ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guest

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guest-, *guest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
house guest(n) ผู้พักอาศัย เช่น As a house guest, although it is quite proper to use up all the hot water and demand other comforts you are used to, it is not done to blow your nose in the sheets or polish shoes with towels even when invited to do so by the host who says make yourself feel at home.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guest(n) แขก, See also: ผู้มาเยี่ยม, แขกเหรื่อ, Syn. visitor, Ant. insider, native
guest room(n) ห้องพักแขก
guesthouse(n) บ้านรับรอง, See also: บ้านพักเล็กๆ
guest worker(n) ผู้ทำงานที่มาจากประเทศยากจนและเข้าทำงานในประเทศรวยกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guest(เกสทฺ) n. แขก, ลูกค้า, ผู้มาพักอาศัย vt. ต้อนรับแขก. vi. เป็นแขก, Syn. caller, visitor
guesthouse(เกสทฺ'เฮาซฺ) n. บ้านรับรองแขก

English-Thai: Nontri Dictionary
guest(n) แขก, ผู้มาเยือน, อาคันตุกะ, ผู้รับเชิญ, ลูกค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guestแร่เยือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guest Speakersวิทยากร [การแพทย์]
guest(s) of honourแขกเกียรติยศในการจัดเลี้ยง หมายถึง แขกที่ได้รับการจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติ [การทูต]
Guesthousesเกสต์เฮ้าส์ [TU Subject Heading]
Guestsสารเข้าอาศัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, Jim, since you are my guest and I am your host what is your pleasure?จิม ในเมื่อนายเป็นแขกของฉัน ฉันเป็นเจ้าบ้าน นายอยากทำอะไรสนุกๆ บ้าง Blazing Saddles (1974)
You may have read about my next guest in the newspapers recently.คุณอาจเคยอ่านเรื่องของเขา ทางหน้าน.ส.พ.ระยะนี้ Oh, God! (1977)
I lived in one of the guest rooms...ฉันพักอยู่ที่ห้องสำหรับแขก... Suspiria (1977)
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Yvette, will you go and check that dinner will be ready as soon as all the guests have arrived.อีเว็ตต์ คุณไปดูซิ ว่าอาหารเย็นจะพร้อมเสิร์ฟ ทันทีที่แขกทุกท่านได้มาถึงได้ไหม Clue (1985)
They're here to keep the guests happy.พวกเขาคอยให้ความบันเทิงแขก Dirty Dancing (1987)
No guests allowed. House rules.ห้ามแขกเข้าไป กฏของที่นี่ Dirty Dancing (1987)
You intend to cook with bathwater tonight? Did you forget we have guests for dinner?แล้วทำอาหารยังไง จะมีคนมากินมื้อเย็นด้วยนะ Punchline (1988)
The winner each week gets a guest spot on Johnny Carson.ผู้ชนะแต่ละสัปดาห์ ได้ออกรายการของคาร์สัน Punchline (1988)
Soon you will be my guest down the hall...สักประเดี๋ยว แกจะได้เป็นแขกรับเชิญNในห้องโถงข้างล่างนี่ Rambo III (1988)
That's my corn out there. You guys are guests in my corn.นั่นมันไร่ข้าวโพดของผม พวกคุณเป็นแขกของผม Field of Dreams (1989)
We must continue with our spell now that our little guest of honour has arrived.พวกเราต้องใช้คถาเดี๋ยวนี้แล้ว กับแขกน้อยๆที่อยู่ตรงนั้น Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guestAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
guestAll the guests did justice to his wife's cooking.
guestAll the guests were touched by her hospitality.
guestAmong the guests invited to the patty were two foreign ladies.
guestAmong the guests were the mayor and his wife.
guestAs a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.
guestAt the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.
guestBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
guestBe my guest.
guestBeside the mayor, many other distinguished guests were present.
guestBut showing off the presents could embarrass the guests who did not bring one.
guestCould I ask you to get a cup of tea for our guest?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มาเยือน(n) visitor, See also: guest, caller, Syn. แขก, Example: คนถิ่นนี้ให้ความสำคัญต่อผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลต่างถิ่นที่มาหาหรือมาเยี่ยม
แขกเหรื่อ(n) guest, See also: visitor, Syn. แขก, Example: บรรดาแขกเหรื่อกำลังทะยอยเข้ามาในงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มาร่วมในงาน
แขก(n) guest, See also: visitor, Example: ลูกเอาน้ำไปต้อนรับแขกหรือยัง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มาหาหรือมาเยี่ยมเยือน
บ้านรับรอง(n) guesthouse, Syn. เรือนรับรอง, Example: พ่อเลี้ยงสร้างบ้านรับรองไว้บนเนินผาที่เห็นทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจน, Count Unit: หลัง, บ้าน, Thai Definition: บ้านที่สร้างไว้สำหรับรับรองแขก
มหาชัย(n) name of Thai tune, See also: guesting song, Example: นักดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัยเพื่อเป็นการให้เกียรติประธานในพิธี, Thai Definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง ใช้บรรเลงในงานเกี่ยวกับเกียรติยศของบุคคลที่มาเป็นประธานในงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านรับรอง[bānraprøng] (n) EN: guesthouse  FR: pension de famille [ f ]
เกสต์เฮ้าส์[kēt-hāo] (n) EN: guesthouse  FR: pension de famille [ f ]
แขก[khaēk] (n) EN: guest ; visitor ; caller  FR: invité [ m ] ; hôte [ m ] ; convive [ m ] ; visiteur [ m ]
แขกรับเชิญ[khaēk rapchoēng] (n, exp) EN: guest
ผู้มาเยือน[phū mā yeūoen] (n, exp) EN: visitor ; guest ; caller  FR: visiteur [ m ]
ผู้มีเกียรติ[phū mī kīet] (n, exp) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest
ต้อนรับแขก[tønrap khaēk] (v, exp) EN: receive guests ; welcome guests ; greet visitors  FR: recevoir des invités ; accueillir des visiteurs

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
guest
guests
guest's
guested
guests'
guesthouse
guesthouses

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guest
guests
guestroom
guesthouse
guestrooms
guest-night
guesthouses
guest-nights

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客人[kè rén, ㄎㄜˋ ㄖㄣˊ,  ] guest #4,062 [Add to Longdo]
宾馆[bīn guǎn, ㄅㄧㄣ ㄍㄨㄢˇ,   /  ] guesthouse #5,095 [Add to Longdo]
来宾[lái bīn, ㄌㄞˊ ㄅㄧㄣ,   /  ] guest; visitor #13,657 [Add to Longdo]
客房[kè fáng, ㄎㄜˋ ㄈㄤˊ,  ] guest room #13,925 [Add to Longdo]
宾客[bīn kè, ㄅㄧㄣ ㄎㄜˋ,   /  ] guests; visitors #17,438 [Add to Longdo]
招待所[zhāo dài suǒ, ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄙㄨㄛˇ,   ] guest house; small hotel #19,918 [Add to Longdo]
来客[lái kè, ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ,   /  ] guest #31,238 [Add to Longdo]
宾至如归[bīn zhì rú guī, ㄅㄧㄣ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄟ,     /    ] guests feel at home (in a hotel, guest house etc); a home away from home #68,016 [Add to Longdo]
逆旅[nì lǚ, ㄋㄧˋ ㄌㄩˇ,  ] guest-house; inn #81,313 [Add to Longdo]
远客[yuǎn kè, ㄩㄢˇ ㄎㄜˋ,   /  ] guest from afar #97,634 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きゃく, kyaku] TH: แขก(ผู้มาเยือน)  EN: guest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrengast { m } | Ehrengäste { pl }guest of honour | guests of honour [Add to Longdo]
Fremdenzimmer { n }guest room [Add to Longdo]
Gästebuch { n }guest book; guestbook; visitors' book [Add to Longdo]
Gästehaus { n }guest house [Add to Longdo]
Gast { m } | Gäste { pl } | berühmter Gastguest | guests | celebrity guest [Add to Longdo]
Gastdozent { m }guest lecturer; visiting lecturer [Add to Longdo]
Gastprofessur { f }guest professorship [Add to Longdo]
Gastspiel { n }guest performance [Add to Longdo]
Gastvorlesung { f } | Gastvorlesungen { pl }guest lecture | guest lectures [Add to Longdo]
Gastwissenschaftler { m }guest researcher [Add to Longdo]
Hospitant { m }guest student [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest #295 [Add to Longdo]
ゲスト[gesuto] (n) guest; (P) #1,263 [Add to Longdo]
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P) #1,873 [Add to Longdo]
正室[せいしつ, seishitsu] (n) (1) (See 側室, 本妻) legal wife (of a noble) (as opposed to a concubine); (2) (See 表座敷・おもてざしき) room for receiving guests; (3) (obsc) heir; successor #6,568 [Add to Longdo]
客員[きゃくいん(P);かくいん, kyakuin (P); kakuin] (n) guest (associate) member; (P) #7,816 [Add to Longdo]
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r, vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P) #9,488 [Add to Longdo]
客室[きゃくしつ, kyakushitsu] (n) drawing room; guest room; (P) #9,979 [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n, suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time #11,142 [Add to Longdo]
サポーター(P);サポータ[sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P) #11,345 [Add to Longdo]
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P) #15,389 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲストコンピュータ[げすとこんぴゅーた, gesutokonpyu-ta] guest computer [Add to Longdo]
ゲスト[げすと, gesuto] guest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guest \Guest\, v. t.
   To receive or entertain hospitably. [Obs.] --Sylvester.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guest \Guest\, v. i.
   To be, or act the part of, a guest. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      And tell me, best of princes, who he was
      That guested here so late.        --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guest \Guest\ (g[e^]st), n. [OE. gest, AS. g[ae]st, gest; akin
   to OS., D., & G. gast, Icel. gestr, Sw. g[aum]st, Dan.
   Gj[aum]st, Goth. gasts, Russ. goste, and to L. hostis enemy,
   stranger; the meaning stranger is the older one, but the root
   is unknown. Cf. {Host} an army, {Hostile}.]
   1. A visitor; a person received and entertained in one's
    house or at one's table; a visitor entertained without
    pay.
    [1913 Webster]
 
       To cheer his guests, whom he had stayed that night.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       True friendship's laws are by this rule exprest.
       Welcome the coming, speed the parting guest. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A lodger or a boarder at a hotel, lodging house, or
    boarding house.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) Any insect that lives in the nest of another without
      compulsion and usually not as a parasite.
    (b) An inquiline.
      [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guest
   n 1: a visitor to whom hospitality is extended [syn: {guest},
      {invitee}]
   2: United States journalist (born in England) noted for his
     syndicated homey verse (1881-1959) [syn: {Guest}, {Edgar
     Guest}, {Edgar Albert Guest}]
   3: a customer of a hotel or restaurant etc.
   4: (computer science) any computer that is hooked up to a
     computer network [syn: {node}, {client}, {guest}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top