ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*宽*

   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -宽-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宽, kuān, ㄎㄨㄢ] broad, spacious, vast, wide
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  苋 (xiàn ㄒㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 1,155
[髋, kuān, ㄎㄨㄢ] hip, pelvis
Radical: Decomposition: 骨 (gǔ ㄍㄨˇ)  宽 (kuān ㄎㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bone,  Rank: 5,086

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuān, ㄎㄨㄢ, / ] lenient; wide; broad, #2,186 [Add to Longdo]
[kuān dài, ㄎㄨㄢ ㄉㄞˋ, / ] broadband, #6,116 [Add to Longdo]
[kuān róng, ㄎㄨㄢ ㄖㄨㄥˊ, / ] lenient; tolerant, #6,247 [Add to Longdo]
[kuān sōng, ㄎㄨㄢ ㄙㄨㄥ, / ] to relax (a policy), #7,296 [Add to Longdo]
[fàng kuān, ㄈㄤˋ ㄎㄨㄢ, / ] relax restrictions, #10,390 [Add to Longdo]
[kuān kuò, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄛˋ, / ] expansive; wide; width; thickness, #11,387 [Add to Longdo]
[kuān dù, ㄎㄨㄢ ㄉㄨˋ, / ] width, #11,404 [Add to Longdo]
[kuān dà, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ, / ] spacious; wide; lenient, #12,755 [Add to Longdo]
[kuān chang, ㄎㄨㄢ ㄔㄤ˙, / ] spacious; wide, #12,863 [Add to Longdo]
广[kuān guǎng, ㄎㄨㄢ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] wide; broad; extensive; vast, #14,116 [Add to Longdo]
[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, / ] comfortably off; ample; plenty, #22,173 [Add to Longdo]
[kuān shù, ㄎㄨㄢ ㄕㄨˋ, / ] forgive; forgiveness, #22,424 [Add to Longdo]
[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, / ] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice), #26,616 [Add to Longdo]
[kuān wèi, ㄎㄨㄢ ㄨㄟˋ, / ] to console; to sooth; relieved, #32,379 [Add to Longdo]
[kuān fàn, ㄎㄨㄢ ㄈㄢˋ, / ] wide meaning, #33,906 [Add to Longdo]
[jiā kuān, ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄢ, / ] widen, #39,829 [Add to Longdo]
[kuān zhǎi, ㄎㄨㄢ ㄓㄞˇ, / ] width; breadth, #44,171 [Add to Longdo]
[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy, #53,550 [Add to Longdo]
宏大量[kuān hóng dà liàng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] magnanimous, #61,723 [Add to Longdo]
[kuān xiàn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] to extend (a deadline etc), #67,708 [Add to Longdo]
[kuān yī, ㄎㄨㄢ ㄧ, / ] Please take off your coat (honorific), #80,001 [Add to Longdo]
[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, / ] magnanimous, #85,025 [Add to Longdo]
[kuān dài, ㄎㄨㄢ ㄉㄞˋ, / ] to treat leniently; liberal treatment, #89,843 [Add to Longdo]
[kuān chàng, ㄎㄨㄢ ㄔㄤˋ, / ] with no worries; cheerful; spacious, #92,126 [Add to Longdo]
城区[Kuān chéng qū, ㄎㄨㄢ ㄔㄥˊ ㄑㄩ, / ] Kuancheng district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin, #93,328 [Add to Longdo]
体胖[xīn kuān tǐ pàng, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄢ ㄊㄧˇ ㄆㄤˋ, / ] (set phrase) carefree and contended; fit and happy, #93,950 [Add to Longdo]
[pín kuān, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨㄢ, / ] frequency range; bandwidth, #100,310 [Add to Longdo]
[Kuān diàn, ㄎㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ, / ] Kuandian Manchu autonomous county in Liaoning; abbr. for 寬甸滿族自治縣|甸满族自治县, #101,390 [Add to Longdo]
大为怀[kuān dà wéi huái, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄨㄟˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] magnanimous (成语 saw); generous, #105,199 [Add to Longdo]
[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, / ] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances, #106,687 [Add to Longdo]
[kuān chuò, ㄎㄨㄢ ㄔㄨㄛˋ, / ] spacious; generously proportioned, #114,527 [Add to Longdo]
[Kuān chéng, ㄎㄨㄢ ㄔㄥˊ, / ] Kuancheng district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin, #117,818 [Add to Longdo]
[kuān miǎn, ㄎㄨㄢ ㄇㄧㄢˇ, / ] to reduce payment; to annul (debts, bills, taxes etc); to let sb off paying, #132,634 [Add to Longdo]
甸县[Kuān diàn xiàn, ㄎㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Kuandian Manchu autonomous county in Liaoning; abbr. for 寬甸滿族自治縣|甸满族自治县, #134,749 [Add to Longdo]
[kuān huǎn, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄢˇ, / ] relieved; tensions relax, #146,781 [Add to Longdo]
宏大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ, / ] magnanimous; generous; broad-minded, #146,966 [Add to Longdo]
[kuān jiě, ㄎㄨㄢ ㄐㄧㄝˇ, / ] to relieve anxieties, #153,331 [Add to Longdo]
[kuān zhǎn, ㄎㄨㄢ ㄓㄢˇ, / ] happy, #169,239 [Add to Longdo]
[kuān shè, ㄎㄨㄢ ㄕㄜˋ, / ] to forgive, #174,734 [Add to Longdo]
打窄用[kuān dǎ zhǎi yòng, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˇ ㄓㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to give oneself leeway (成语 saw); to allow room for error, #182,307 [Add to Longdo]
[kuān shū, ㄎㄨㄢ ㄕㄨ, / ] happy; carefree, #185,892 [Add to Longdo]
城满族自治县[Kuān chéng Mǎn zú zì zhì xiàn, ㄎㄨㄢ ㄔㄥˊ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Kuancheng Manchurian autonomous county in Hebei, #209,944 [Add to Longdo]
[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, / ] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice), #242,962 [Add to Longdo]
[kuān liàng, ㄎㄨㄢ ㄌㄧㄤˋ, / ] wide and bright; without worries; deep and sonorous (voice), #249,413 [Add to Longdo]
甸满族自治县[Kuān diàn Mǎn zú zì zhì xiàn, ㄎㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Kuandian Manchu autonomous county in Liaoning, #265,424 [Add to Longdo]
心丸[kuān xīn wán, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ, / ] reassuring explanation; consolatory words, #291,025 [Add to Longdo]
洪大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ, / ] magnanimous; generous; broad-minded, #1,021,850 [Add to Longdo]
共享带[gòng xiǎng dài kuān, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢ, / ] shared bandwidth [Add to Longdo]
[kuān jiǎ, ㄎㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] to pardon; to excuse [Add to Longdo]
[kuān kǒu, ㄎㄨㄢ ㄎㄡˇ, / ] wide mouth [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There'll be no forgiveness.[CN] 不会得到恕的 Brighton Rock (1948)
Can you tell me the exact width of the foundation... on which these piers are resting, and the depth?[CN] 你可以告诉我墩柱基座的 准确度和深度吗? Ninotchka (1939)
I suppose you're wondering why I'm relaxing discipline.[CN] 你一定在想我为什么放了纪律吧 The Long Voyage Home (1940)
I don't want to be forgiven.[CN] 我不想得到 Brighton Rock (1948)
I'll never find peace or forgiveness.[CN] I'll never find peace or forgiveness. 我会在黑暗中死去,万劫不复, 永远得不到安宁和 Strange Cargo (1940)
That's all we're allowed to give.[CN] 我们有三十年限期 Double Indemnity (1944)
Ashley doesn't know I love him.[CN] 求慈悲的主恕我 Gone with the Wind (1939)
Oatmeal tweeds, blouse, blue silk handkerchief.[CN] 燕麦色的斜纹软呢服 上衣 蓝色丝质手帕 The Lady Vanishes (1938)
That's right, I have a Continental mind. Will you have an eggnog?[CN] 这倒是真的,我有一颗大的心 来点蛋奶酒? The Awful Truth (1937)
How can you, a gentlewoman, tolerate him under your roof?[CN] 你怎能这样一个良家妇女 在你的屋顶之下容他 Wuthering Heights (1939)
May the Lord have mercy on your soul.[CN] 愿上帝恕你的灵魂 Monsieur Verdoux (1947)
Why, Mr. Warriner, you're out of your Continental mind.[CN] 为什么? 华尔纳先生 你已经失去你大的心了 The Awful Truth (1937)
"Be kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you."[CN] "彼此友善 同情 恕 正如上帝和基督 恕你们" The Red House (1947)
Three puffy red lines, about a quarter of an inch apart.[CN] 三条肿胀的暗红伤口 大约四分之一英寸 Detour (1945)
While she was undressing, she'd tell me about the party she'd been to.[CN] 她衣的时候 会告诉我有关她所去的派对的事 Rebecca (1940)
Pity Pete.[CN] 恕皮特 The Red House (1947)
- Broad-minded old geezer.[CN] -心胸广的怪老头 The 39 Steps (1935)
"Do what you like to me, my Lord, only spare the three of them!"[CN] 你想对我做什么就做什么吧 哦,生与死的主人 但愿这三个人能得到恕!" The Phantom Carriage (1921)
There are the grand boulevards blasted out of the heart of the old city.[CN] 在城市中心有着 阔的林荫大道 Ninotchka (1939)
All I'm asking for is 30 days more.[CN] 我只是要求再限30天而已 It's a Wonderful Life (1946)
Only God can forgive.[CN] Only God can forgive. 只有上帝仁慈,只有上帝能恕我 Strange Cargo (1940)
Oh, thank you, Mr. Egelbauer. Oh, that's big of you.[CN] 谢谢 伊格保尔先生 您太宏大量了 Design for Living (1933)
No, I just meant somebody who's well fixed... and who could spare the $99,000 without missing it too much.[CN] 不,我的意思是 希望他裕点... 可以拿得出九万九千美金 而不会总是惦记着这钱 The Palm Beach Story (1942)
That was funny, what he said about your Continental mind.[CN] 真的很搞笑 他在说你大的心 The Awful Truth (1937)
Pray for our sins.[CN] 恕我们的罪孽 Brighton Rock (1948)
May God forgive us.[CN] 愿上帝恕我们 Brighton Rock (1948)
Maybe he's dead already. Darling, you're so comforting.[CN] 也许他已经死了 亲爱的 你太会慰人了 To Be or Not to Be (1942)
With a Mother Hubbard. Well, that's very kind of you.[CN] 穿着女式大长罩衣 你真是个好人 The Palm Beach Story (1942)
When I was here before, I noticed a photograph of a woman... on the desk in a wide silver frame.[CN] 上次我来这里的时候 我注意到一个 女人的照片 用银框的相夹装饰 摆放在你的书桌上 Ninotchka (1939)
Yes, Your Majesty, a pardon for the men of Sherwood.[CN] 陛下 是的 恕舍伍德的人民 The Adventures of Robin Hood (1938)
Well, that's big of her, I must say.[CN] 必须得承认 她还真是宏大量 Blithe Spirit (1945)
The circumstances are in general the same so they have fewer excuses which to comfort them self with.[CN] 周围环境是相同的 因此她们有新的借口去慰自己 The Dark Mirror (1946)
You thought maybe my black heart had turned white overnight, and I wanted forgiveness.[CN] You thought maybe my black heart had turned white overnight, 你以为也许我一夜之间弃恶从善 and I wanted forgiveness. 并请求 Strange Cargo (1940)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.[CN] 让我们为了自由的世界而斗争, 为了废除国家的障碍而斗争, 为了驱除贪婪,憎恨和不容而斗争. The Great Dictator (1940)
It is a bit roomy. Maybe they're wearing them that way this year.[CN] 有点大 不过也许这是今年流行的 The Awful Truth (1937)
And in exchange for the $10,000 and Wilmer, you'll give us the Falcon and an hour or two of grace.[CN] 作为1万元与威曼的交换 你给我们老鹰和1,2个小时的 The Maltese Falcon (1941)
I want to crawl to her feet, whimper to be forgiven... for loving me, for needing her more than my own life... for belonging to her more than my own soul.[CN] 我想要爬行到她的脚 呜咽乞求得到恕 为爱我 为需要她 超过我的自己生命... 为属于她 超过我的自己的灵魂 Wuthering Heights (1939)
The kindest thing I can do[CN] 我能做到最容的就是 Bordertown (1935)
My aunt's maid used these attics. This one is quite empty.[CN] 这些阁楼以前是我阿姨的仆人住的 这个房间还挺敞的 The Lodger (1944)
You will perish because you have nothing to offer... because you can't forever replace tolerance and decency... with brute force, because you —[CN] 你们将被毁灭 因为你们毫无贡献 因为你们使用暴力 将永远无法取替 容与庄严,因为你们... Night Train to Munich (1940)
The colonies are much, much roomier.[CN] 殖民地更敞些 Quai des Orfèvres (1947)
Spare the righteous and smite the ungodly.[CN] 恕公正的 责打罪恶的 Wuthering Heights (1939)
- It's a mortal sin.[CN] - 这是不可恕的罪孽 Brighton Rock (1948)
Forgive me, for I'm very confused... but if you take care of him, I'll do whatever is right.[CN] 恕我,因为我曾经彷徨 但如果你在乎他 我会做所有正确的事 For Whom the Bell Tolls (1943)
I don't want any absolution, ever.[CN] 我不想得到恕,永远也不 Brighton Rock (1948)
She was incapable of love or tenderness or decency.[CN] 她不懂爱 或是温柔或是 Rebecca (1940)
I tried to escape a life that I might have been forgiven for.[CN] I tried to escape a life that I might have been forgiven for. 努力逃避本来可以使我 从中得到恕的生活 Strange Cargo (1940)
I adore you when you're angry.[CN] 你发火也容你 Saratoga Trunk (1945)
And don't worry about him, he has a Continental mind.[CN] 别担心他 他有一颗大的心 The Awful Truth (1937)
- Now that the gods have forgiven us...[CN] - 现在诸神已恕了我们 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top