Search result for

ใต้

(113 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใต้-, *ใต้*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รถไฟใต้ดินฉันอยากนั่งรถไฟใต้ดินที่กรุงเทพ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใต้[PREP] under, See also: beneath, below, Syn. ล่าง, Ant. บน, เหนือ, Example: นักประดาน้ำลงไปใต้น้ำเพื่อสำรวจความเสียหายของเรือ, Thai definition: ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งอื่น
ใต้[N] south, Syn. ทิศใต้, ทักษิณ, ทิศทักษิณ, Ant. ทิศเหนือ, Example: ตามแผนที่เราต้องเดินเรือตรงไปยังทิศใต้, Thai definition: ทิศที่อยู่ทางขวามือ เมื่อหันหน้าไปทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้น, ทิศที่อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือ
ใต้ดิน[N] cellar, Ant. บนดิน, Example: บ้านนี้มีห้องใต้ดินเอาไว้เก็บไวน์, Thai definition: ต่ำกว่าระดับพื้นดิน
ใต้ดิน[ADJ] underground, See also: subterranean, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ซาร์ทร์เข้ามาร่วมกับขบวนการใต้ดินต่อต้านกองทหารนาซีที่ยึดครองกรุงปารีส, Thai definition: ไม่เปิดเผย, ไม่ถูกกฎหมาย, Notes: (สำนวน)
ใต้ถุน[N] space under a Thai house, Example: บ้านเรือนไทยมักมีใต้ถุนกว้าง, Thai definition: ที่ใต้พื้นเรือนซึ่งยกพื้นสูง
ใต้พิภพ[N] geothermal, Syn. ใต้ดิน, Example: พวกเราช่วยกันทำความสะอาดภาชนะดินเผา หรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ที่นักโบราณคดีขุดพบจากใต้พิภพ, Thai definition: ต่ำกว่าระดับพื้นดิน
ใต้เท้า[PRON] Your Excellency, See also: you, Example: เรื่องนี้แล้วแต่ใต้เท้าจะกรุณา, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยอย่างเคารพ
ใต้โต๊ะ[N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)
ใต้สะดือ[N] sexual affair, Example: สื่อมวลชนพยามยามขุดคุ้ยเรื่องใต้สะดือของท่านประธานาธิบดี, Thai definition: เรื่องตลกคะนองที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและอวัยวะเพศ, Notes: (สำนวน)
ใต้ฝ่าพระบาท[PRON] Your Highness, See also: you, Example: นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์มาบอกแก่ข้าพระพุทธเจ้าว่าใต้ฝ่าพระบาททรงรับเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา โครงการงานอนุสรณ์อยุธยาแล้ว, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้กับเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าและเจ้าฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใต้ว. ที่อยู่ในที่หรือฐานะตํ่ากว่าสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน เช่น รถไฟใต้ดิน อยู่ใต้อำนาจ, ตรงข้ามกับ เหนือ เช่น ใต้ลม, ตํ่ากว่าพื้นผิวระดับหรือเกณฑ์ เช่น ใต้ดิน ใต้นํ้า.
ใต้น. ทิศที่อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือ, ทิศที่อยู่ทางขวามือ เมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เรียกว่า ทิศใต้, ทิศทักษิณ ก็ว่า.
ใต้บ. ข้างล่าง เช่น อยู่ใต้ต้นไม้.
ใต้ดินว. ไม่เปิดเผย, ไม่ถูกกฎหมาย, เช่น ขบวนการใต้ดิน กองทัพใต้ดิน.
ใต้ถุนน. ที่ใต้พื้นเรือนซึ่งยกพื้นสูง.
ใต้ฝ่าพระบาทส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้แก่เจ้านายชั้นพระองค์เจ้าและเจ้าฟ้า, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้แก่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
ใต้ฝ่าละอองพระบาทส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้แก่สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
ใต้เท้าส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยอย่างเคารพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.
ใต้เท้ากรุณาส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้กับขุนนางที่มีศักดิ์สูงเช่นเจ้าพระยา, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infra-ใต้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sub-ใต้, ต่ำกว่า, ใกล้, เกือบ, ปานกลาง, กึ่ง, เล็กน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypo-ใต้, เบื้องใต้, น้อย, พร่อง, ต่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subparietalใต้กระดูกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subiliacใต้กระดูกปีกสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subscapular; infrascapularใต้กระดูกสะบัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infrascapular; subscapularใต้กระดูกสะบัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subvertebralใต้กระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substernalใต้กระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subchondralใต้กระดูกอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ subcartilaginous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infracristal Typeใต้คริสตา [การแพทย์]
Inframammary Creaseใต้ฐานเต้านม [การแพทย์]
Infratentorial Regionใต้เทนทอเรียม [การแพทย์]
Mento-Posteriorใต้กระดูกหัวหน่าว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not under the rug.ไม่อยู่ภายใต้พรม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.คุณต้องซ่อนตัว ฉันมีกุญแจห้องใต้ดิน The Great Dictator (1940)
He's hiding in my cellar.ชูลท์ซ ได้หลบหนี ตอนนี้เขา ซ่อนในห้องใต้ดินฉัน The Great Dictator (1940)
He picked her up in the South of France, didn't he?- ก็เขาไปคว้าหล่อนมาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสไม่ใช่รึ Rebecca (1940)
Why couldn't they have left it there in peace at the bottom of the sea?ทําไมไม่ปล่อยให้มันนอนสงบอยู่ใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
I knew where Rebecca's body was, lying on that cabin floor on the bottom of the sea.ผมรู้ว่าศพของรีเบคคาอยู่ที่ไหน นอนอยู่ที่พื้นห้องในเรือใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
I put her in the cabin.ผมเอาหล่อนใส่ไว้ในห้องใต้ท้องเรือ Rebecca (1940)
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้ Rebecca (1940)
Of course, that boat's been underwater for over a year, and the tide's been knocking her against the ridge.เเน่นอนว่าเรือนั่นจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 1 ปีแล้ว เเละกระเเสน้ำได้กัดเซาะตามเเนวเรือ Rebecca (1940)
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ Rebecca (1940)
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใต้[adj.] (tāi) EN: south   FR: sud
ใต้[X] (tāi) EN: under ; beneath ; below   FR: sous ; dessous ; au-dessous de
ใต้ดิน[adj.] (tāidin) EN: underground   FR: souterrain ; du sous-sol
ใต้ดิน[adj.] (tāidin) EN: clandestine ; secret ; surreptitious   FR: interlope ; clandestin ; sous-terrain ; secret
ใต้ถุน[n.] (tāithun) EN: cellar ; basement ; space under a Thai house   
ใต้ถุน[n.] (thāithun) EN: basement ; space under a Thai house   FR: espace ouvert situé au rez-de-chaussée [m]
ใต้น้ำ[adj.] (tāinām) EN: underwater ; submarine   FR: sous-marin
ใต้พิภพ[n.] (tāiphiphop) EN: geothermal   
ใต้โต๊ะ[n. exp.] (tāi to) EN: bribery ; illegal payment   FR: pot-de-vin [m] ; dessous de table [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
karst spring(n phrase) น้ำพุใต้ดิน, S. cave spring
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hypodermic[ADJ] ใต้ผิวหนัง
hypo[PRF] ใต้
infra[PRF] ใต้
sub[PRF] ใต้, See also: ด้านล่าง, ด้านใน
southmost[ADJ] ใต้สุด
subject[ADJ] อยู่ใต้บังคับบัญชา, See also: ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร, Syn. inferior, obedient, subordinate
sublingual[ADJ] ใต้ลิ้น
sublunary[ADJ] ใต้พระจันทร์, See also: เกี่ยวกับทางโลก
subterrestrial[ADJ] ใต้โลก, See also: ใต้ดิน
under[PREP] ใต้, See also: ข้างใต้, ภายใต้, ข้างล่าง, Syn. below, beneath, underneath, Ant. over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
afrasia(แอฟิกาเหนือและอาเซียตะวันตกเฉียงใต้ (N Africa)
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
agulhas(อะกัล' ลัส) n. แหลมใต้สุดของอาฟริกาใต้
alee(อะลี') adj. adv. ไปทางใต้ลม, อยู่ใต้ลม

English-Thai: Nontri Dictionary
antarctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกใต้
aquanaut(n) นักประดาน้ำ,นักสำรวจใต้ทะเล
awash(adj) จมอยู่ใต้น้ำ,เปียกน้ำ
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน
below(adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้
below(pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
beneath(pre) ข้างใต้,ใต้,ต่ำกว่า
bottom(n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ
catacomb(n) ที่ฝังศพ,สุสาน,อุโมงค์ใต้ดิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subseaใต้ทะเล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
地下[ちか,chika, chika ,chika] (n ) ใต้ดิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地下[ちか, chika] Thai: ใต้ดิน English: underground

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Münchenเมืองมิวนิค ทางตอนใต้ของเยอรมัน
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี
darunterภายใต้สิ่งนั้นๆ หรือ ท่ามกลาง เช่น Du, vorher habe ich die Wäsche gewaschen. Darunter war deine auch drin. นี่เธอ ก่อนหน้านี้ฉันซักผ้า ท่ามกลางเสื้อผ้าเหล่านั้น มีของเธอด้วยนะ
unterใต้
Keller(n) |der, pl. Keller| ห้องใต้ดิน
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Erdgeschoss(n) |das| ชั้นล่างสุด (ไม่ใช่ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเท่ากับชั้นที่หนึ่งในภาษาไทย
Südpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกใต้ (ธรณีวิทยา), See also: A. der Nordpol,

French-Thai: Longdo Dictionary
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
sud(n) |m| ทิศใต้ เช่น Le ski du nord au sud vous propose un large éventail de séjours au ski dans plus de 80 stations., Les Afriques au sud du Sahara.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top