ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ข้างใต้

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ข้างใต้-, *อยู่ข้างใต้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't see all of the affection that was underneath.ผมไม่เห็นความรักทั้งหมด ที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ The Little Prince (1974)
Bet you can't feel a thing through them soles.พนันได้เลยว่าหลานต้องไม่รู้สึก อะไรที่อยู่ข้างใต้เจ้านั่นน่ะ The Education of Little Tree (1997)
Sadako's under here.ซาดาโกะ อยู่ข้างใต้เนี่ย. Ringu (1998)
There is a river off the main cavern, and there's nowhere it can come out for at least 19 miles.มีแม่น้ำไหลอยู่ข้างใต้ในโพรงถ้ำ และไม่มีทางออกที่ไหนเลย อย่างน้อย 19 ไมล์ The Cave (2005)
Saying that the clouds were beneath him when he reached the peak!ไหน บอกว่า เมื่อขึ้นถึงยอดเขาแล้วจะมองก้อนเมฆลอยอยู่ข้างใต้ไง! My Lovely Sam-Soon (2005)
Coal fire's still burning underneath.ถ่านไฟยังกำลังไหม้อยู่ข้างใต้นั่น Silent Hill (2006)
It's propped up on tops of islands, but the ocean comes up underneath it.แต่มหาสมุทรมาโผล่อยู่ข้างใต้ An Inconvenient Truth (2006)
Did you really bring it home?แล้วมันจะไปอยู่ข้างใต้นั้นได้ยังไงกันล่ะ ? First Cup (2007)
Just because there's something on the ground doesn't mean there's anything beneath it.แค่มีบางอย่างอยู่บนผิวดิน ไม่ได้แปลว่าจะมีน้ำมันอยู่ข้างใต้ There Will Be Blood (2007)
We've got a whole ocean of oil underneath our feet.เรามีน้ำมันทั้งมหาสมุทร อยู่ข้างใต้นี้ There Will Be Blood (2007)
We found him hiding underneath one of the dead bodies.เราเจอมันซ่อนอยู่ข้างใต้ ในตัวคนตายที่พบ War (2007)
What is written underneath?มีอะไรเขียนอยู่ข้างใต้ ? A: Slumdog Millionaire (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beneath[ADV] อยู่ข้างล่าง, See also: อยู่ข้างใต้, Syn. below, Ant. atop
be under[PHRV] อยู่ข้างใต้, See also: อยู่ใต้, อยู่ภายใต้, Syn. be beneath
live under[PHRV] อาศัยอยู่ใต้, See also: อยู่ข้างใต้, ดำรงชีวิตอยู่ใต้
stop under[PHRV] ยังอยู่ใต้, See also: อยู่ข้างใต้, อยู่ใต้, Syn. hold under, keep under, remain under, stay under

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
below(บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก, Syn. lower,underneath
cable railwayn. รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างใต้
underlaid(อันเดอะเลด') adj. อยู่ข้างล่าง,วางอยู่ข้างใต้,มีชั้นรอง,รอง. vi.,vt. pt. & pp. ของ underlay
underlap(อันเดอะแลพ') vt. ยื่น (บางส่วน) อยู่ข้างใต้
underlay(อัน'เดอะเล) vt.,vi.,n. (สิ่งที่) วางอยู่ข้างใต้,รอง vi. (สายแร่) ยื่นขยายอยู่ข้างใต้.
underlie(อันเดอะไล') vt. วางอยู่ข้างใต้,อยู่ข้างใต้,หนุน,ค้ำ,เป็นฐาน,มีบุริมสิทธิ์,มีสิทธิ์ก่อน., See also: underlier n., Syn. underscore
underline(อัน'เดอะไลนฺ) n.,vt. (ทำ) เส้นที่อยู่ข้างใต้,คำอธิบายใต้ภาพ, See also: underlineation n.
underlying(อัน'เดอะไลอิง) adj. อยู่ข้างใต้,อยู่ชั้นใต้,เป็นรากฐาน,แฝงอยู่,มีบุริมสิทธิ์,มีสิทธิก่อน vi. กริยาเติม?ing?ของunderlie
underneath(อันเดอะนีธ') prep.,adv.,adj. ข้างใต้,ข้างล่าง,อยู่ข้างใต้,ซ่อนอยู่,ซ่อนเร้น. n. ฐาน,ส่วนล่างสุด,ข้างใต้, Syn. beneath,under

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top