ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

樹下

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -樹下-, *樹下*
Japanese-English: EDICT Dictionary
樹下[じゅか;じゅげ, juka ; juge] (n) beneath the trees [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We walked by those pine trees[CN] 在這三棵松樹下面走過 The Forbidden Past (1979)
So we put all our presents under our little tree.[CN] 我們把所有的禮物都藏在小樹下 Blackadder's Christmas Carol (1988)
He sat beneath a tree and wept[CN] 他坐在樹下哭泣 The Cloud-Capped Star (1960)
Any last requests before I chop your block off for the Chrimble tree?[CN] 最后有什么要求嗎 黑爵士 在我把你頭砍下來放到聖誕樹下之前? Blackadder's Christmas Carol (1988)
The women who live in that house must often sit under this tree.[CN] 288)}她們那些住在這裏的 288)}應該到這棵樹下來坐 Francisca (1981)
He found him in the roots of a pine tree.[CN] 他在松樹下發現了他 The Demon (1978)
Just bury me under a tree.[CN] 只要把我埋葬在一棵樹下就行 Madame Rosa (1977)
Feel the air, which the flowers in the linden trees breathe passionately, behold the days of luxury and beauty,[CN] 感受一下那些在菩提樹下的小花們熱情呼吸的空氣吧 享受,這一天裏的奢華與美麗 Rosa Luxemburg (1986)
He sat beneath a tree, downcast[CN] 他坐在樹下,非常沮喪 The Cloud-Capped Star (1960)
He used to sit under this tree.[CN] 他習慣坐在這棵樹下 The Devil (1972)
From under the apple tree. But I thought I was daydreaming.[CN] 從蘋果樹下 我還以為是做的白日夢 Wesele (1973)
Those sitting under the trees —[CN] 坐在樹下的... Pearls of the Deep (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top