ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clientele

K L AY2 AH0 N T EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clientele-, *clientele*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clientele(n) ลูกค้าทั้งหมด, See also: ลูกค้าทั้งหลาย, Syn. clients, customers

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sure all your clientele know that.I'm sure all of your clientele are privy to that. The Butterfly Effect (2004)
Your clientele keeps a tight schedule.ลูกค้าท่านสั่งของมาแน่นขนัด Interference (2007)
The clothes speak for themselves, but, unfortunately, our stores will never carry your mother's line if this is the type of clientele that will be attracted to conwell's.เสื้อผ้าน่ะแสดงคำพูดด้วยตัวของมันเอง แต่, น่าเสียดายที่, ร้านของเราไม่ได้สนใจ แค่ชุดของแม่คุณ\ เราสนแต่ประเภทของลูกค้า The Empire Strikes Jack (2010)
Clientele used to be all eastern bloc criminals and crack whores, but then he took it over and ruined it.แต่ก่อนลูกค้า ก็มีแต่พวกอาชญากร กับคุณตัว แต่แล้วเขาก็ซื้อร้านมา แล้วทำซะพินาศหมด Pilot (2011)
No, Max, I am happy today because diner clientele has finally changed for the better.ไม่ แม็กซ์ ฉันแฮปปี้มากวันนี้เพราะลูกค้า ในที่สุดก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น And the Reality Check (2011)
I don't think you're gonna get the clientele that you were hoping for.ฉันว่านายอาจจะไม่ได้กลุ่มลูกค้า กับเท่าที่นายหวังไว้ Lone Gunmen (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการลูกค้า[børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
เจ้าจำนำ[jaojamnam] (n) EN: regular customer ; client ; clientele  FR: client [ m ] ; clientèle [ f ]
การบริการลูกค้า[kān børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [ m ]
ลูกค้า[lūkkhā] (n) EN: customer ; client ; clientele  FR: client [ m ] ; acheteur [ m ] ; consommateur [ m ] ; clientèle [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLIENTELE K L AY2 AH0 N T EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clientele (n) klˌiːəntˈɛl (k l ii2 @ n t e1 l)
clienteles (n) klˌiːəntˈɛlz (k l ii2 @ n t e1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルセラショップ[buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
客筋[きゃくすじ, kyakusuji] (n) clientele [Add to Longdo]
客種[きゃくだね, kyakudane] (n) clientele [Add to Longdo]
得意先[とくいさき, tokuisaki] (n) customer; client; patron; clientele; constituency; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clientele \Cli`en*tele"\ (? or ?), n. [L. clientela: cf. F.
   client[`e]le.]
   1. The condition or position of a client; clientship. [Obs.]
    --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. The clients or dependents of a nobleman of patron.
    [1913 Webster]
 
   3. The persons who make habitual use of the services of
    another person; one's clients, collectively; as, the
    clientele of a lawyer, doctor, notary, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clientele
   n 1: customers collectively; "they have an upper class
      clientele" [syn: {clientele}, {patronage}, {business}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top