ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beneath

B IH0 N IY1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beneath-, *beneath*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beneath(adv) อยู่ข้างล่าง, See also: อยู่ข้างใต้, Syn. below, Ant. atop
beneath(prep) ข้างล่าง, See also: ต่ำกว่า, ต่ำลงไป, อยู่ใต้, Syn. below, under

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below

English-Thai: Nontri Dictionary
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
beneath(pre) ข้างใต้,ใต้,ต่ำกว่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
Here's the apartment. The old man's was directly beneath and exactly the same.ที่นี่เป็นอพาร์ทเม้น ชายชราก็ตรงใต้และตรงเดียวกัน 12 Angry Men (1957)
80,000 leagues beneath the sea it lay, or lie, I'm not too sure.80,000 ไมล์ใต้ทะเลมันวาง หรือวางฉันไม่แน่ใจว่ามากเกินไป Yellow Submarine (1968)
And we lived beneath the wavesและเราอาศัยอยู่ใต้คลื่น Yellow Submarine (1968)
Squeeze it harder and stroke beneath with the other handบีบรัดมันยากกว่า... ...และการตีใต้มี มืออื่นๆ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In this place, there are no untouchables and no work is beneath any of us.ที่นี่ไม่มีจัณฑาล และไม่มีงานอะไรที่ทำไม่ได้ Gandhi (1982)
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน An American Tail (1986)
# Beneath the pale moonlight #ภายใต้แสงจันทร์ละมุน An American Tail (1986)
Every true lover knows that the moment of greatest satisfaction... comes when ecstasy is long over... and he beholds before him... the flowers which has blossomed beneath his touch.นักรักตัวจริงรู้ ถึงนาทีแห่งความสุขสุดยอด จะมาเมื่อเวลานั้นที่ยาวนานสิ้นสุด Don Juan DeMarco (1994)
We were convinced that there was no other life beneath the sky but ours.เราถูกทำให้เชื่อว่า ไม่มีชีวิตอื่นใต้ฟากฟ้านอกจากเรา Don Juan DeMarco (1994)
Had I not thought it beneath me to lay my private actions open, his character would have been exposed.ผมไม่ได้คิดถึงมันเพราะเห็นเป็นเรื่องไม่สมควร ที่จะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของผมออกไป นิสัยของเขาคงจะไม่ถูกเผยออกมา Episode #1.6 (1995)
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beneathAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
beneathHe is beneath her in rank.
beneathHer behavior is beneath contempt.
beneathHer foolish idea is beneath notice.
beneathHe took it from beneath his coat.
beneathHis behavior is beneath criticism.
beneathIt is beneath him to do something like that.
beneathIt is beneath him to say such a thing.
beneathIt is beneath my dignity to ask a favor.
beneathIt is beneath you to say such a thing.
beneathSuch behavior is beneath his dignity.
beneathSuch conduct is beneath your dignity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใต้(adv) beneath, See also: under, underneath, Example: เรามักจะเก็บความรู้สึกก้าวร้าวของเราไว้ภายใต้ท่าทีที่สุภาพอ่อนโยน, Thai Definition: ด้านใน, ข้างใน
ด้านล่าง(adv) below, See also: beneath, under, Syn. ข้างล่าง, ส่วนล่าง, Example: ตัวจับสัญญาณจะติดอยู่ทางด้านล่างของบันไดเลื่อน, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: อยู่ในที่ต่ำกว่าหรืออยู่ในส่วนท้าย, ถัดไปข้างใต้
ข้างล่าง(adv) below, See also: beneath, under, Syn. ข้างใต้, Ant. ข้างบน, Example: บ้านเรือนไทยสมัยก่อนจะนิยมสร้างเล้าไก่ไว้ข้างล่างตัวบ้าน, Thai Definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
ใต้(prep) under, See also: beneath, below, Syn. ล่าง, Ant. บน, เหนือ, Example: นักประดาน้ำลงไปใต้น้ำเพื่อสำรวจความเสียหายของเรือ, Thai Definition: ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านล่าง[dān lāng] (adv) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back  FR: derrière ; dessous
ข้างล่าง[khāng-lāng] (x) EN: downstairs ; below ; beneath  FR: en bas ; dessous
ข้างใต้[khāngtāi] (n) EN: beneath ; underneath ; under  FR: sous ; au-dessous ; dessous
ล่าง[lāng] (adj) EN: lower ; below ; beneath  FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ภายใต้[phāitai] (adv) EN: beneath  FR: sous
ใต้[tāi] (x) EN: under ; beneath ; below  FR: sous ; dessous ; au-dessous de

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEATH B IH0 N IY1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beneath (a) bˈɪnˈiːθ (b i1 n ii1 th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在下方[zài xià fāng, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ, ] beneath [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht der Beachtung wertbeneath notice [Add to Longdo]
unter aller Kritikbeneath contempt [Add to Longdo]
hierunterbeneath this [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イライラさせる[iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate [Add to Longdo]
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath [Add to Longdo]
下草[したくさ, shitakusa] (n) undergrowth; weeds beneath a tree [Add to Longdo]
下敷き(P);下敷(P)[したじき, shitajiki] (n) (1) desk pad; mat; (2) something lying underneath; pinned under; crushed beneath; (P) [Add to Longdo]
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
差し手[さして, sashite] (n) (in sumo) slipping one's hand beneath the opponent's arm and latching on to the underside of his belt [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
樹下[じゅか;じゅげ, juka ; juge] (n) beneath the trees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beneath \Be*neath"\, prep. [OE. benethe, bineo[eth]en, AS.
   beneo[eth]an, beny[eth]an; pref. be- + neo[eth]an, ny[eth]an,
   downward, beneath, akin to E. nether. See {Nether}.]
   1. Lower in place, with something directly over or on; under;
    underneath; hence, at the foot of. "Beneath the mount."
    --Ex. xxxii. 19.
    [1913 Webster]
 
       Beneath a rude and nameless stone he lies. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Under, in relation to something that is superior, or that
    oppresses or burdens.
    [1913 Webster]
 
       Our country sinks beneath the yoke.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Lower in rank, dignity, or excellence than; as, brutes are
    beneath man; man is beneath angels in the scale of beings.
    Hence: Unworthy of; unbecoming.
    [1913 Webster]
 
       He will do nothing that is beneath his high station.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beneath \Be*neath"\, adv.
   1. In a lower place; underneath.
    [1913 Webster]
 
       The earth you take from beneath will be barren.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. Below, as opposed to heaven, or to any superior region or
    position; as, in earth beneath.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beneath
   adv 1: in or to a place that is lower [syn: {below}, {at a lower
       place}, {to a lower place}, {beneath}] [ant: {above},
       {higher up}, {in a higher place}, {to a higher place}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top