation to his protector), a client, fr. L. cluere
   to be named or called; akin to Gr. ? to hear, Skr. [,c]ry,
   and E. loud: cf. F. client. See {Loud}.]
   1. (Rom. Antiq.) A citizen who put himself under the
    protection of a man of distinction and influence, who was
    called his patron.
    [1913 Webster]
 
   2. A dependent; one under the protection of another.
    [1913 Webster]
 
       I do think they are your friends and clients,
       And fearful to disturb you.      --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One who consults a legal adviser, or submits his
    cause to his management.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 client
   n 1: a person who seeks the advice of a lawyer
   2: someone who pays for goods or services [syn: {customer},
     {client}]
   3: (computer science) any computer that is hooked up to a
     computer network [syn: {node}, {client}, {guest}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 client /kliɑ̃/ 
  client; customer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top