Search result for

*beneath*

(129 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beneath, -beneath-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beneath[ADV] อยู่ข้างล่าง, See also: อยู่ข้างใต้, Syn. below, Ant. atop
beneath[PREP] ข้างล่าง, See also: ต่ำกว่า, ต่ำลงไป, อยู่ใต้, Syn. below, under
be beneath[PHRV] อยู่ใต้, See also: อยู่ใต้ดิน, อยู่ข้างใต้, Syn. be under
be beneath[PHRV] เสื่อมเสียเกียรติ, See also: ไม่น่ายกย่องสำหรับ, ไร้เกียรติ์
fall beneath[PHRV] ตกไปอยู่ข้างใต้ (บางสิ่ง), Syn. fall under
fall beneath[PHRV] ทำให้ตกอยู่ภายใต้ (อิทธิพล), Syn. fall under
marry beneath[PHRV] แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า, Ant. marry above
be beneath contempt[IDM] (จิตใจ) ต่ำมาก, See also: (จิตใจ)แย่มาก, ต่ำทราม
be beneath someone's notice[IDM] ไม่น่าสนใจ, See also: ไม่ควรค่าแก่การสนใจ, ไม่คู่ควร
be beneath someone's dignity[IDM] เสื่อมเสีย, See also: ไม่ให้เกียรติ, Syn. fall beneath

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below

English-Thai: Nontri Dictionary
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
beneath(pre) ข้างใต้,ใต้,ต่ำกว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pursuing vanessa is beneath us both.สืบเรื่อง เวเนซซ่า มันไร้สาระสำหรับเราสองคน Chuck in Real Life (2008)
You only need to bury it beneath the stone of the house which I'll show you.เจ้าก็แค่ฝังมันลงไปใต้ก้อนหินในบ้าน ก้อนนี้ข้าจะพาเจ้าไปดู Iljimae (2008)
It's beneath us.มันอยู่ข้างล่างเรา Outlander (2008)
I did it as a peace offering between us so we may finally draw a line beneath everything.ข้าทำไป เพื่อมิตรภาพระหว่างเรา ฉะนั้น ได้โปรดลืมเรื่องในอดีตไปซะ The Other Boleyn Girl (2008)
Why must my three keep out of sight Beneath a vicious square-root sign?ทำไมเลขสามของผมต้องถูกเก็บไว้ ภายใต้ความชั่วร้ายของสัญลักษณ์รากที่สอง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
/When they were dead or useless, /he had them buried beneath it.เมื่อใดล้มตายหรือหมดประโยชน์ ร่างพวกเขาก็จะถูกฝังใต้กำแพง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
But this guy is so far beneath you. You deserve much better.แต่หมอนี่มันด้อยกว่าแกมาก แกควรได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้ Pineapple Express (2008)
He has no feeling beneath his waist.ตั้งแต่เอวลงไป เขาไม่มีความรู้สึกแล้ว The Ruins (2008)
He can't feel anything beneath his waist.ตั้งแต่เอวลงมา เขาไม่รับรู้แล้ว The Ruins (2008)
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้ Pathology (2008)
It should put us directly beneath Company headquarters.เชื่อมไปถึงใต้ สนง.ของคอมพานี Greatness Achieved (2008)
There's nothing beneath this cement but granite.ข้างใต้นี้มีแต่หินแกรนิต Greatness Achieved (2008)
The government then established an aid group that started to ferry the aliens to a temporary camp set up just beneath the ship.แล้วรัฐบาลก็จัดตั้งสมาคมสงเคราะห์เพื่อเริ่มทำ ท่าตั้งแคมป์ชั่วคราวให้กับพวกต่างดาว ซึ่งอยู่ใต้ยานของพวกมัน District 9 (2009)
But then show him that beneath that control-freak exterior of yours that there's a sexual deviant waiting to be unleashed.แต่โชว์ให้เขาเห็น.. ..ถึงสิ่งที่อยู่ภายใน ที่กำลังควบคุมไม่ได้ ..ว่ามันมีสิ่งหิวกระหาย กำลังรอการปลดปล่อยอยู่ The Ugly Truth (2009)
What mysterious wonder do you all think might be lurking beneath the Earth that would make every single person and animal and object and slaves circular?อะไรเป็นสิ่งมหัศจรรย์ปริศนา ที่พวกเธอคิดว่ามันอาจจะ แอบซ่อนอยู่ใต้โลก และทำให้คนทุกคน สัตว์ทุกตัว และทุกสิ่งอย่าง เคลื่อนที่เป็นวง Agora (2009)
"annuit coeptis" Inscribed beneath.อันนูอิท โคเอปติส (Annuit coeptis) กำกับข้างใต้ Omnivore (2009)
My ashes were spread over grass I had once walked on... beneath trees that had once given me shade... on top of roses I once admired... and beside fences I once gossiped over.เถ้ากระดูกฉันถูกโปรยไปทั่วสนามที่ฉันเคยเดิน ใต้ต้นไม้ที่เคยให้ร่มเงาฉัน บนดอกกุหลาบที่ฉันเคยชื่นชม Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Everyone wears some kind of mask, so you must look closely to find the truth that lies beneath.ผู้คนมักจะใส่หน้ากากบางอย่างอยู่ ดังนั้น คุณจึงต้องมองอย่างละเอียด เพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนภายใต้ความหลอกลวง Marry Me a Little (2009)
Beneath Meadow Branch subdivision in a FULCRUM lab that was built as part of a secret initiative.ใต้หมู่บ้าน meadow ใน fulcrum lab สร้างขึ้นเพืjอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความลับ Chuck Versus the Suburbs (2009)
My sleeping quarters are beneath the stairs.ที่นอนอยู่ใต้บันได Nothing But the Blood (2009)
You know I wasn't the only fox in the River to fall asleep at night dreaming about treasures tucked beneath that white coat of yours.รู้มั้ย ฉันไม่ได้เป็นหมาป่าในแม่น้ำที่คอยแต่จะนอนหลับตอนกลางคืน แล้วคอยแต่ฝันถึงสมบัติที่ซ่อนอยู่ใน Rates of Exchange (2009)
Seems like he's getting beneath your skin.ดูเหมือนเขาอยู่ภายใต้ผิวหนังคุณ Episode #3.2 (2009)
~~ Beneath your perfume and makeup ~~# ภายใต้น้ำหอม และเครื่องสำอางค์ # Ballad (2009)
She's beneath you.เธอดูไม่เหมาะกับคุณ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Samples of the skin cells from beneath the victim's nails that determined his guilt 17 years ago were reexamined using current technology...ตัวอย่างของเซลล์ผิวหนังใต้เล็บ ของผู้ตายนั้น... ...ที่ทำให้เขาต้องมีความผิดเมื่อ17ปีก่อนนั้น เมื่อนำมาตรวจสอบใหม่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้ว... Episode #1.8 (2009)
So the remains are all in the soil beneath the layer of gravel.ศพทั้งหมด อยู่ในดินใกล้กับชั้นหินกรวด Harbingers in a Fountain (2009)
Right, minute amounts in the soil layer beneath each and every body.ถูกต้อง มีปริมาณมากพอ ในชั้นผิวดิน และมีปริมาณสะสมหนึ่ง ในแต่ละศพ Harbingers in a Fountain (2009)
So, the victim's bones-- they were covered in a sedimentary rock dust comprised of carbon, nitrogen, oxygen and sulfur, so as indicated, he was most likely hooked beneath a coal car.กระดูกของเหยื่อ... ที่พบ มีการตกตะกอนของเศษฝุ่น ประกอบด้วย คาร์บอน, ไนโตรเจน, ออกซิเจน และซัลเฟอร์ The Plain in the Prodigy (2009)
I think there's something beneath this deer.ผมคิดว่ามีบางอย่าง อยู่ข้างหลังกวางตัวนี้นะ Dude, Where's My Groom? (2009)
Even the earth beneath our feet.แม้แต่พื้นดินที่อยู่ใ่ต้ฝ่าเท้าพวกเราก็ด้วย Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Every Geonosian building has a series of catacombs beneath it that run deep underground.อาคารของชาวจีโอโนเซียนทุกแห่ง จะมีเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดิน ข้างล่างนั่น ลึกลงไปใต้พื้นดิน Weapons Factory (2009)
Three nights back, we were camped beneath the walls of Idirsholas...สามคืนก่อน เราได้ตั้งค่ายพักแรม ใต้กำแพงแห่งอิเดียโชลาส The Fires of Idirsholas (2009)
Locked in the vaults beneath us.ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของใต้ดิน The Witch's Quickening (2009)
Beneath me, this awful city.เบื้องล่างของผม เมืองอันน่ารังเกียจนี้ Watchmen (2009)
But beneath your mask of logic I sense a frailty...และใต้หน้ากากตรรกของคุณ ผมสัมผัสถึงจุดอ่อน... Sherlock Holmes (2009)
You and Blackwood laid the final toches to your ceremony in the sewers beneath parliament less than an hour ago.คุณกับแบล็กวู๊ด วางแผนสังหารหมู่ ในท่อใต้รัฐสภา ไม่ถึงชั่วโมงก่อน Sherlock Holmes (2009)
In the chaos of battle, when the ground beneath your feet is a slurry of blood, puke, piss, and the entrails of friends and enemies alike, it's easy to turn to the gods for salvation.ในยามสงคราม เมื่อผืนดินใต้ฝ่าเท้า เต็มไปด้วยเลือด และ อาจม ซากศพของมิตรและศัตรูคละเคล้ากัน Centurion (2010)
That is so beneath you.ที่ไม่เคยรู้ทันคุณเลย Burlesque (2010)
Then I will be unable to help her from beneath the rubble.งั้นข้าก็คงช่วยเมียเจ้า จากใต้ซากนั้นไม่ได้ Shadow Games (2010)
And the sand beneath your feet. You will learn to worship it.และทรายใต้เท้าของเจ้า เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะบูชามัน Legends (2010)
And the demons fell beneath his sword... The sons of a jackal?แล้วเหล่าปีศาจก็จมอยู่ใต้คมดาบของเขา บุตรแห่งหมาในงั้นรึ? Legends (2010)
The heart beating beneath his chest.หัวใจที่เต้นอยู่ในอกเขา Great and Unfortunate Things (2010)
That cock eater's pride ground beneath my heel.ร้านขายไอ้จ้อน ใต้ส้นเท้าข้าหากไม่ยอมลงทุน Mark of the Brotherhood (2010)
What is beneath your feet?อะไรที่อยู่ใต้เท้าเจ้า Mark of the Brotherhood (2010)
I would not have it extinguish beneath our roof.ดามาคัส? Mark of the Brotherhood (2010)
You're the wind beneath my wings, man.คุณคือลมซึ่ง โอบพยุงใต้ปีกของฉันไว้ Beautifully Broken (2010)
#Sink beneath the sun ## แห้งไปเพราะ ดวงอาทิตย์ # The Power of Madonna (2010)
Get to the pain beneath it. So it's decided.เข้าใจความเจ็บปวดข้างใน ฉันตัดสินใจแล้ว Funk (2010)
Yeah. Right beneath the flight path.ใช่ค่ะ ออกมาก่อนเครื่องบินชนกันพอดี No Más (2010)
Presents beneath the skin, not on the surface.จะเกิดอยู่ใต้ผิวหนัง ไม่ใช่ที่ผิวด้านนอกนะ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beneathAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
beneathHe is beneath her in rank.
beneathHer behavior is beneath contempt.
beneathHer foolish idea is beneath notice.
beneathHe took it from beneath his coat.
beneathHis behavior is beneath criticism.
beneathIt is beneath him to do something like that.
beneathIt is beneath him to say such a thing.
beneathIt is beneath my dignity to ask a favor.
beneathIt is beneath you to say such a thing.
beneathSuch behavior is beneath his dignity.
beneathSuch conduct is beneath your dignity.
beneathThat is beneath ordinary decency.
beneathThe business prospered beneath his guiding hand.
beneathThe earth lay beneath a blanket of snow.
beneathThe ice will crack beneath our weight.
beneathThe money was hidden beneath the floorboards.
beneathThe tree bent down beneath their weight of fruit.
beneathThey live no the floor beneath.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใต้[ADV] beneath, See also: under, underneath, Example: เรามักจะเก็บความรู้สึกก้าวร้าวของเราไว้ภายใต้ท่าทีที่สุภาพอ่อนโยน, Thai definition: ด้านใน, ข้างใน
ด้านล่าง[ADV] below, See also: beneath, under, Syn. ข้างล่าง, ส่วนล่าง, Example: ตัวจับสัญญาณจะติดอยู่ทางด้านล่างของบันไดเลื่อน, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: อยู่ในที่ต่ำกว่าหรืออยู่ในส่วนท้าย, ถัดไปข้างใต้
ข้างล่าง[ADV] below, See also: beneath, under, Syn. ข้างใต้, Ant. ข้างบน, Example: บ้านเรือนไทยสมัยก่อนจะนิยมสร้างเล้าไก่ไว้ข้างล่างตัวบ้าน, Thai definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
ข้างใต้[ADV] under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: เขาเอาขนมซุกไว้ข้างใต้เพราะกลัวคนเห็น, Thai definition: ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข้างใต้[PREP] under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: ถุงกอล์ฟของพ่ออยู่ข้างใต้บันได มองเห็นหรือเปล่า, Thai definition: เป็นคำเชื่อม มีความหมายว่า ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข้างใต้[N] under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: ถ้าสังเกตเห็นอนูของน้ำเกาะเป็นกลุ่มไหลเร็วพุ่งไปข้างหน้าแสดงว่าข้างใต้มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว, Thai definition: ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใต้[PREP] under, See also: beneath, below, Syn. ล่าง, Ant. บน, เหนือ, Example: นักประดาน้ำลงไปใต้น้ำเพื่อสำรวจความเสียหายของเรือ, Thai definition: ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back   FR: derrière ; dessous
ข้างล่าง[X] (khāng-lāng) EN: downstairs ; below ; beneath   FR: en bas ; dessous
ข้างใต้[n.] (khāngtāi) EN: beneath ; underneath ; under   FR: sous ; au-dessous ; dessous
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath   FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ภายใต้[adv.] (phāitai) EN: beneath   FR: sous
ใต้[X] (tāi) EN: under ; beneath ; below   FR: sous ; dessous ; au-dessous de

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEATH    B AH0 N IY1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beneath    (a) (b i1 n ii1 th)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht der Beachtung wertbeneath notice [Add to Longdo]
unter aller Kritikbeneath contempt [Add to Longdo]
Würde {f}; Erhabenheit {f} | unter seiner Würde seindignity | to be beneath one's dignity [Add to Longdo]
hierunterbeneath this [Add to Longdo]
nebenbeneath [Add to Longdo]
unten; unterbeneath [Add to Longdo]
unter; unten; darunterbeneath [Add to Longdo]
Das ist unter seiner Würde.That's beneath him. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate [Add to Longdo]
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath [Add to Longdo]
下草[したくさ, shitakusa] (n) undergrowth; weeds beneath a tree [Add to Longdo]
下敷き(P);下敷(P)[したじき, shitajiki] (n) (1) desk pad; mat; (2) something lying underneath; pinned under; crushed beneath; (P) [Add to Longdo]
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
差し手[さして, sashite] (n) (in sumo) slipping one's hand beneath the opponent's arm and latching on to the underside of his belt [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
樹下[じゅか;じゅげ, juka ; juge] (n) beneath the trees [Add to Longdo]
石子詰め[いしこづめ, ishikodume] (n) burying alive beneath stones [Add to Longdo]
蘇芳;蘇方;蘇枋[すおう, suou] (n) (1) (uk) sappanwood (Caesalpinia sappan); (2) sappanwood dye (red in colour) (color); (3) layered colour (light brown on the front, dark red beneath) [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n) (1) hostel; dormitory; (2) (arch) (See 律令制) bureau (government department beneath a ministry under the ritsuryo system); (P) [Add to Longdo]
衵;袙[あこめ, akome] (n) (arch) layer of clothing worn by nobles (worn beneath the robe but over the undergarments) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dī, ㄉㄧ, ] to lower (one's head); to let droop; to hang down; low; to incline; beneath; low, #393 [Add to Longdo]
之下[zhī xià, ㄓ ㄒㄧㄚˋ, ] under; beneath; less than, #2,203 [Add to Longdo]
不屑[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, ] to disdain to do sth; to think sth not worth doing; to feel it beneath one's dignity, #10,383 [Add to Longdo]
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, / ] hidden beneath the surface; buried and concealed, #28,938 [Add to Longdo]
目中无人[mù zhōng wú rén, ㄇㄨˋ ㄓㄨㄥ ˊ ㄖㄣˊ, / ] to consider everyone else beneath one (成语 saw); so arrogant that no-one else matters; condescending; to go about with one's nose in the air, #38,548 [Add to Longdo]
步月[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, ] to stroll beneath the moon, #803,997 [Add to Longdo]
在下方[zài xià fāng, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ, ] beneath [Add to Longdo]
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, / ] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beneath \Be*neath"\, prep. [OE. benethe, bineo[eth]en, AS.
   beneo[eth]an, beny[eth]an; pref. be- + neo[eth]an, ny[eth]an,
   downward, beneath, akin to E. nether. See {Nether}.]
   1. Lower in place, with something directly over or on; under;
    underneath; hence, at the foot of. "Beneath the mount."
    --Ex. xxxii. 19.
    [1913 Webster]
 
       Beneath a rude and nameless stone he lies. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Under, in relation to something that is superior, or that
    oppresses or burdens.
    [1913 Webster]
 
       Our country sinks beneath the yoke.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Lower in rank, dignity, or excellence than; as, brutes are
    beneath man; man is beneath angels in the scale of beings.
    Hence: Unworthy of; unbecoming.
    [1913 Webster]
 
       He will do nothing that is beneath his high station.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beneath \Be*neath"\, adv.
   1. In a lower place; underneath.
    [1913 Webster]
 
       The earth you take from beneath will be barren.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. Below, as opposed to heaven, or to any superior region or
    position; as, in earth beneath.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top