Search result for

below

(52 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -below-, *below*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
below    [ADV] อยู่ตอนใต้
below    [ADV] อยู่ข้างล่าง, See also: อยู่เบื้องล่าง, อยู่ใต้, ต่ำ, Syn. beneath, under, Ant. atop

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
below parต่ำกว่ามูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belowWe can offer these new products at 20% below list price.
belowTo see this point, look at the table below.
belowWe saw a lake far below.
belowThe falls are some distance below the bridge.
belowThe man watched the sun set below the horizon.
belowThen, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.
belowIt's below her to say such a thing.
belowThere was a water mill below the dam.
belowThe reason why we cannot support his view will be given below.
belowThe data to be discussed below was collected in the following way.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
below(บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก, Syn. lower,underneath
furbelow(เฟอ'บะโล) n. จีบที่ขอบกระโปรง

English-Thai: Nontri Dictionary
below(adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้
below(pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านล่าง    [ADV] below, See also: beneath, under, Syn. ข้างล่าง, ส่วนล่าง, Example: ตัวจับสัญญาณจะติดอยู่ทางด้านล่างของบันไดเลื่อน, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: อยู่ในที่ต่ำกว่าหรืออยู่ในส่วนท้าย, ถัดไปข้างใต้
ข้างล่าง    [ADV] below, See also: beneath, under, Syn. ข้างใต้, Ant. ข้างบน, Example: บ้านเรือนไทยสมัยก่อนจะนิยมสร้างเล้าไก่ไว้ข้างล่างตัวบ้าน, Thai definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
ต่ำกว่า    [V] lower, See also: below, less than, Syn. น้อยกว่า, Ant. สูงกว่า, Example: ระดับน้ำวันนี้ต่ำกว่าเมื่อวาน, Thai definition: มีปริมาณหรือมีระดับน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องล่าง[adv.] (beūanglāng) EN: below ; under   FR: dessous ; sous
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back   FR: derrière ; dessous
ขายต่ำกว่าราคาทุน[v. exp.] (khāi tam kwā rākhā thun) EN: sell below cost price   
ข้างล่าง[X] (khāng-lāng) EN: downstairs ; below ; beneath   FR: en bas ; dessous
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath   FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ผิดคาด[adj.] (phitkhāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing   
สมุห์[n.] (samu) EN: priest ranking below the abbot of a Buddhist monastery   
ใต้[X] (tāi) EN: under ; beneath ; below   FR: sous ; dessous ; au-dessous de
ต่ำ[X] (tam) EN: below ; under   FR: en dessous de ; sous ; de moins de
ต่ำกว่า[X] (tam kwā) EN: lower ; below ; less than   FR: moins de ; moins que ; inférieur à ; en-dessous de

CMU English Pronouncing Dictionary
BELOW    B AH0 L OW1
BELOW    B IY0 L OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
below    (a) (b i1 l ou1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterhalb {prp; +Genitiv} | unterhalb des Grenzwertesbelow | below the limit [Add to Longdo]
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost [Add to Longdo]
コンマ以下[コンマいか, konma ika] (exp) below the decimal; of no account [Add to Longdo]
サブリミナル[, saburiminaru] (n,adj-no,adj-na) subliminal (below the threshold of sensation or consciousness) [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) [Add to Longdo]
以下の通り[いかのとおり, ikanotoori] (n) as below; as follows [Add to Longdo]
尉官[いかん, ikan] (n) officer below the rank of major; company officer [Add to Longdo]
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
下に[しもに, shimoni] (adv) down; below; downward [Add to Longdo]
下回る[したまわる, shitamawaru] (v5r,vt) (See 上回る) to fall below (esp. figures [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下面[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, ] below; next; the following; under; below [Add to Longdo]
以下[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, ] below; under; following [Add to Longdo]
在﹍之下[zài zhī xià, ㄗㄞˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ, ] below [Add to Longdo]
零下[líng xià, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] below zero [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Below \Be*low"\, prep. [Pref. be- by + low.]
   1. Under, or lower in place; beneath not so high; as, below
    the moon; below the knee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Inferior to in rank, excellence, dignity, value, amount,
    price, etc.; lower in quality. "One degree below kings."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Unworthy of; unbefitting; beneath.
    [1913 Webster]
 
       They beheld, with a just loathing and disdain, . . .
       how below all history the persons and their actions
       were.                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Who thinks no fact below his regard. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Underneath; under; beneath.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Below \Be*low"\, adv.
   1. In a lower place, with respect to any object; in a lower
    room; beneath.
    [1913 Webster]
 
       Lord Marmion waits below.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. On the earth, as opposed to the heavens.
    [1913 Webster]
 
       The fairest child of Jove below.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. In hell, or the regions of the dead.
    [1913 Webster]
 
       What business brought him to the realms below.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. In court or tribunal of inferior jurisdiction; as, at the
    trial below. --Wheaton.
    [1913 Webster]
 
   5. In some part or page following.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 below
   adv 1: in or to a place that is lower [syn: {below}, {at a lower
       place}, {to a lower place}, {beneath}] [ant: {above},
       {higher up}, {in a higher place}, {to a higher place}]
   2: at a later place; "see below" [ant: {above}, {supra}]
   3: (in writing) see below; "vide infra" [syn: {below}, {infra}]
   4: on a floor below; "the tenants live downstairs" [syn:
     {downstairs}, {down the stairs}, {on a lower floor}, {below}]
     [ant: {on a higher floor}, {up the stairs}, {upstairs}]
   5: further down; "see under for further discussion" [syn:
     {under}, {below}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top