ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ใต้

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ใต้-, *อยู่ใต้*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hypogeal; hypogean; hypogeousอยู่ใต้ดิน [ใบเลี้ยง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hypogean; hypogeal; hypogeousอยู่ใต้ดิน [ใบเลี้ยง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hypogeous; hypogeal; hypogeanอยู่ใต้ดิน [ใบเลี้ยง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
submerged; demersal; submersedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
submersed; demersal; submergedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
demersal; submerged; submersedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why couldn't they have left it there in peace at the bottom of the sea?ทําไมไม่ปล่อยให้มันนอนสงบอยู่ใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
Of course, that boat's been underwater for over a year, and the tide's been knocking her against the ridge.เเน่นอนว่าเรือนั่นจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 1 ปีแล้ว เเละกระเเสน้ำได้กัดเซาะตามเเนวเรือ Rebecca (1940)
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ Rebecca (1940)
It is tied under the chin, like so.มันถูกผูกติดอยู่ใต้คางเช่น ดังนั้น How I Won the War (1967)
And we lived beneath the wavesและเราอาศัยอยู่ใต้คลื่น Yellow Submarine (1968)
The grandest medicine That I can propose Is under your noseยาดีที่สุดที่ฉันเสนอให้ได้อยู่ใต้จมูกเธอ The Little Prince (1974)
I think he's right under the keg. Grab the boat hook.มันอยู่ใต้ถังเเน่เลย เอาตะขอมาซิ Jaws (1975)
He can't stay down with three barrels on him.มันอยู่ใต้นํ้าพร้อมถังสามใบไม่ได้ Jaws (1975)
Life jackets are under your seat.แจ็คเก็ตชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่านค่ะ Airplane! (1980)
-You'll find him under that tree.- เขาอยู่ใต้ต้นไม้โน่น Gandhi (1982)
The looters didn't see them under the shrubbery.คนปล้นสะดมไม่เห็น- พวกเขาอยู่ใต้พุ่มไม้ Idemo dalje (1982)
You're a fuckin' throwback. You've been spendin' too much time underground, huh?หำหดอยู่ในกางเกง เพราะมึงมัวแต่อยู่ใต้ดินไง Day of the Dead (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยู่ใต้น้ำ[adj.] (yū tāinām) EN: aquatic   FR: aquatique

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be beneath[PHRV] อยู่ใต้, See also: อยู่ใต้ดิน, อยู่ข้างใต้, Syn. be under
be strung out[PHRV] อยู่ใต้ฤทธิ์ยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เมายา
be under[PHRV] อยู่ข้างใต้, See also: อยู่ใต้, อยู่ภายใต้, Syn. be beneath
be under[PHRV] อยู่ในบังคับของ, See also: อยู่ใต้บังคับบัญชาของ, Syn. come under, fall under, fall beneath
be under someone's control[IDM] ควบคุมโดย, See also: อยู่ใต้บังคับของ, อยู่ภายใต้การดูแลของ, Syn. bring under, get under, keep under
subject[ADJ] อยู่ใต้บังคับบัญชา, See also: ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร, Syn. inferior, obedient, subordinate
subordinate[ADJ] อยู่ใต้บังคับบัญชา, See also: เป็นรอง, ต่ำกว่า, Syn. inferior, junior
subscript[ADJ] อยู่ต่ำกว่าเส้นบรรทัด, See also: อยู่ใต้ตัวอักษรอื่น
subterranean[ADJ] อยู่ใต้ดิน, Syn. subsurface, sunken, underground
sunken[ADJ] อยู่ใต้ระดับ, See also: อยู่ต่ำกว่าระดับ, Syn. depressed, down, lowered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
alee(อะลี') adj. adv. ไปทางใต้ลม, อยู่ใต้ลม
alow(อะโล') adv. ไปทางข้างล่าง,อยู่ใต้. -alow and aloft ทุกหนทุกแห่ง, Syn. everywhere
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
aquatic(อะควอท'ทิค) adj.อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ,ปฏิบัติการในหรือบนน้ำ. -aquatics กีฬาบนหรือในน้ำ (of water)
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about)
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
cavern(แคฟ'เวิร์น) n. ถ้ำโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใต้ดินส่วนใหญ่
cavernicolen. พืชหรือสัตว์ที่อยู่ใต้ดิน
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
awash(adj) จมอยู่ใต้น้ำ,เปียกน้ำ
inferior(adj) ต่ำกว่า,อยู่ใต้,ด้อยกว่า,เลว,แย่
lee(adj) ซึ่งกำบังลม,ซึ่งอยู่ใต้ลม,ตามลม
subjection(n) การพิชิต,การอยู่ใต้อำนาจ,การอยู่ในสังกัด
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา,รองลงมา,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในสังกัด,ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
subordination(n) การอยู่ในสังกัด,การอยู่ใต้บังคับบัญชา
sunken(adj) อยู่ใต้น้ำ,จม,เป็นแอ่ง,โบ๋

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top