Search result for

กตัญญู

(35 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กตัญญู-, *กตัญญู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กตัญญู[V] be grateful, See also: oblige, Syn. รู้คุณ, แสดงความกตัญญู, Example: เด็กๆ จะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณบิดามารดา
กตัญญูรู้คุณ[V] be grateful to someone (and reciprocate with loyalty), See also: be a client (in a patron-client relationship), Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที, Ant. เนรคุณ, อกตัญญู, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ผู้มีอุปการะคุณ, Thai definition: รู้คุณที่ผู้อื่นทำแก่ตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กตัญญู(กะตัน-) ว. ซึ่งรู้อุปการะที่ท่านทำให้, ซึ่งรู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตเวที. [ป. กต ว่า อันเขาทำแล้ว + ญู ว่า ซึ่งรู้].

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop griping and plant this Grateful Radish Seed-หยุดบ่นแล้วปลูกเมล็ดหัวไชเท้ายอดกตัญญูนี่ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
"Grateful Radish Seed"หัวไชเท้ายอดกตัญญูDragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You're such a good son.เจ้าเป็นลูกกตัญญู Le Morte d'Arthur (2008)
That unfilial jerk.ไอ้คนอกตัญญูEpisode #1.5 (2008)
Would it kill you to show me just a little bit of gratitude?มันจะตายเหรอถ้าลูกแสดงความกตัญญูต่อพ่อสักหน่อย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
YOUR SISTER WAS REBELLIOUSแล้วก็อกตัญญู กับความรักของแม่ แล้วดูสิว่าเธอจบลงยังไง Valley Girls (2009)
Well, now, I don't mean to be ungrateful, Doctor, but why would I waste a second of my time to help her?เอาล่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจอกตัญญูนะคะหมอ แต่ทำไมฉันต้องเสียเวลาในชีวิตฉันไปช่วยเธอด้วย Frankie & Alice (2010)
What do you mean "ungrateful"?คุณหมายความว่ายังไงเรื่องคำว่า "อกตัญญูFrankie & Alice (2010)
Your commander already showed her appreciationผู้การของคุณได้แสดงถึง ความกตัญญู Incursion: Part 2 (2010)
A show of gratitude from the powers that be for a job well done.แสดงความกตัญญูจากอำนาจที่ได้รับ สำหรับงานที่ทำได้ดี Death Race 2 (2010)
Your devotion to your father is touching,ช่างเป็นลูกที่กตัญญูเสียจริง Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
Well, there's a remarkable absence of gratitude for you.อ้อ ตัดขาดอย่างไม่ใยดี คุณช่างกตัญญูจริงๆเลยนะ Episode #1.4 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety   FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
กตัญญู[adj.] (katanyū) EN: good ; dutiful   
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyūkatawēthī) EN: gratitude ; grateful   
กตัญญูรู้คุณ[v. exp.] (katanyū rūkhun) EN: be grateful to someone   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
gratitude(แกรท'ทิทูด) n. ความรู้สึกขอบคุณ,ความกตัญญู, Syn. thanks
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
unfilial(อันฟิล'เลียล) adj. อกตัญญู,ไม่เหมาะที่จะเป็นบุตร., See also: unfilially adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
gratitude(n) ความกตัญญู,ความรู้คุณ,การขอบคุณ
impiety(n) ความอกตัญญู,ความไม่ศรัทธา
impious(adj) อกตัญญู,ไม่เลื่อมใสศรัทธา,ไม่เคารพนับถือ
ingrate(n) คนเนรคุณ,คนอกตัญญู
ingratitude(n) ความเนรคุณ,ความอกตัญญู
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า
thanks(n) การขอบใจ,ความกตัญญู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top