Search result for

node

(70 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -node-, *node*
Possible hiragana form: ので
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
node[N] ต่อม, See also: ปม, ปุ่ม, ตุ่ม, Syn. joint
node[N] ส่วนที่บวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
node(โนด) n. ปุ่ม,ปม,รอยโปน,ตา,ตุ่ม,จุด,จุดที่ลำบาก,สถานการณ์ที่ลำบาก., See also: nodical adj., Syn. knob
anode(แอน' โนด) n. ขั้วบวก -anodic adj.
antinode(แอน' ทิโนด) n. บริเวณที่มีช่วงกว้างของคลื่นมากที่สุด -antinodal adj.
echinodermn. สัตว์ทะเล เช่น ปลาดาว,sea urchin
melanodermaผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
pallinode(แพล'ละโนด) n. การยกเลิกคำพูดก่อน ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
node(n) ปุ่ม,ตาไม้,ปม,รอยโน,ตุ่ม
anode(n) ขั้วไฟฟ้าบวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nodeข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
node๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ๒. สถานีเชื่อมโยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nodeบัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
node๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ๒. สถานีเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nodeปุ่ม, ปม, รอยโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Node๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ ๒. สถานีเชื่อมโยง, ๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ ๒. สถานีเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์]
nodeบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่งซึ่งมีการกระจัดเป็นศูนย์ หรือซึ่งตัวกลางไม่มีการสั่น  จากรูป ตำแหน่ง N คือ บัพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
node of Ranvierโนดออฟแรนเวียร์, ช่องว่างระหว่างเซลล์ชวานที่หุ้มแอกซอนอยู่เป็นระยะ ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The patient's joints don't hurt, abdominal pain went away when the fetus did, and no palpable lymph nodes.คนไข้ไม่เจ็บข้อ อาการปวดท้องจะหายไปเมื่อตัวอ่อน และคลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองโต Dying Changes Everything (2008)
Um, she has lots and lots of palpable lymph nodes, joint and abdominal pain.อืม เธอมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต ปวดข้อและปวดในช่องท้อง Dying Changes Everything (2008)
There are no palpable lymph nodes.แต่คลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองบวม Dying Changes Everything (2008)
You know connecting through a DMA node would be a lot faster.คุณรู้ไหม การติดต่อผ่าน DMA จะเร็วกว่ามาก Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
No, I don't know it's quicker to use a DMA node or else I would have done just that.ไม่, ไม่รู้ว่า มันเร็วกว่า ถ้าใช้ผ่าน DMA หรือ เพราะฉันจะทำให้ มันเสร็จ ,แค่นั้น Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I had no idea the DMA nodes were up and running.ฉันไม่รู้หรอกว่า ส่วน DMA มันมีอยู่ และใช้งานได้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
The transmitter node on the laptop is encrypted with multiple relays.หน่วยรับสัญญานที่เครื่อง Laptop ถูกเข้ารหัส หลายชั้น Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
What does it matter if it's a node is lost ...ใช่แล้ว Drag Me to Hell (2009)
The condition of the node does not matter, You're still the owner.แล้วถ้าฉันเผามันทิ้งไปล่ะ เกรงว่า ไม่ว่าจะทำอะไรมัน กระดุมก็ยังคง Drag Me to Hell (2009)
Ten times the usual nodes. Whoever sent this is trying very hard to cover their tracks.ใครก็ตามที่ส่งสิ่งนี้ต้องพยายามอย่างหนักที่จะลบร่อยรอย The No-Brainer (2009)
The primary node, it must be near Millius Primeตัวจุดอันแรกต้องอยู่ใกล้ๆ มิลเลียส ไพรม์ แน่ๆ Mystery of a Thousand Moons (2009)
These processing nodes are scrubbers,นั่นเป็นจุดที่ทำงานด้านการขัดถู Air: Part 1 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพอง[N] frontal humps of an elephant, See also: nodes on both sides of elephant's head, Syn. กระพอง, ตระพอง, กะพอง, Example: ช้างตัวนั้นมีตะพองใหญ่มาก, Thai definition: ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม 2 ข้างศีรษะช้าง
ตระพอง[N] nodes on the two sides of elephant's head, Syn. กระพอง, ตะพอง, กะพอง, Example: เขาลูบที่ตระพองช้างเบาๆ ด้วยความเอ็นดู, Thai definition: ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม 2 ข้างที่ศีรษะช้าง
ปม[N] node, See also: blotch, knob, Syn. ปุ่มปม, ตุ่ม, ปุ่มป่ำ, Example: คางคกมีผิวหนังเป็นปุ่มปมไปทั่ว, Thai definition: เนื้อที่เป็นปุ่มขึ้นตามตัว
ข้อต่อ[N] joint, See also: node, connection, link, articulation, Syn. รอยต่อ, รอยเชื่อม, Example: ช่างเหล็กเชื่อมข้อต่อของเพลารถยนต์, Count unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อ[n.] (khø) EN: articulation ; joint ; knuckle ; node   FR: articulation [f] ; joint [m]
ขั้วบวก[n.] (khūa būak) EN: anode ; positive pole   FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ปล้อง[n.] (plǿng) EN: segment ; section ; internode   FR: section [f]
ปล้องไม้ไผ่[n. exp.] (plǿng māi phai) EN: bamboo internode   
ปม[n.] (pom) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump   FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NODE    N OW1 D
NODES    N OW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
node    (n) (n ou1 d)
nodes    (n) (n ou1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knoten {m} | Knoten {pl}node | nodes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix) [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
ことので[, kotonode] (exp) from the fact that ... [Add to Longdo]
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts) [Add to Longdo]
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[, doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong? [Add to Longdo]
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] node in a network; branch; website, #5,671 [Add to Longdo]
节点[jié diǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] node, #12,502 [Add to Longdo]
结点[jié diǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] node, #34,994 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node [Add to Longdo]
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] data processing node [Add to Longdo]
ノード[のーど, no-do] node [Add to Longdo]
フロアノード[ふろあのーど, furoano-do] floor node [Add to Longdo]
ホストノード[ほすとのーど, hosutono-do] host node [Add to Longdo]
観点表示[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label [Add to Longdo]
周辺ノード[しゅうへんノード, shuuhen no-do] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
節点[せってん, setten] node [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Node \Node\ (n[=o]d), n. [L. nodus; perh. akin to E. knot. Cf.
   {Noose}, {Nowed}.]
   1. A knot, a knob; a protuberance; a swelling.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically:
    (a) (Astron.) One of the two points where the orbit of a
      planet, or comet, intersects the ecliptic, or the
      orbit of a satellite intersects the plane of the orbit
      of its primary.
    (b) (Bot.) The joint of a stem, or the part where a leaf
      or several leaves are inserted.
    (c) (Dialing) A hole in the gnomon of a dial, through
      which passes the ray of light which marks the hour of
      the day, the parallels of the sun's declination, his
      place in the ecliptic, etc.
    (d) (Geom.) The point at which a curve crosses itself,
      being a double point of the curve. See {Crunode}, and
      {Acnode}.
    (e) (Mech.) The point at which the lines of a funicular
      machine meet from different angular directions; --
      called also {knot}. --W. R. Johnson.
    (f) (Poet.) The knot, intrigue, or plot of a piece.
    (g) (Med.) A hard concretion or incrustation which forms
      upon bones attacked with rheumatism, gout, or
      syphilis; sometimes also, a swelling in the
      neighborhood of a joint. --Dunglison.
    (h) (Mus) One of the fixed points of a sonorous string,
      when it vibrates by aliquot parts, and produces the
      harmonic tones; nodal line or point.
    (i) (Zool.) A swelling.
      [1913 Webster]
 
   3. (Math., Computers) A special point in a graph or diagram
    which is attached to other points by {links}. It is often
    labeled and represented graphically as a box or circle. A
    node may represent any object which is related to other
    objects in a conceptual structure that can be represented
    as a graph, the relations being represented as links
    between the nodes.
    [PJC]
 
   4. (Anat.) A small mass of tissue differing from other tissue
    in its immediate vicinity; as, a lymph node.
    [PJC]
 
   {Ascending node} (Astron.), the node at which the body is
    passing northerly, marked with the symbol [astascending],
    called the Dragon's head. Called also {northern node}.
 
   {Descending node}, the node at which the body is moving
    southwardly, marked thus [astdescending], called Dragon's
    tail.
 
   {Line of nodes}, a straight line joining the two nodes of an
    orbit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 node
   n 1: a connecting point at which several lines come together
   2: any thickened enlargement [syn: {node}, {knob}, {thickening}]
   3: (botany) the small swelling that is the part of a plant stem
     from which one or more leaves emerge [syn: {node}, {leaf
     node}]
   4: (physics) the point of minimum displacement in a periodic
     system [ant: {antinode}]
   5: (astronomy) a point where an orbit crosses a plane
   6: the source of lymph and lymphocytes [syn: {lymph node},
     {lymph gland}, {node}]
   7: any bulge or swelling of an anatomical structure or part
   8: (computer science) any computer that is hooked up to a
     computer network [syn: {node}, {client}, {guest}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 node [nodə]
   againstone'swill
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top