ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下草

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下草-, *下草*
Japanese-English: EDICT Dictionary
下草[したくさ, shitakusa] (n) undergrowth; weeds beneath a tree [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even before drinking the medicine, something was happening because I started singing in my head for some reason, a prayer that a boy sings during his Bar Mitzvah where he becomes a man.[CN] 力量 甚至是在喝下草药之前 我都感到了自己的变化 I had before. Simon Amstell: Numb (2012)
- It takes over an hour to cut the grass.[CN] - 除下草要花一个多小时 Bang Bang You're Dead (2002)
I mowed the lawn.[CN] 我还修剪了一下草 Rabbit Hole (2010)
...mow our lawn.[CN] - 帮我们修剪一下草 Accepted (2006)
You just might want to hire Tarzan to do some landscaping work for your mom.[CN] 你可以请人猿泰山 帮你妈打理下草坪哦 The Magic Bush (2014)
It manages to grow even in the bitter conditions of the Arctic.[CN] 即使在北极这样恶劣的环境下草也有办法生存下来 Great Plains (2006)
Yeah. You better mow the lawn when you get home.[CN] 是啊,你回家最好赶快清一下草 Delta Farce (2007)
But when you know I'm coming, would it hurt to mow the lawn?[CN] 可知道我要来了,修一下草坪你会死啊? Little White Lies (2010)
I'm gonna go mow the lawn.[CN] 我去收拾一下草 Failure to Launch (2006)
We drank this medicine.[CN] 喝下草药 在第二个仪式里 我获得了重生 We drank this medicine. Simon Amstell: Numb (2012)
It smells like grass in the sun[CN] 大太阳底下草地的味道 Love (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top