ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

above

AH0 B AH1 V   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -above-, *above*
Possible hiragana form: あぼう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above[PREP] ข้างบน, See also: เหนือ
above[PREP] ดังกว่าเสียงอื่น
above[PREP] ด้านเหนือ, See also: ในทิศเหนือ
above[PREP] ดีเกินกว่า
above[ADV] ที่มีอำนาจมากกว่า
above[PREP] มากกว่า
above[PREP] ยากเกินกว่า
above[ADV] เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, Syn. overhead, up, higher, Ant. below
above[PREP] เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, Syn. over
above all[IDM] โดยเฉพาะ (อย่างยิ่ง), See also: ส่วนใหญ่, โดยมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
above-groundเหนือหรือบนพื้นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
above parสูงกว่ามูลค่าที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
above politicsอยู่เหนือการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At all times be above him, before him.ฉันต้องเหนือกว่าเขาทุกด้าน The Great Dictator (1940)
- What's above?- ข้างบนนั้นอะไร The Great Dictator (1940)
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน Pinocchio (1940)
See if they can be mended, and above all, tell Robert to dry his tears.เเล้วไปบอกโรเบิร์ตให้เช็ดน้ำตาได้เเล้ว Rebecca (1940)
And soon, the Great Umpire above will call close of play in this, the Second World War.จะเรียกอย่างใกล้ชิดของการ เล่น ในเรื่องนี้สงครามโลกครั้งที่ สอง How I Won the War (1967)
"... from below and above.♪ ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ♪ Blazing Saddles (1974)
"From below and above. Can't you see she's sick?♪ ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ♪ ♪ ไม่เห็นรึว่าเธอเซ็ง ♪ Blazing Saddles (1974)
The right arm has been severed above the elbow with massive tissue loss in the upper musculature.เเขนขวาขาดเหนีอศอก เเละเสียเนี่อเยื่อ... ช่วงบนไปมาก Jaws (1975)
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่ First Blood (1982)
So, imagine how we feel when someone from the world above digs down and steals my treasures.ลองคิดถึงเราบ้างสิ เมื่อมีคนบนโลก มาขุดและขโมยสมบัติของข้าไป Return to Oz (1985)
they're saying it'll be 28 minutes before the rocket detonates above its target somewhere inside the continental United States.47 จรวดจะเข้าโจมตีเป้าหมายในอีก 28 นาที อาจเป็นบางที่ในสหรัฐอเมริกา Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aboveThis book is quite above me.
aboveThis is above reason.
aboveHe did well in all subjects and, above all, in mathematics.
aboveHer voice could hardly be heard above over the noise.
aboveThe height of the tower is above 100 meters.
aboveHe's above telling a lie.
aboveWe are flying above the clouds.
aboveThe words above the door of the theatre were a metre high.
aboveThe sun is shining above our heads.
aboveAbove all, be true to yourself.
aboveA captain is above a sergeant.
aboveHer bedroom is just above.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังกล่าวข้างต้น[PRON] abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
เหนืออื่นใด[ADV] above all, Syn. เหนือสิ่งอื่นใด, Example: เขาไม่สามารถเลี่ยงที่จะไม่ทำได้เลย เพราะคำประกาศิตของพ่อเขามีความสำคัญเหนืออื่นใด
ที่กล่าวมาข้างต้น[ADJ] above-mentioned, Example: บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นคนสนิทของนายสุขวิชทั้งสิ้น
เหนือ[ADV] over, See also: above, beyond, upon, on top of, Example: ในสมัยโบราณผู้เป็นนายมีอำนาจเหนือทาสตามกฎหมายโดยมีสิทธิใช้ให้ทำงานได้ทุกอย่าง, Thai definition: ที่อยู่ในที่หรือฐานะสูงกว่าสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, ที่มีความรู้ความสามารถเป็นต้นสูง
เหนือ[PREP] over, See also: above, on, upon, on top of, Syn. ข้างบน, บน, Ant. ใต้, Example: ดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกำลังคล้อยลงเหนือยอดไม้
ข้างบน[PREP] above, Example: เขากำลังเดินขึ้นไปข้างบนบ้าน, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า ที่อยู่เหนือขึ้นไป
ข้างต้น[DET] above, See also: above mentioned, Example: สิ่งที่กล่าวข้างต้นต้องนำไปปฏิบัติจึงจะสามารถได้ผลสำเร็จตามต้องการ, Thai definition: ที่กล่าวถึงมาก่อน
เหนือสิ่งอื่นใด[ADV] above all, Example: การทำการใด ๆ ถ้ามีแต่เงินกับเทคโนโลยีแต่ขาดศรัทธาของประชาชนแล้วก็ทำไม่สำเร็จ เหนือสิ่งอื่นใด สถาบันสงฆ์มีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้นำ, Thai definition: อย่างที่สำคัญมากที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องบน[adv.] (beūangbon) EN: above ; over   FR: au-dessus
บน[prep.] (bon) EN: on ; upper ; above ; on top of   FR: sur ; dessus ; au-dessus ; supérieur
ด้านบน[n.] (dān bon) EN: top ; apex ; above   FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ดังกล่าว[X] (dang klāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid   FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[xp] (dangthī dāi klāo mā laēo) EN: as above-mentioned   FR: comme mentionné précédemment
คำสั่งจากเบื้องบน[n. exp.] (khamsang jāk beūangbon) EN: order from above   FR: ordre venu d'en haut [m]
ข้างบน[prep.] (khāngbon) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top   FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus
ข้างบนนี้[adv.] (khāngbon nī) EN: here above   FR: ci-dessus
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned   FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
ลอยคอ[v.] (løikhø) EN: float ; swim with the head above water ; float with the head above water   FR: nager la tête hors de l'eau

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOVE    AH0 B AH1 V
ABOVE'S    AH0 B AH1 V Z
ABOVEBOARD    AH0 B AH1 V B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
above    (a) ˈəbˈʌv (@1 b uh1 v)
above board    (j) ˈəbˌʌv-bˈɔːd (@1 b uh2 v - b oo1 d)
above-named    (j) ˌəbʌv-nˈɛɪmd (@2 b uh v - n ei1 m d)
above-mentioned    (j) ˌəbʌv-mˈɛnʃənd (@2 b uh v - m e1 n sh @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上述[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, ] above-mentioned, #1,460 [Add to Longdo]
之上[zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ, ] above, #3,958 [Add to Longdo]
超额[chāo é, ㄔㄠ ㄜˊ, / ] above quota, #7,686 [Add to Longdo]
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, / ] above; on top of; on the surface of, #21,776 [Add to Longdo]
在﹍之上[zài zhī shàng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄕㄤˋ, ] above; upon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Verkaufsförderung {f}above the line promotion [Add to Longdo]
oberhalb {prp; +Genitiv} | oberhalb der Wolkenabove | above the clouds [Add to Longdo]
oberhalb (von) {adv} | weiter oberhalbabove | further up [Add to Longdo]
überdurchschnittliches Wachstumabove average growth [Add to Longdo]
vor allem above all [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
それ以上[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore [Add to Longdo]
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned [Add to Longdo]
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n,adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P) [Add to Longdo]
パーセーブ[, pa-se-bu] (n) par save (in golf, number of shots above par for that hole) [Add to Longdo]
ルビー(P);ルビ(P)[, rubi-(P); rubi (P)] (n) (1) (esp. ルビー) ruby; (2) (esp. ルビ) ruby character; small hiragana or katakana readings of kanji usually above or to the side of the kanji (esp. used by printers and in ref. to printed material); (3) {comp} Ruby (programming language); (P) [Add to Longdo]
ルビを振る[ルビをふる, rubi wofuru] (exp,v5r) (See ルビ・2,振り仮名) to write ruby characters (small furigana above or beside kanji) [Add to Longdo]
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Above \A*bove"\, prep. [OE. above, aboven, abuffe, AS. abufon;
   an (or on) on + be by + ufan upward; cf. Goth. uf under.
   [root]199. See {Over}.]
   1. In or to a higher place; higher than; on or over the upper
    surface; over; -- opposed to {below} or {beneath}.
    [1913 Webster]
 
       Fowl that may fly above the earth.  --Gen. i. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively, higher than; superior to in any respect;
    surpassing; beyond; higher in measure or degree than; as,
    things above comprehension; above mean actions; conduct
    above reproach. "Thy worth . . . is actions above my
    gifts." --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
       I saw in the way a light from heaven above the
       brightness of the sun.        --Acts xxxvi.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   3. Surpassing in number or quantity; more than; as, above a
    hundred. (Passing into the adverbial sense. See {Above},
    adv., 4.)
    [1913 Webster]
 
   {above all}, before every other consideration; chiefly; in
    preference to other things.
    [1913 Webster]
 
   {Over and above}, prep. or adv., besides; in addition to.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Above \A*bove"\, adv.
   1. In a higher place; overhead; into or from heaven; as, the
    clouds above.
    [1913 Webster]
 
   2. Earlier in order; higher in the same page; hence, in a
    foregoing page. "That was said above." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Higher in rank or power; as, he appealed to the court
    above.
    [1913 Webster]
 
   4. More than; as, above five hundred were present.
    [1913 Webster]
 
   Note: Above is often used elliptically as an adjective by
      omitting the word mentioned, quoted, or the like; as,
      the above observations, the above reference, the above
      articles. -- Above is also used substantively. "The
      waters that come down from above." --Josh. iii. 13.
      [1913 Webster] It is also used as the first part of a
      compound in the sense of before, previously; as,
      above-cited, above-described, above-mentioned,
      above-named, abovesaid, abovespecified, above-written,
      above-given.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 above
   adv 1: at an earlier place; "see above" [syn: {above}, {supra}]
       [ant: {below}]
   2: in or to a place that is higher [syn: {above}, {higher up},
     {in a higher place}, {to a higher place}] [ant: {at a lower
     place}, {below}, {beneath}, {to a lower place}]
   adj 1: appearing earlier in the same text; "flaws in the above
       interpretation"
   n 1: an earlier section of a written text; "for instructions
      refer to the above"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top